NPA punishes two members of BULIF in Butuan City

Omar Ibarra
NPA Western Agusan Norte-Agusan Sur Sub-Regional Command
July 15, 2014

The New People’s Army under the Western Agusan Norte-Agusan Sur (NPA-WANAS) Sub-regional Command launched two punitive actions in Butuan City in July 13, 2014. Loloy Odioma and Eddie Cagat, both notorious members of the paramilitary group, Bungkatol Liberation Front (BULIF).

Loloy Odioma, a resident of Stanpoler, Brgy. Manila de Bugabos, Butuan City, was a landgrabber, drug-smuggler and has perpetrated two murders. As a minion of Datu Bawang, the lider of BULIF, he trod without hesitation on three families whose lands he seized, depriving them of their livelihood. He also killed two defenseless civilians, one of whom a child of seven years, in Km. 1, Brgy. Tungao, Butuan City. Aware of his counterrevolutionary acts, Odioma all the more attached himself to BULIF which is being used by the reactionary armed forces against the NPA and the revolutionary people.

At the masses plea, and after a long and detailed investigation by representatives of the people’s revolutionary government, an NPA team punished Loloy Odioma in July 13.

Meanwhile, Eddie Cagat, a resident of Tul-od, Brgy. Tungao, has also committed great crimes against the revolutionary movement. Aside from being an active member of BULIF and organizing criminal elements in the village to counter the movement, he was also a landgrabber. He has violated the rights of two families whose lands he is interested in. Cagat is a purok leader in their area but only because of his neighbor’s fear of him. Cagat also spearheaded a raid against the NPA in Davao, which resulted in the death of a Red fighter.

Also on July 13, around 5:00 PM, Eddie Cagat was killed by an NPA team.

There are many more who, like Odioma and Cagat, have committed great crimes against the people. In fact, the greatest crime of all is that being committed against the whole Filipino nation by the plundering foreign capitalists and despotic landlords and unscrupulous compradors represented by the Pork Barrel king, Benigno Aquino, himself. But only the revolutionary movement will gradually serve justice to their victims. And social justice will only be obtained when we have defeated the AFP and PNP who defend the exploiters, when we have established the genuine democratic people’s government.

=================

Bisaya

Duha ka Paramilitar, Gisilotan sa NPA sa Butuan City


Omar Ibarra
NPA Western Agusan Norte-Agusan Sur Sub-Regional Command
July 15, 2014

Duha ka punitibong aksyon ang gipatuman sa yunit sa NewPeople’s Army – Western Agusan Norte-Agusan Sur (NPA WANAS) Sub-Regional Command didto sa Butuan City, niadtong Hulyo 13, 2014. Napatay silang Loloy Odioma ug si Eddie Cagat nga parehong gikaintapan nga membro sa paramilitar nga grupong BULIF o Bungkatol Liberation Front.

Mangingilog og yuta, tigpayuhot og druga ug sad-an sa duha ka kasong pagpatay si Loloy Odioma nga lumulupyo sa Stanpoler, Brgy. Manila de Bugabos, Butuan City. Isip bata-bata ni Datu Bawang nga lider sa armadong grupo nga BULIF, wala siyay pagpanuko sa pagpanglupig sa tulo ka pamilya nga iyang giilogan og yuta, ug busa gihikawan sa ilang panginabuhian. Gipatay sab niya ang duha ka walay ikasukol nga sibilyan didto sa Km.1, Brgy. Tungao, Butuan City diin ang usa niini nagpangedaron pa og 7 anyos nga bata. Kay lage nasayod man sa iyang kontra-rebolusyonaryong binuhatan, samot nga midikit si Odioma sa BULIF nga gigamit sa reaksyunaryong kasundalohan batok sa NPA ug rebolusyonaryong katawhan.

Bunga sa pagpangayo sa masa, ug pagkahuman sa taas ug makuti nga pag-imbestiga sa mga tinugyanan sa rebolusyonaryong gubyerno sa katawhan, gisilotan sa usa ka tim sa NPA si Loloy Odioma niadtong Hulyo 13.

Sa laing bahin, si Eddie Cagat nga taga Tul-od, Brgy. Tungao, nag-atubang sab og bug-at nga kaso sa rebolusyonaryong kalihukan. Gawas nga aktibo siyang membro sa BULIF ug naga-organisa og mga dautang elemento sa baryo aron i-alkontra sa kalihukan, mangingilog sab siya og yuta. Duha ka pamilya ang iyang gipihig gumikan sa interes niya sa ilang umahan. Purok lider man tuod si Cagat sa ilang lugar apan tungod kini sa kahadlok sa iyang mga silingan kaniya. Gawas pa, nakapa-reyd sab si Cagat didto sa Davao, hinungdan sa pagkamatay sa usa ka Pulang manggugubat.

Niadtong Hulyo 13 sab, mga bandang alas 5:00 sa hapon, napatay si Eddie Cagat sa usa ka tim sa NPA.

Daghan pa ang sama ni Odioma ug Cagat nga dunay dakong salaod sa katawhan. Mas labaw pa man gani ang kalapasan batok sa entero katawhang Pilipino sa mga mapangawkawong langyaw-kapitalista ug sa bangis nga mga agalong yutaan ug mga bentahusong kumprador nga girepresentahan mismo sa hari sa Pork Barrel nga si Benigno Aquino. Apan ang rebolusyonaryong kalihukan lang ang anam-anam nga makahatag og hustisya sa tanang biktima. Ug ang hingpit nga katilingbanong hustisya maangkon kung malumpag na ang AFP ug PNP nga tigdepensa sa mga mapahimuslanon, kung matukod na nato ang tinuod nga demokratikong gubyerno sa katawhan.