If the security situation permits, NPA will release 4 PNP Prisoners of War on July 25

Jorge "Ka Oris" Madlos
NDFP-Mindanao
20 July 2014

For the information of the 3rd party facilitators, the “Crisis Committee” of the provincial government of Surigao del Norte, the family and relatives of the prisoners of war, the AFP and the PNP, and the general public, the National Democratic Front of the Philippines – Mindanao (NDFP-Mindanao), in coordination with NDFP-North East Mindanao Region (NDFP-NEMR) and the NPA custodial force, has decided to release the four (4) PNP personnel who were captured by the NPA as Prisoners of War in the Alegria raid on July 10, namely:1.      PO3 Vic Calubag Concon
2.      PO1 Rey O’niel Morales
3.      PO1 Joen B. Zabala
4.      PO1 Edito F. Roquino

We intentionally skipped the preliminary investigation and possible trial of the 4 POWs under the revolutionary judicial system to release them as a goodwill gesture for the resumption of the GPH-NDFP peace talks and for humanitarian consideration of the POWs themselves and their families.

The date of the release is set on 25 July 2014, Friday, in a location we shall disclose in future time.  The release will only be possible if the situation warrants it, where the NPA Custodial Force, the POWs themselves, the receiving 3rd party facilitators and all those who will be present, including the media, shall be completely out of harm’s way.

To ensure the safe release of the POWs, it is necessary for the AFP, PNP and Cafgu to suspend all military operations, from noon of July 22 until 1 week after the actual date of release, in the mainland towns of Surigao del Norte, including Surigao City and the municipalities Kitcharao, Jabonga and Santiago of Agusan del Norte , and that all evacuees from these areas are able to return safely to their respective barangays.

This immediate suspension of military operations shall enable the NPA custodial force to safely fulfil the requirements for the release of the POWs, such as preparing for the venue, communications with the 3rd party facilitators and families and other technical arrangements.  Should there be continued military operations 3 days before the actual release, these preparations cannot effectively be undertaken, and therefore, we will cancel their release to protect the safety of the POWs and the NPA custodial force.

Furthermore, should the government fail to provide the conditions for the POW’s safe release and endanger the security of the 3rd party facilitators and the families, the custodial force of the NPA is authorized to terminate the release. Thus, preliminary investigations and possible judicial trial of the POWs shall continue.

Upon the AFP’s declaration of a suspension of military operations and other forms of military activities, including civic-military operations (CMOs) in the area, the NPA-NEMR shall reciprocate this by declaring its own temporary ceasefire covering the abovementioned areas for the safe release of the POW.

_____________________________

Kun motugot ang kahimtang sa seguridad, buhian sa BHB ang 4 ka PNP POW sa Hulyo 25


Jorge "Ka Oris" Madlos
NDFP-Mindanao
20 July 2014

Alang sa kasayuran sa third Party Facilatators, sa Crisis Committee sa probinsyal nga kagamhanan sa Surigao del Norte, sa pamilya ug paryente sa mga POW, sa AFP ug sa PNP, ug sa kinatibuk-ang publiko, ang NDFP-Mindanao, sa uban pakigkoordinasyon sa NDFP-NEMR ug sa BHB custodial force sa POW, nagdesisyon nga buhian ang upat ka POW nga nadakpan sa BHB atol sa pagraid sa Alegria niadtong Hulyo 10, nga sila si:


1.      PO3 Vic Calubag Concon
2.      PO1 Rey O+//0-niel Morales
3.      PO1 Joen B. Zabala
4.      PO1 Edito F. Roquino

Gituyo namo nga dili na himooon ang pasiunang imbestigasyon ug posibleng pagtaral ubos sa rebolusyonaryong sistema sa hustisya ang upat ka POW ug buhian na sila isip usa ka pagpakita sa maayong kabubut-on alang sa pagbalik sa GPH-NDFP nga panghinabi sa kalinaw, ug alang sa makitawhanong konsiderasyon ngadto sa mga POW ug ilang mga pamilya.

Ang adlaw sa pagbuhi gitakda sa Hulyo 25, 2014, Biernes, sa lugar nga sa sunod higayon na ipahibalo. Ang pagbuhi mahimo lang kung motugot ang sitwasyon kun diin mahimong luwas ug layo sa kakuyaw ang mga POW, ang custodial force, ang third party facilatators, ug tanang mga hingtungdan nga motambong, apil ang media.

Aron maseguro nga luwas ang pagbuhi sa mga POW, gikinahanglang isuspendi ang tanang mga operasyon militar sa AFP-PNP-CAFGU gikan sa udto sa Hulyo 22 hangtud usa ka semana gikan sa adlaw sa pagbuhi sa langkob nga mga kalungsuran sa mainland Surigao del Norte, apil Surigao City, ug mga kalungsuran sa Kitcharao, Jabonga ug Santiago sa Agusan del Norte, ug aron makabalik na ang mga napugos pagbakwit nga mga katawhan sa ilang mga baryo ug komunidad.

Ang hinanaling pagsuspendi sa operasyon militar maghatag sa BHB custodial force sa luwas nga pagkumpleto sa mga rekisistos sa pagbuhi sama sa pag-andam sa lugar, komunikasyon tali sa third Party facilatators, mga pamilya sa POW ug ubang teknikal nga pagpangandam.  Kung magpadayon ang operasyon militar 3 ka adlaw sa wala pa ang aktwal nga pagbuhi, ang maong pagpangadam mameligro ug dili epektibong mahimo, ug, busa dili namo ipadayon ang pagbuhi aron maampingan  ang kasegurohan sa mga POW ug BHB custodial force.
  
Dugang pa niini, kung mapakyas ang gobyerno sa pagmugna sa kahimtang kung diin luwas ang pagbuhi ug mameligro ang seguridad sa third party facilatators ug mga pamilya sa POW, ang BHB custodial force gihatagan sa gahum sa dili pagpadayon sa pagbuhi sa mga POW.  Ug busa, mahimong ipadayon na ang pasiunang imbistigasyon ug ang posibleng pagtaral sa rebolusyonaryong hukumang bayan.

Kung madeklara na sa AFP ang suspension sa operasyon militar ug ubang kalihokan sama sa civil-military nga operasyon sa gitakda nga langkob nga erya, ang NPA-NEMR modeklara usab sa ceasefire sa BHB sa mga erya nga langkob sa natakda sa ibabaw aron luwas ang pagbuhi sa mga POW.

__________________________________