Iambag ang ganang-kaya para sa mga biktima ng bagyo, Wakasan ang paghahari ng rehimeng BS Aquino na walang pagkalinga sa mamamayang Pilipino

Patnubay de Guia,
NDFP-Southern Tagalog
July 20, 2014

Buong pusong nakikiramay ang National Democratic Front-Southern Tagalog (NDF-ST) sa masang anakpawis na biktima ng pananalanta ng nagdaang bagyong Glenda.  Labis na napinsala ang mga manggagawa, magsasaka, maliliit na mangingisda at maralitang-lunsod sa Timog Katagalugan, gayundin sa mga rehiyon ng Bicol at Central Luzon at sa Metro Manila.  Nasira ang kanilang mga tahanan, mga pinagkukunan ng kabuhayan tulad ng palayan, bukirin, palaisdaan, mga kagamitan sa pagsasaka at pangingisda.Nananawagan ang NDF-ST sa lahat ng rebolusyonaryong pwersa sa rehiyon at sa mga lokal na yunit ng New People's Army (NPA) na iambag ang ganang-kaya para maihatid ang lahat ng makakalap na tulong sa mamamayan sa pinakamabilis na paraan.  Pakilusin ang pinakamaraming bilang ng mga boluntir para sa paglulunsad ng relief and rehabilitation operations na makapagbibigay ng panandaliang ginhawa sa mga biktima ng kalamidad.  Magsagawa rin ng mga medical and dental missions para matugunan ang pangangailangang medikal ng mamamayan.

Higit pa sa mga bagyo at lindol na pangkaraniwang nararanasan ng bansa dahil sa heograpikal na lokasyon nito, dapat bigyang pansin ang delubyong hatid ng pagpapabaya at kawalang pakialam ng reaksyunaryong gubyerno.  Sa tuwing may paparating na bagyo, pangkaraniwan nang nakakaramdam ng pangamba ang mamamayan sa paghihintay at pagbabantay sa maaaring maging epekto ng kalamidad.

Sa halip na ituon ang kanyang panahon sa pagtatangol sa Disbursement Acceleration Program (DAP) at sa mga myembro ng kanyang gabinete tulad nina Abad at Alcala, dapat pagtuunan ng pansin ng rehimeng BS Aquino ang mga proactive na hakbangin sa pagbubuo ng kumprehensibong programa upang maitaas ang kahandaan ng mamamayan at ng mga komunidad sa pagharap sa mga kalamidad.  Hindi rin dapat palagpasin ang pananagutan ng malalaking kumpanya ng pagtotroso at pagmimina at iba pang mga negosyo at imprastakturang mapaminsala sa kalikasan, buhay at kabuhayan ng mamamayan na palaging pinapaboran ng reaksyunaryong gubyerno.

Bawat kalamidad na tumatama sa bansa ay nag-iiwan ng malalim na sugat sa mamamayang paulit-ulit na binabalot ng pagkabahala.  Hindi mananaig kailanman ang kapanatagan sa hanay ng mamamayan hangga't patuloy na nananalasa ang delubyong hatid ng rehimeng BS Aquino.  Dapat singilin ang rehimeng BS Aquino sa hindi na mabilang na mga kasalanan at pananagutan nito sa sambayanan.  Kaya't kasabay ng pagbangon sa kani-kanilang buhay at kabuhayan, sama-samang babangon ang mamamayan upang patalsikin at ihatid sa kanyang huling hantungan ang rehimeng walang pagkalinga sa mamamayan. ###