Labanan ang EDCA at ibagsak ang rehimeng US-BS Aquino

Patnubay De Guia
NDFP Southern Tagalog Chapter
July 14, 2014

Sa layuning mapanatili ang dominasyon sa buong daigdig, nagkukumahog ang imperyalismong US sa ibayong pagpapalakas ng paghahari sa Asya-Pasipiko sa pamamagitan ng papalaking panghihimasok sa mga usaping diplomatiko at panloob na usaping pambansa ng mga bansang ASEAN kabilang ang Pilipinas. Malugod na ibinukas ng papet na rehimeng BS Aquino ang pagpihit ng mga pwersang pandigma ng US sa rehiyong Asya-Pasipiko.

Bago pa man ipinatupad ang Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA), ang pinakabagong kasunduang militar sa pagitan ng US at Pilipinas, malayang nakakalabas-pasok na ang mga tropang Amerikano sa bansa sa pamamagitan ng mga nauna nang hindi pantay na kasunduan tulad ng Mutual Defense Treaty (MDT), Visiting Forces Agreement (VFA) at Military Logistics Support Agreement (MLSA). Ginagarantiyahan ng mga tratadong ito ang malayang paggamit ng mga pwersang militar ng US sa mga daungan, paliparan at iba pang pasilidad-militar sa bansa. Halimbawa, sa tabing ng VFA, pinalalawig ng US ang presensya ng kanyang armadong pwersa sa Pilipinas sa pamamagitan ng _joint military exercises_ at iskema ng _rotational tour of duty_.Nitong Mayo 4 hanggang 14, ginanap ang ika-30 serye ng taunang Balikatan na nilahukan ng halos 3000 sundalong Amerikano sa Zambales, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Isabela. Sa Timog Katagalugan, inilunsad ang mga pagsasanay militar sa Marine Base sa Ternate, Cavite at Western Command sa Puerto Princesa, Palawan. Sa ngalan diumano ng pagkakawanggawa, ikinukubli ng Balikatan ang tunay na layunin ng US na palakasin ang presensyang-militar sa bansa. Sa pamamagitan ng Balikatan Exercises tuwirqng sinasanay ng mga tropang Amerikano ang pasistang tropa ng AFP sa mga kaparaanan ng paglulunsad ng kontra-rebolusyonaryong digma ng reaksyunaryong gubyerno laban sa rebolusyonaryong kilusan. Kasabay ng mga inilulunsad na pagsasanay ang pagpapaunlad ng mga imprastrukturang pangkomunikasyon at paniktik.

Sa ilalim ng EDCA, binigyang kapangyarihan ng reaksyunaryong gubyerno ang US na magimbak ng mga sandata kabilang na ang mga sandatang nukleyar sa mga kampo-militar ng AFP, magmantini ng mga barkong pandigma sa mga daungan sa bansa, magpalipad ng _drones_ at gamiting pahingaan at pook-libangan ng mga sundalong Amerikano ang mga pasilidad sa bansa. Ginagamit ng US ang usapin sa pinag-aagawang mga teritoryo ng Pilipinas, Tsina at iba pang bansa sa Timog Silangang Asya upang bigyang-matwid ang pagpapalaki ng presensya ng tropang US sa Asya-Pasipiko. Walang katotohanan ang pagiging nyutral nito sa usapin ng mga pinag-aagawang teritoryo dahil ito pa mismo ang nambubuyo ng komprontasyon sa Tsina.

Walang kahihiyang ibinubukas ng rehimeng BS Aquino ang teritoryo ng bansa para maging base ng mga tropa, barkong pandigma, at mga eroplano ng US.Sa Timog Katalugan, sinisimulan nang maglagay ng istrukturang militar ang US sa Oyster at Ulugan Bay  sa Puerto Princesa, Palawan at naglaan ang rehimen ng P1 bilyon upang mapaunlad ang mga pasilidad dito.  Isinasaayos din ang SamariƱana Airport sa Brookes Point at lapagan ng eroplano sa Balabac, lahat sa Palawan, para magserbisyo sa mga eroplanong pandigma ng US. Pinauunlad pa ang mga kampo-militar sa probinsya upang magsilbing mga base ng mga sundalong Amerikano. Planong magtayo ng US ng isang _advance command post_ sa Palawan kasabay ng pagmamantini ng pinaliit na kumpanya ng Marine Special Operations Battalion.

Sa bisa ng EDCA, magkakaroon ng akses sa iba pang paliparan at daungan para sa _refueling_ at _repairing_ ng mga barko at eroplanong pandigma ng US kabilang na ang Sangley Point sa Cavite. Inaayos na rin ang ilang paliparan, daungan at kampo sa Ilocos Norte, Batanes, Cagayan, Nueva Ecija, Pampanga, Cebu, Cagayan de Oro at South Cotabato. Isa sa pangunahing inaayos ngayon ang Subic at Clark Airbases na tinatayang aabot sa mahigit P10 bilyon para sa pagkukumpuni ng Subic Airbase pa lamang.

Walang magandang idudulot ang EDCA para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Nakasaad na probisyon sa EDCA na hindi obligado ang mga mga tropa ng US na isuko ang kanilang mga sundalong gumawa ng krimen sa mamamayan. Dahil dito, tiyak na mas marami pang tulad ni “Nicole” ang magiging biktima ng pang-aabusong sekswal at iba pang mga paglabag sa karapatang tao na hanggang ngayon ay wala pa ring nakakamit na hustisya. Mas marami pang likas na yaman tulad ng Tubbataha Reef ang mawawasak at tiyak na tulad ng Subic Airbase ay magiging tambakan ng mga basurang nukleyar ng US ang marami pang lugar sa bansa.

Tanging ang interes ng imperyalismong US lamang ang mangingibabaw sa di-pantay na mga kasunduang ito tulad ng iba pang hindi pantay na mga kasunduan sa pagitan ng US at ng reaksyunaryong gubyerno ng Pilipinas. Kasabay ng paglagda ng rehimeng BS Aquino sa EDCA ang paglalako at pagyurak sa pambansang kasarinlan ng Pilipinas. Lalong pahihigpitin ng EDCA ang kontrol ng imperyalismong US sa bansa.

Dapat ubus-kayang labanan at tutulan ng mamamayan ang lumalakas na panghihimasok militar ng US sa bansa. Kailangan patuloy na buuin ang malawak na pagkakaisa para labanan ang EDCA at ibagsak ang matagal nang nabubulok na rehimeng BS Aquino.

Nananawagan ang National Democratic Front-Southern Tagalog sa lahat ng rebolusyonaryong mamamayan na mas paigtingin ang kanilang pakikibaka upang pukawin ang nasyunalismong diwa ng sambayanan. Dapat pakilusin ang mamamayan sa kanilang milyon upang wakasan na ang dominasyon ng imperyalismong US at mga lokal na naghaharing uri. ###