On Mayor Mario Okinlay’s death

Allan Juanito
NPA-NCMR
July 3, 2014

Bullets from a sniper team of the New People’s Army under the South-Central Bukidnon Sub-Regional Command ended the life of the rabid counterrevolutionary mayor Mario Okinlay of Impasug-ong, Bukidnon at 8:00 AM of July 2, 2014. Okinlay’s convoy of three four-wheeled vehicles and 20 motorcycles with 50 8th IB PA troops, six police officers and civilian employees of the municipal government, as well as Lt. Col. Landingin, commanding officer of 8th IB, and Impasug-ong Chief of Police Pinohan on board were on their way home from Barangay Bontongon.

What Okinlay and the reactionary AFP flaunted as peace and development activities in Impasug-ong barrios are, in reality, an implementation of the US-Aquino regime’s counterinsurgency strategy, Oplan Bayanihan, and essentially consist of psy-war and forced surrender of civilians. He has almost completed the pulong-pulong rounds in all 13 barangays of Impasug-ong together with the 8th IB which has been conducting COPD operations in the area since October 2013. Okinlay was unmindful of CARHRIHL and the international humanitarian law. As a local tyrant of Impasug-ong, he has given the reactionary troops of 8th IB full backing to live among civilians, occupy public buildings in a number of barrios, putting up checkpoints wherever and whenever they see fit. In some barrios, they starve the civilian population by unjustly regulating rice procurement to five kilos per family per week, and violate their freedom of movement and means of sustenance by unreasonably imposing the farmers’ work schedule from 9:00 AM to 3:00 PM daily.He outrightly ignored the revolutionary movement’s reminder in 2006 to address the issues the people have raised against him. In 2013, he merely tricked the NPA unit operating in the area that admonished him for his counterrevolutionary deeds. Lately, in his fiery anti-communist tirades during mass meetings condemning the revolutionary movement, he was poised as a formidable titan fearing nobody. But Okinlay was well aware of the weight of his crimes against the revolution that, despite his notoriety in Bukidnon as a Texas-style sharp-shooter, he moved around with heavily armed escorts.

Aside from being a counterrevolutionary, the citizens of Impasug-ong endured his oppressive and exploitative rule for a long time. He has grabbed lands from no less than 50 people, promised them compensation then left the poor landowners waiting for years as they watched their lands in Impasug-ong converted to oil palm plantations. During elections, he hit back on voters who did not vote for him. There have also been cases of harassment and manhandling of civilians who opt to suffer in silence for their own safety.

The 8th IB failed dismally to protect their close ally in the local government despite the fact that their battalion headquarters have just been transferred to Impasug-ong on February 2014. They found in Okinlay a dedicated partner who acts like a rabid dog running after suspected NPA supporters. The death of Okinlay is a big slap to the face of battalion commander Lt. Col. Landingin who was with the convoy himself. For failing again, as their record proved on many occasions after successful military actions of the NPA, the 8th IB will surely vent their ire on innocent civilians.

Okinlay’s death is grieved by the oppressors and exploiters like him. On the other hand, for his many poor victims, justice has finally been served.

The message of Okinlay’s death may well serve as a warning to local officials of the reactionary government to end their active role in the AFP and US-Aquino regime’s counter-insurgent operations and campaigns. They should stop grabbing the lands of the poor, the favouring of foreign plantations and investors which deprive many poor people in the countryside of their livelihood. The must also end their oppressive practices, the suppression of tax-payers’ airing out of their legitimate demands, witchhunting of suspected subversives and persecuting their political rivals. Most of all, plunderers of the people’s money and pork barrel beneficiaries must change their ways and genuinely serve the interests of the poor who have put them in power.

Pagpatin-aw kabahin sa kamatayon ni Mayor Mario Okinlay


Allan Juanito
NPA-NCMR
Hulyo 3, 2014

Mga bala lang sa usa ka tim sa isnayper sa New People’s Army sa South-Central Bukidnon Sub-Regional Command ang mitapos sa lunod-patay nga kontra-rebolusyonaryong mayor nga si Mario Okinlay sa Impasug-ong, Bukidnon niadtong alas 8:00 sa buntag sa Hulyo 2, 2014. Gikan sa Barangay Bontongon ang convoy ni Okinlay nga gilangkuban sa tulo ka sakyanan ug 20 ka motor nga gisakyan sa 50 ka tropa sa 8th IB PA, unom ka pulis ug mga sibilyan mga empleyado sa munisipyo kuyog si Lt. Col. Landingin, CO sa 8th IB, ug Chief of Police Pinohan sa Impasug-ong.

Sa pagkatinuod, ang gipasiatab nilang Okinlay ug sa reaksyunaryong AFP nga peace and development activities sa mga kabaryuhan pagpatuman lang estratehiyang kontra-insurhensya sa rehimeng US-Aquino nga Oplan Bayanihan, ug sa esensya pagsaywar ug pugos nga pagpasurender sa mga masa. Halos natuyok na niya ang 13 ka barangay sa Impasug-ong uban sa 8th IB nga nag-COPD sukad niadtong Oktubre 2013. Walay pag-ila si Okinlay sa CARHRIHL ug internasyunal nga mga balaod sa gubat. Tungod sa iyang pagtuo nga siya ang hari sa Impasug-ong, gilargahan niya ang mga reaksyunaryong tropa sa 8th IB sa pagpuyo ipon sa mga sibilyan, pag-okupar sa mga publikong bilding sa pila ka mga baryo, pag-checkpoint sa bisan asa ug bisan kanus-a nila gusto. Sa pila ka baryo, gipagutman nila ang mga tawo sa sa paglimita lang sa lima ka kilo nga bugas ang gitugot nga paliton sa matag pamilya, ug gipig-utan ang mga baryuhanon sa gawasnong pagpanginabuhi, gitakdaan lang og oras sa pagtrabaho sa ilang uma gikan sa alas 9:00 sa buntag kutob sa alas 3:00 sa hapon.

Gibalewala niya ang gipadangat sa rebolusyonaryong kalihukan niadtong 2006 sa pagtagad sa mga isyu sa katawhan nga gipasaka batok kaniya. Wala sab siya nagpakabana sa subling pahimangno niadtong 2013 sa yunit sa NPA nga nag-opereyt sa erya. Sa iyang mga anti-komunistang diskurso diha sa mga pulong-pulong nga nagapanghimaraut sa rebolusyonaryong kalihukan, daw sama siya sa usa ka gamhanan nga walay gikahadlukan. Nasayud si Okinlay sa gibug-aton sa iyang atraso sa rebolusyon busa bisan pa sa pagka-gikaintapan niyang pistolero sa Bukidnon, may dakung armadong escort siya kanunay sa iyang mga lakaw.

Gawas sa pagka-kontrarebolusyonaryo, dugay na nga nag-antus ang mga taga-Impasug-ong sa pagkamadaugdaugon ug pagkamapahimuslanon ni Okinlay. Dili momenos sa 50 ka tawo ang giilogan niya og yuta o kaha giilad nga bayran ang ilang mga yuta sa Impasug-ong nga gipatamnan sa oil palm. Sa matag eleksyon, ginalutos niya ang mga botante nga dili mobotar kaniya. May mga kaso sab siya sa pagpanghasi ug pagpangdapat sa mga sibilyan. Inutil ang 8th IB sa pagdepensa sa ilang suod nga kunsabong opisyal sa lokal nga gubyerno bisan kung ang ilang battalion HQ niadtong Pebrero 2014 lang gibalhin sa Impasug-ong. Nakaplagan nila kang Okinlay ang partner nga daw sama sa irong buang sa pagpanggukod sa mga sibilyan nga iyang gidudahang mga suporter sa NPA. Dakung tamparos sa pagka-battalion commander ni Lt. Col. Landingin nga kuyog mismo sa maong panon ang pagkamatay ni Okinlay. Sa ilang kapalpakan, sigurado nga pahimungtan na sab sa 8th IB ang mga inosenteng sibilyan, sama sa gihimo na nila sa daghang higayon human sa malampusong mga aksyong militar sa NPA.

Ang kamatayon ni Okinlay gikasubo kaayo sa mga madaugdaugon ug mapahimuslanon sama kaniya. Sa pikas bahin, ang daghang mga kabus nga iyang nabiktima, sa katapusan nakaangkon na og hustisya.

Ang pagtulun-an kang Okinlay hinaut nga magsilbing pahimangno sa mga opisyal sa lokal nga reaksyunaryong gubyerno sa pag-undang na sa ilang aktibong pagpapel sa mga kontra-insurhensyang operasyon ug kampanya sa AFP ug rehimeng US-Aquino. Undangon na nila ang pagpangilog og yuta, pagpabor sa mga langyawng plantasyon ug mga investor nga nagahikaw sa panginabuhian sa daghang mga kabus sa kabukiran. Undangon na sab nila ang pagpangdaugdaug, pagsumpo sa mga magbubuhis nga nagapasibaw sa ilang mga lehitimong reklamo, pagpanggukod sa mga gidudahang subersibo ug paglutos sa ilang mga kontra-partido. Labaw sa tanan, ang mga tigkawkaw sa kwarta sa katawhan ug mga benepisyaryo sa pork barrel magbag-o na sa ilang kaugalingon, ug matinud-anong silbihan nila ang interes sa mga kabus nga nagbutang kanila sa gahum.