Hindi natutuwa ang samabayanang Pilipino sa mga palabas ng Hari ng Pork Barrel na si Aquino

Partido Komunista ng Pilipinas
Hunyo 30, 2104

Translation: The Filipino people are not amused by King Aquino's spectacle

Isang malaking palabas ng paglilitis sa mga pulitikong akusado sa pandarambong ang pinasimulan ng Hari ng Pork Barrel na si Benigno Aquino III para aliwin ang mamamayan at ilayo ang atensyon sa kanyang pananagutan sa buong burukrata kapitalistang iskema ng pagnanakaw sa kabang-bayan.

Sa nakaraang sampung araw, ipinakulong ni Haring Aquino ang dalawang senador--sina Ramon Revilla Jr at Jinggoy Estrada--at ang kanilang mga kasapakat na inakusahang nagbubulsa ng mga kikbak mula sa pondong pork barrel na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. Nakaamba pang arestuhin ang isa pang senador sa mga susunod na araw. Subalit laking pagkayamot ng sambayanang Pilipino na bigyan ni Haring Aquino ng maka-uring pagpipitagan ang kapwa niyang mga burukrata kapitalista nang ilagak ang dalawang inarestong senador sa komportableng tila-dormaitoryong kwarto. Gayundin ang inaaasahang ipagkakaloob sa matandang si Enrile.Isinagawa ng rehimeng Aquino ang pag-aresto at pagkulong sa mga pulitikong akusado sa iskandalong pork barrel matapos malantad ang pagkakasangkot ng mga susing upisyal nito sa iskandalong pork barrel na sina Budget Secretary Florencio Abad at Agriculture Secretary Proceso Alcala; at sa pagkalantad na mismong si Aquino ay may malapit na personal na relasyon sa akusadong reyna ng pork barrel na si Janet Lim-Napoles.

Simula noong Marso, nakikipagnegosasyon na ang rehimeng Aquino kay Napoles para maging saksi laban sa mga pulitikong anti-Aquino na sangkot sa iskandalong pork barrel. Ang makasariling layunin nito ay ilayo ang atensyon sa pagkakasangkot ni Aquino at ng kanyang mga upisyal sa pork barrel na sisteama ng pagbibigay ng pondo sa mga pinapaborang pulitiko.

Noong Hunyo 12, di bababa sa 10,000 katao ang nagmartsa sa mga lansangan ng Metro Manila na naggigiit ng ganap na pagbuwag sa sistemang pork barrel. Iginiit nila na papanagutin si Haring Aquino sa tiwaling sistema ng pamamahagi ng pondong publiko sa ilalim ng Disbursement Acceleration Fund (DAP)--ang pork barrel ng presidente--na ipinamudmod ni Aquino sa mga senador para tiyakin ang boto para sa paghatol at pagpapatalsik sa dating punong mahistrado ng Korte Suprema na si Renato Corona.

Minaliit ng mga alipures ni Haring Aquino ang kabuluhan ng demonstrasyon noong Hunyo 12. Binalewala nila ang katotohanang marami sa mga tagapagpakilos ng malalaking demonstrasyong kontra pork barrel noong isang taon ay hayagan nang nagpapahayag ng pagkadismaya sa pananatili ng sistemang pork barrel sa ilalim ng rehimeng Aquino. Ang papalaking seksyon ng panggitnang uri sa Pilipinas ay di na naloloko sa harap ng papalalang korapsyon sa malalaking kontrata ng gubyerno na ipinagkakaloob sa malalaking oligarkiya na sumusuporta sa naghaharing pangkating Aquino. Patuloy nitong pinalalaki ang hanay ng masang anakpawis na malaon nang nakababatid sa ilusyon ng "matwid na daan" ni Aquino.

Nababahalaga na ang yellow army ni Aquino na mga eksperto sa midya at mga relasyong publiko sa dumadaluyong ng mga protestang anti-Aquino, laluna sa paglahok ng mga panggitnang uri sa mga aksyon sa lansangan. Sa hangaring masansala ang pagkakasa ng mga protestang anti-Aquino, ipinag-utos ng Malacañang ang pagsasampa ng kasong pandarambong laban kina Senador Revilla at Estrada at ng pag-aresto at pagdetine sa kanila. Gayunpaman, hindi natutuwa ang sambayanang Pilipino sa pampublikong palabas na niluto ng Malacañang, habang alam na alam nilang nananatili ang todo-largang operasyon ng sistemang pork barrel na tuwirang konokontrol ng Haring Aquino.

Marami nang grupo ang nagkwestiyon sa konstitusyunalidad ng pork barrel na DAP ni Haring Aquino sa Korte Suprema. Maagap itong naglabas ng populistang desisyon laban sa Priority Development Assistance Fund (PDAF). Maraming buwan na ang lumipas. Inip na inip na ang sambayanang Pilipino sa kabiguan ng Korte Suprema na maglabas ng desisyon hinggil sa DAP.

Dahil kontrolado ng mga itinalaga ni Aquino, asahang idedeklara ng Korte Suprema na konstitusyunal ang DAP. Kung hindi, magiging bulnerable si Aquino sa impeachment. Pero, nag-aalala itong di tanggapin ng mamamayan ang gayong desisyon. Nalantad na kamakailan lamang na ipinuslit ng mga tauhan ni Aquino sa Korte Suprema borador ng desisyon nito hinggil sa DAP sa Social Weather Stations (SWS) upang sukatin ang reaksyon ng publiko sa desisyon nito. Higit sa anupaman, ang ilalabas na desisyon ng Korte Suprema hinggil sa DAP ay isang pulitikal na desisyon na magsisilbi sa katatagan ng naghaharing rehimeng Aquino.

Nagngangalit ang sambayanang Pilipino na ang isinumiteng badyet sa 2015 ay tadtad ng pondong pork barrel. Tulad ng ginagawa sa ilalim ng PDAF, pinaglista ng budget department ang mga kongresista at senador ng mga proyekto na kanilang ieendorso. Tulad nang dati, naglaan ang Malacañang ng P200 milyon para sa bawat senador at P70 milyon sa bawat kongresista.

Ipatutupad rin ni Haring Aquino sa kanyang badyet sa 2015 ang tinaguriang sistemang Bottom-Up-Budgeting (BUB) upang ipang-akit ang tipong pork barrel na pondo sa mga yunit ng lokal na gubyerno. Naiulat na nakalaan ang P20 bilyon sa gayong pondong pork barrel upang tiyakin ang katapatan ng mga upisyal ng lokal na gubyerno.

Ang pagmamatigas ni Aquino na ipagtanggol ang DAP, ang tipong PDAF na alokasyon at ang sistemang BUB sa badyet para sa 2015 ay nagpapakita na talagang siya ay Hari ng Pork Barrel. Dapat patuloy na hawakan ng sambayanang Pilipino ang inisyatiba. Hindi nila dapat hayaan ang rehimeng Aquino na magluto na lamang nang magluto ng mga palabas. Dapat silang maglunsad ng lahatang-panig na pampulitikang pakikibaka sa pamamagitan ng walang humpay na paglaban sa DAP at sa sistemang pork barrel at sa paglalantad ng malawakang korapsyon. Matatag ang tuntungan ang sambayanang Pilipino sa pakikibaka para patalsikin ang rehimeng Aquino.