Nakikidalamhati ang PKP sa mga biktima ng bagyo

Partido Komunista ng Pilipinas
Hulyo 17, 2014

Translation: CPP commiserates with typhoon victims


Ipinahayag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang sumusunod:

  •     Nakikidalamhati ang Partido Komunista ng Pilipinas sa malawak na masa ng sambayanan ng manggagawa, magsasaka, mangingisda, pambasansang minorya, karaniwang naghahanapbuhay at iba pang masang anakpawis, na hinagupit ng bagyong Glenda sa nakaraang ilang araw. Nagdulot ng malawakang pagkawasak ang bagyo laluna sa Bicol at Southern Tagalog, maging sa iba pang bahagi ng Eastern Visayas, Central Luzon at National Capital Region.
  •     Pininsala ng malakas na hangin at walang-habas na ulan ang libu-libong kubo ng mga magsasaka at mga barung-barong ng mga maralaita sa kalunsuran, maging ang mga palayan, gulayan, nuyugan, palaisdaan at ibang pinagkakakitaan.
  •     Bilang rebolusyonaryong tungkulin, lahat ng sangay ng PKP, mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) at mga lokal na rebolusyonaryong organisasyong masa sa mga apektadong lugar, ay pinakaikilos upang balikatin ang lahat ng kinakailangang tungkulin upang tulungan ang mga nangangailangan sa pagkumpuni ng mga bahay at pagbabangon ng kabuhayan.
  •     Ginagawa ng mga rebolusyonaryong awtoridad ang lahat upang pakilusin ang mga boluntaryo at ikoordina ang mga lokal at internasyunal na ahensyang panaklolo upang tiyakin na makararating sa kinauukulang mamamayan ang mga serbisyong pangkagipitan at mga pangangailang pan-relief.
  •     Nananwagan ang PKP sa mamamayan sa mga apektadong lugar na maging mapagbantay sa mga nagpapatuloy na operasyong opensibo at paniktik na ipinatutupad ng rehimeng Aquino at ng mga armadong pwersa nito. Nilalayon ng mga operasyong ito na hadlangan ang mga yunit ng BHB, maging ang mga organisasyong masa sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin na tulungan ang mamamayan.
  •     Maaalalang pagkatapos ang bagyong Yolanda, naglunsad ang mga yunit ng AFP na malawakang opensibong operasyon sa Eastern Visayas, Panay at Negros, laban sa mga yunit ng BHB na nagsasagawa ng gawaing rehabilitasyon. Ang patakaran ng rehimeng Aquino ng pagpapaigting ng ng opensibong operasyong militar sa mga lugar na hinagupit ng kalamidad ay palatandaan ng malalim na paglapastangan ng rehimeng Aquino sa mamamayan.
  •     Ang malawak na masa ng uring inaapi at pinagsasamantalahan ang palaging bulnerable sa mga bagyo at iba pang natural na kalamidad. Gayunpaman, ang mga naranasan nilang sakuna, ay dili iba't gawang-tao dahil ganap na pinababayaan ng reaksyunaryong gubyerno ang kagalingan ng masang anakpawis.