It is definite, the release of the 4 POW is cancelled

Jorge "Ka Oris" Madlos
NDFP-Mindanao
July 23, 2014

After a series of negotiations, we have come to a conclusion that the position of the NDFP-Mindanao and that of the “crisis” committee of the local government on the issue of the length of time and the areas covered by the local ceasefire is irreconcilable, which, therefore, makes the supposed release of the 4 POW impossible.  Thus, we are cancelling the release of the 4 POW set on July 25.

The NDFP-Mindanao made several adjustments to its original request, if only to accommodate the different proposals put forward by the “crisis” committee and other officials of the GPH.  We started with a proposal for a 10-day ceasefire, which we adjusted to 8 days, and then readjusted to 7.   Finally, we brought down our proposal to implement a 6-day local ceasefire that shall start at 1700h of July 23, 2014 until 2359h midnight of July 29. A timeframe much shorter than this would seriously compromise the release. The NPA custodial force needs 2 to 3 days to transfer with no risk of enemy encounter the 4 POWs from its current location to the actual venue for the release.  After the release, the same NPA unit will need another 3 days to relocate and reach a relatively safe area.

The proposed areas to be covered by the ceasefire have been reduced from all of the towns in mainland Surigao del Norte to only six (6), namely: Claver, Gigaquit, Bacuag, Placer,Tubod and Alegria. Meanwhile, the three municipalities of Agusan del Norte, namely Kitcharao, Jabonga and Santiago, have been maintained.

Within the last few days, at least 9 armed skirmishes between NPA and AFP units took place in the general location of the abovementioned municipalities.  We have not declared a definite place among these mentioned municipalities to ensure the safety of the release.

The local “crisis” committee amended their original 1-day ceasefire proposal to two days, and then, finally, to only three days of ceasefire and to cover only limited areas.  Clearly, this cannot guarantee the safe release of the POWs as well as the safe withdrawal of the NPA custodial force.

The “crisis” committee doubts our sincere intent to release the POW as a gesture of peace and of humanitarian consideration, which is encouraged by the reckless prodding of military and police committee members to suspect that the NPA will only use the weeklong ceasefire to regroup and launch another attack similar to the Alegria PNP station incident.

Committee members have also been led to believe that the AFP’s military operations have “pressured” the NPA to release the POW, as if they have gained anything in their nearly two weeks offensive operations in the area. In fact the AFP and the PNP have sustained a number of casualties while the NPA units remain safe.  Further, their current operations have led to the violent displacement of the civilian populace and exacerbated human rights abuses in the area.  This only exposes their desperation, insincerity and callous disregard of the welfare of their men in the field and the families of the POWs.

This issue has already been brought to the doorstep of MalacaƱang by the family and the Third Party facilitators though the OPAPP (Office of the Presidential Assistance for the Peace Process) to intercede and grant their request for a safe release of the 4 POW, yet, nothing came out positive.  In spite of the pleas of the families of the POW and the Third Party facilitators and the NDFP’s skipping of the normal procedure as a gesture of goodwill, Malacanang simply chose to ignore these, thereby, endangering the lives of the POW and sidestep the interest of just and lasting peace.   

With the refusal of the government to issue the needed ceasefire, the NDFP-Mindanao is now definitely cancelling the release of the 4 Prisoners of War.  They will be moved to a safer place where the process of investigation and possible trial may be conducted.

To the family, the Third Party facilitators and to all concerned, we assure you that the 4 POW will be treated humanely and shall be accorded their basic rights in the course of the investigation and possible trial in accordance with the revolutionary justice system.#

======================

BISAYA
 

Depinido nga kanselado na ang pagbuhi sa 4 ka POW


Human sa serye sa mga negosasyon, nakab-ot namo ang konklusyon nga ang posisyon sa NDFP-Mindanao ug sa local “crisis” committee sa gobyerno dili magtakdo kalambigit sa isyu sa gidugayon ug langkob sa erya sa ceasefire, nga kung mao, maghimong imposible na ang pagbuhi sa 4 ka POW. Busa, kanselado na ang pagbuhi sa 4 ka POW nga natakda sa Hulyo 25.

Ang NDFP Mindanao naghimo sa daghang pagpahiuyon gikan sa orihinal nga awhag niini aron pagsanong sa mga sugyot gikan sa local “crisis” committee ug uban pang mga opisyales sa GPH.  Nagsugod kami sa sugyot alang sa 10 ka adlaw nga cesefire, ug gikunhoran kini ngadto sa 8 ka adlaw, ug ngadto sa 7 ka adlaw. Sa katapusan among ginkunhoran kini ngadto sa 6 ka adlaw nga ceasefire nga magsugod sa 1700h sa Hulyo 23, 2014 hangtud sa 2359h sa tungang gabii sa Hulyo 29, 2014.  Kung pamub-an pa kini nga gidugayon mameligro na ang seguridad sa pagrelease. Ang BHB custodial force nanginahanglan og 2 ngadto sa 3 ka adlaw sa pagbalhin sa 4 ka POW nga luwas sa peligro nga maka-engkwentro sa kaaway paingon sa lugar kun diin buhaton ang pagbuhi. Human sa pagbuhi, ang maong BHB unit nanginahanglan og laing 3 ka adlaw aron moadto sa relatibong luwas nga lugar.

Ang gisugyot nga erya nga langkobon sa ceasefire gipakunhoran gikan sa tanang kalungsuran sa mainland sa Surigao  del Norte ngadto na lang sa unom: Claver, Gigaquit, Bacuag, Placer, Tubod ug Alegria. Apil gihapon ang kalungsuran sa Kitcharao, Jabonga ug Santiago sa Agusan del Norte.

Sulod sa miaging pipila ka adlaw, 9 na ka armadong panagsangka ang nahitabo tali sa BHB ug AFP sa kinatibuk-ang erya sa nasulti sa ibabaw. Wala kami magdeklara sa depinidong lugar sa maong mga lungsod aron pagseguro nga luwas ang pagbuhi.

Ang local “Crisis” committee miusab sa ilang orihinal nga sugyot nga usa ka adlaw nga ceasefire ngadto sa duha ka adlaw, ug ngadto sa tulo ka adlaw nga molangkob lang sa limitado nga lugar.  Tin-aw, nga dili kini makagarantiya sa kasegurohan sa luwas nga pagbuhi sa mga POW ug luwas nga pagsibog sa BHB custodial force.

Ang local “crisis committee nagduda sa senseridad sa among tumong sa pagbuhi sa POW isip usa ka pagpakita sa interes alang sa kalinaw ug sa tawhanong konsiderasyon. Gidasig ang maong panghunahuna sa mga militar ug pulis nga mga membro sa komite nga nagduda nga ang usa ka semana nga ceasefire maghatag og higayon sa BHB sa pagkonsolida sa pwersa niini ug moataki sama sa nahitabo sa istasyon sa PNP sa Alegria. 

Ang mga membro sa komite napatuo nga ang mga operasyong militar sa AFP naka-pressure sa NPA aron buhian ang mga POW, nga mora’g nakabaton kini sa mga kadaugan sa duha ka semana nga opensiba sa erya.  Sa pagkatinuod, ang mga pwersa sa AFP ug PNP nahiagom sa mga kaswalti samtang ang mga yunit sa BHB luwas.  Dugang niini, ang pagkakarong operasyon sa kaaway misangpot sa bangis nga pagdislokar sa katawhan ug pagdaghan sa mga kalapasan sa tawhanong katungod sa erya.  Nagbutyag lang kini sa pagkadesperado, pagka-dili-matinud-anon ug ka walay pagpakabana sa kaayohan sa ilang pwersa ug sa mga pamilya sa POW.

Kini nga isyu gipadangat na sa ganghaan sa Malakanyang sa mga pamilya sa POW ug sa Third Party Facilitators pinaagi sa OPAPP (Office of the Presidential Assistant for the Peace Process) aron motabang kini ug ihatag ang hangyo alang sa luwas nga pagbuhi sa 4 ka POW, apan walay positibong resulta niini.  Human sa pangamuyo sa mga pamilya sa POW ug sa Third Party Facilitators, ug sa pagtangtang sa normal nga proseso sa pag-atiman sa POW isip pagpakita sa interes sa kalinaw, ang Malakanyang misalikway niini ug busa nagbutang sa peligro sa kinabuhi sa mga POW ug nagbali-wala sa interes sa makatarunganon ug malahutayon nga kalinaw.

Tungod niining pagdumili sa kagamhanan nga mag-isyu sa gikinahanglang gidugayon sa ceasefire, ang NDFP-Mindanao depenidong nagkansela sa pagbuhi sa 4 ka POW. Ibalhin sila sa mas luwas nga lugar kun diin ipadayon ang proseso sa pag-imbistigar ug posibleng pagtaral sa hukumang bayan.

Ngadto sa pamilya sa mga POW, sa Third Party Facilitator, ug sa tanang nagpakabana, among ipasalig  nga ang 4 ka POW makitawhanong trataron ug hatagan sa ilang batakang katungod sa proseso sa imbistigasyon ug possibleng pagtaral subay sa rebolusyonaryong sistema sa hustisya.#