Pag-ibayuhin ang mga taktikal na opensiba at pakikibakang masa laban sa bulok, papet at brutal na rehimeng Aquino


Partido Komunista ng Pilipinas
Hulyo 25, 2014

Translation: Step-up tactical offensives and mass struggles against the rotten, puppet and brutal Aquino regime

Sa Lunes, muli na namang isasailalim ang sambayanang Pilipino sa buong litanya ng kasinungalingan at ilusyong pakakawalan ni Benigno Aquino III at ng mga ispesyalista niya sa pagmanipula sa midya at upinyong publiko. Sa harap ng kundisyong tadtad ng krisis, hindi mapipigilan ng nakatakdang ikalimang "state of the nation address" (SONA o ulat sa kalagayan ng bansa) ang pagmartsa pasulong ng sambayanang Pilipino at ang kanilang determinasyong wakasan ang kanyang bulok, papet at brutal na paghahari.

Patuloy na lumalala ang krisis ng naghaharing pampulitikang sistema habang nalalantad ang malawakang katiwalian at korapsyon sa ilalim ng rehimeng Aquino. Sa likod ng walang-lubay na pagtatabil ni Aquino ng malinis na gubyerno, inangkin niya ang karapatang maglihis ng bilyun-bilyong piso ng pondong publiko para patatagin ang sistema ng pampulitikang padrino pabor sa kanyang mga kapartido, tagasuporta at kroning malalaking negosyante.

Ang imbing depensa ni Aquino sa kanyang pork barrel na Disbursement Acceleration Program (DAP) ay lalong naghihiwalay sa kanyang rehimen sa masang anakpawis maging sa sektor ng panggitnag uri na di na nadadala ng kanyang maskara ng kabutihan. Para sa malawak na masa ng mga manggagawa at magsasaka, hungkag at walang batayan ang ipinamamarali ni Aquino na ang mga maanomalyang paglilihis ng pondo na ginawa sa ilalim ng DAP ay pinakinabangan ng mamamayan.

Matapos ang apat na taon sa ilalim ng rehimeng Aquino, lumala ang sosyo-ekonomikong kalagayan. Patuloy na dinaranas sa araw-araw ng karaniwang mamamayan ang malawakang kawalang-hanapbuhay, mababang sahod, kawalan at pangangamkam ng lupa at pagtaas ng presyo ng pagkain at mga batayang produkto at serbisyo.

Malinaw na ang ipinamamarali ni Aquinong "inclusive growth" (paglagong kasama ang mamamayan sa nakikinabang) ay isang malaking kasinungalingan. Para sa sambayanang Pilipino, ang taguring "paglago ng ekonomya" ay isang walang kahulugang bungkos ng estadistika na kinalulugdan lamang ng malalaking dayuhang bangko at mga kapitalista sa pinansya na ang pamumuhunang pinansyal ay ginagarantiyayan ng mabilis na tubo. Mas pinaligaya pang higit ni Aquino ang mga dayuhang kapitalista sa pinansya mula sa China at sa US dahil sa kamakailan lamang na paglada sa batas sa todo-largang liberalsasyon ng sistema ng pagbabangko.

Nasa pinakamababang lebel ang kalagayan ng pambansang soberanya ng Pilipinas kumpara sa nakaraang dalawang dekada sa pagpayag ni Aquino sa lahat ng ipinapataw ng militar ng US kapalit ng suporta at pondong militar ng US. Ang rurok ng todo-todong pagpapakatuta ni Aquino sa imperyalistang US ay ang paglagda sa Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) na naghawan ng daan para sa muling pagtatatag ng mga base militar ng US sa bansa. Sa likod ng kanyang retorikang anti-China, patuloy na tinatangkilik at pinahihintulutan ni Aquino ang malalaking kapitalisatang kumprador mula China at sa US na dominahan ang ekonomya ng Pilipinas.

Isang malaking panlilinlang ang retorika sa kapayapaan ni Aquino. Walang patlang ang brutalidad at abusong militar sa pag-uutos ni Aquino na paigtingin ang gerang mapanupil na Oplan Bayanihan nito upang bigyang-proteksyon at isulong ang interes ng mga dayuhang kumpanya sa pagmimina at malalaking korporasyon sa agribisnes. Patuloy na nagsasagawa ang mga armadong pwersa ng estado ng ekstrahudisyal na mga pamamaslang, mga masaker, pagdukot, iligal na pang-aaresto, panghaharas at pisikal na pang-aabuso. Isinasailalim ang mamamayan sa hamleting sa pamamagitan ng pag-okupa sa kanilang mga tahanan at pagbabawal sa mamamayan na lumahok sa produksyon at komersyo sa pamamagitan ng mga blokeyo sa pagkain at ekonomya.

Sa salita at gawa, puspusang winawakasan ng rehimeng Aquino ang negosasyon pang-kapayapaan sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Hindi ito tumutugon sa hiling para muling buhayin ang negosasyong pangkapayaan ng NDFP-GPH upang harapin ang mga umiiral na suliraning nasa ugat ng gera sibil. Matapos ang malaking palabas ng paglagda ng kasunduan sa Moro Islamic Liberation Front (MILF), tinatalikdan ni Aquino ang kanyang mga pangako sa pagluluray-luray sa borador ng Bangsamoro Basic Law (Saligang Batas ng Bangsamoro) upang tumalima ito sa konstitusyon ng GPH.

Para sa sambayanang Pilipino, malinaw na malinaw nang walang pinagkaiba ang rehimeng Aquino sa mga nagdaang rehimen. Lalo silang nagiging determinadong wakasan ang paghahari ni Aquino at isulong ang kanilang mga pambansa at demokratikong pakikibaka.

May papalaking kilusang protesta laban sa rehimeng Aquino sa mga eskwelahan, maralitang komunidad, pabrika, palengke, upisina at iba pang mga lugar. Mayorya ng mga Pilipino ay hindi kuntento kay Aquino at lalong lumalakas ang tinig at aktibo sa kanilang paggigiit kontra sa kanyang patuloy na paghahari.

Nagsampa na ng ilang kasong impeachment (pagsasakdal) ang mga progresibong myembro ng kongreso ng Pilipinas, salamin sa hiling ng taumbayan para sa pagpapatalsik kay Aquino. Kahit pa mayorya ng mga myembro ng kongreso ay nakatanggap ng pork barrel at may utang ng loob kay Aquino, hindi nila pwedeng balewalain kung paano mabilis na lumalakas ang kahilingan ng impeachment ni Aquino sa hanay ng malawak na masa ng mga manggagawa, magsasaka, kabataan, kababaihan at sektor ng panggitnag uri. Ang paggigiit sa impeachment ni Aquino ay maaaring lumawak tungo sa isang kilusang masa na kinabibilangang ng ilampung libong mamamayang nagmamartsa sa mga lansangan.

Sinusuporthan ng Partido Komunista ng Pilipinas ang sambayanang Pilipino sa pagsisikap nilang pag-ibayuhin ang kanilang pakikibaka upang patalsikin sa kapangyarihan si Benigno Aquino III at wakasan ang kanyang rehimeng tadtad ng burukratikong korapsyon, militarismo at pang-aabuso sa mga karapatang-tao at dayuhang presenya at interbensyong militar. Sinusuportahan ng PKP ang panawagan para sa pagtatatag ng isang demokratikong konsehong binubuo ng lider na tapat at mbubuti at mga kinatawan ng mga demokratikong sektor.

Sa harap ng pag-igting ng pakikibaka ng sambayanang Pilipino para sa pagpapatalsik kay Aquino, inaatasan ng PKP ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) na padalasin ang mga taktikal na opensiba sa buong bansa. Dapat patuloy na agawin at imantine ng BHB ang inisyatiba at padalasin ang paglulunsad ng mga taktikal na opensiba. Tuparin ang mga gawain para ganap na magapi ang Oplan Bayanihan ng rehiemng Aquino. Hindi dapat maglubay sa paglulunsad ng mga taktikal na opensiba laban sa mga armadong pwersa ni Aquino upang mapahina ito at bigyang-daan ang ibayong pagbwelo ng demokratikong kilusang masa sa pagpapatalsik sa rehimeng Aquino.

Dapat samantalhin ng BHB ang papalalang krisis sosyo-ekonomiko at ang pagkahiwalay ng rehimeng Aquino sa pamamagitan ng agresibong pagrerekrut ng mga bagong Pulang mandirigma at maarmasan sila ng mga sandatang nasamsam mula sa kaaway. Kailangan ng sambayanang Pilipino ang BHB na lumaki ng ilang ulit upang maiangat ang digmang bayan sa isang bago at mas mataas na antas. Magsisilbi ang kanilang pakikibaka sa pagpapatalsik sa rehimeng Aquino na paghahanda para sa pagpapabagsak sa buong malakolonyal at malapyudal na sistema.

=====================
Hiligaynon version:
Paigtingon pa ang taktikal nga mga opensiba kag pangmasa nga paghimakas batuk sa garuk, papet kag brutal nga rehimeng Aquino

Partido Komunista sang Pilipinas
Hulyo 24, 2014

Sa Lunes ang pumuluyong Pilipino liwat nga mabuhusan ang pumuluyong Pilipino sang mga kabutigan kag mga ilusyon halin kay Benigno Aquino III kag iya makinarya sang mga eksperto sa pagmanipular sang midya kag upinyon publiko. Sa tunga sang nagagrabe nga sitwasyon sang krisis, ang natalana nga ikalima nga state of the nation address pat-ud nga mapaslawan sa pagpugong sa pasulong nga pagmartsa sang pumuluyong Pilipino kag ila determinasyon nga tapuson na ang iya garuk, papet kag brutal nga pagginahum.

Padayon nga nagalala ang krisis sang nagaharing sistema pangpulitika samtang lapnagon nga nagakabuyagyag ang kagarukan kag korapsyon sa idalom sang rehimeng Aquino. Sa likod sang wala untat nga satsat sang malimpyo nga gubyerno, arogante sini nga gin-angkon ang kinamatarung nga saylu-sayluhon ang binilyun-bilyon ka pisos nga pondo pangpubliko para sa padrino pangpultika pabor sa iya mga kapartido, tagasuporta sa pulitika kag daku nga mga kroni sa negosyo.

Ang wala pulos nga depensa ni Aquino sa iya pork barrel nga Disbursement Acceleration Program (DAP) nagpahamulag pa gid sa iya rehimen sa masang anakbalhas kag amo man sa nahanunga nga mga sektor nga nadulaan na sang gana sa iya tabon nga pagkamatarung. Para sa malapad nga masa sang mga mamumugon kag mangunguma, wala sang unod kag wala sang basehan nga nakapanginpuslos ang pumuluyo sa ginasugid ni Aquino nga ginsaylu-saylo nga maanomalya nga pondo sa idalom sang DAP.

Pagkatapos sang apat ka tuig sa idalom sang rehimeng Aquino, labi pa nga naglala ang sosyo-ekonomiko nga mga kahimtangan. Nagaantus kada adlaw ang ordinaryo nga Pilipino sa lapnagon nga disempleyo, manubo nga sweldo, wala sang duta kag pagpang-agaw sang duta kag nagatimbuok nga presyo sang pagkaon kag basehang balaklon kag mga serbiyso.

Maathag nga ang ginapabugal ni Aquino nga “inclusive growth” isa ka daku nga kabutigan. Para sa pumuluyong Pilipino, ang ginatawag nga “pang-ekonomya nga pag-uswag” wala pulos nga  nagatinangkas nga estadistika nga nagapalipay lang sa mga daku nga dumuluong nga bangko kag mga “porfolio nga kapitalista” nga ang mga pangpinansya nga pamuhunan pat-ud nga may ganansya sa gilayon. Labi nga ginapalipay ni Aquino ang mga dumuluong nga kapitalista sa pinansya halin sa China kag sa US sa iya labing ulihi nga pagpirma sang lubos nga bank liberalization law.

Ang kahimtangan sang pungsodnon nga soberanya ara sa pinakamanubo nga lebel halin sa masobra duha ka dekada nga pagsunud-sunuran ni Aquino sa kada dikta sang militar sang US sa baylo sang suporta sang US kag panggastos militar. Ang pinakamataas nga sari sang pagyaob ni Aquino sa mga imperyalistang US amo ang pagpirma sang Enchanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) nga naghawan sang dalan para sa pagtukod liwat sang mga base militar sang US sa bug-os nga pungsod. Sa likod sang iya anti-China nga retorika, padayon nga ginaakomodar kag ginapahugutan ni Aquino ang daku nga mga kumprador kapitalista halin sa China kag sa US para dominahon ang ekonomya sang Pilipinas.

Daku nga kabutigan ang retorika sa kalinungan ni Aquino. Ang brutalidad kag mga abuso sang militar padayon nga nagasagsag samtang ginmanduan ni Aquino ang AFP nga paigtingon pa ang iya gera sang pagtapna sang Oplan Bayanihan agud proteksyunan kag isulong ang mga interes sang mga dumuluong nga kumpanya sa pagmina kag daku nga mga agri-korporasyon. Padayon nga nagakomiter ang armadong kusog sang estado sang ekstrahudisyal nga mga pagpamatay, mga masaker, mga pagdukot, iligal nga pagpang-aresto, mga harasment kag mga pisikal nga pagpang-abuso. Ginapaidalom nila ang pumuluyo sa hamleting paagi sa pag-okupar sang ila mga balay kag ginapunggan ang pumuluyo sa pagtungod sang ila produksyon kag komersyo.

Sa iya mga hambal kag binuhatan, todo trabaho gid ang ginahimo sang rehimeng Aquino para matapos ang mga negosasyon pangkalinungan sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Nagabalibad ini nga pamatian ang panawagan para liwat nga ibalik ang negosasyon pangkalinungan sa tunga sang NDFP kag GPH agud atubangon kag lubaron ang nagapatunga nga mga problema nga amo ang ugat sang gera sibil. Pagkatapos nga magpakita sang daku nga palaguwaon sa pagpirma sang mga kasugtanan sa Moro Islamic Liberation Front (MILF), wala na ginatuman ni Aquino ang iya mga promisa paagi sa paggutay-gutay sa borador sang Bangsamoro Basic Law agud magsanto ini sa konstitusyon sang Pilipinas.

Sa pumuluyong Pilipino, nangin tuman kaklaro nga ang rehimeng Aquino wala sang kinalain sa nagligad nga mga rehimen. Labing determinado sila nga tapuson ang pagginahum ni Aquino kag isulong ang ila pungsodnon kag demokratiko nga mga paghimakas.

May nagapadaku nga kahublagan protesta batuk sa rehimeng Aquino sa mga kampus sang  eskwelahan, mga komunidad sang mga imol sa syudad, mga pabrika, mga merkado, mga upisina kag iban pa nga mga lugar. Mayorya sang Pilipino disgustado kay Aquino kag nagadamo ang aktibo sa ila mga nagapamatuk sa iya nagapadayon nga paghari.

Nagpasaka ang mga progresibong katapu sang Kongreso sang Pilipinas kontra kay Aquino nga nagasalaming sa singgit sang pumuluyo para sa pagpatalsik kay Aquino. Samtang mayorya sang mga katapu sang Kongreso nagbaton sang pork barrel kag may kabalaslan kay Aquino. Indi nila mabalibaran kon paano ang demanda nga impeachment kay Aquino madasig nga nagakuha sang suporta sa kubay sang malapad nga masa sang mga mamumugon, mga mangunguma, pamatan-on, kababainhan kag mga sektor sang nahanunga nga sahi. Ang panawagan para sa impeachment mahimo nga magdaku sa isa ka kabulagang masa nga nagapahulag sa pila ka pulo ka libo sang pumuluyo nga nagamartsa sa karsadahon.

Ginasuportahan sang Partido Komunista sang Pilipinas (PKP) ang pumuluyong Pilipino sa ila mga pagtinguha nga paigtingon ang ila paghimakas para patalsikon si Benigno Aquino III halin sa poder um kag tapuson na ang iya rehimen sang burukratikong korapsyon, militarismo kag mga abuso sa tawhanong kinamatarung kag dumuluong nga presensya militar kag interbensyon. Ginasuportahan sang PKP ang panawagan para sa pagtukod sang isa ka demokratiko nga konseho nga nagalakip sang may may moral nga matarung nga mga lider kag representante sang mga demokratikong sektor.

Sa atubang sang pagtaas sang paghimakas sang pumuluyong Pilipino para sa pagpukan kay Aquino, ginamanduan sang PKP ang Bag-ong Hangaway sang Banwa para paigtingon pa ang taktikal nga mga opensiba sa bilog nga pungsod sa maabot nga binulan. Dapat magpadayon ang BHB sa pag-agaw kag pagmentinar sang inisyatiba kag maglunsar sang nagapadamo nga masunson nga taktikal nga mga opensiba. Magtrabaho para lubos nga paslawon ang Oplan Bayanihan sang rehimeng Aquino. Dapat wala sang untat ang paglunsar sang taktikal nga mga opensiba batuk sa armadong kusog agud paluyahon ini kag maghatag sa demokratikong kahublagang masa sang dugang nga momentum sa pagpatalsik sa rehimeng Aquino.

Dapat nga hingalitan sang BHB ang nagagrabe nga krisis sosyo-ekonomiko kag pagkahamulag sang rehimeng Aquino paagi sa agresibo nga pagrekrut sang mga bag-o nga mga Pulang hangaway kag armasan sila sang mga hinganiban nga  naagaw halin sa kaaway. Kinahanglan sang pumuluyong Pilipino ang BHB nga magdaku sang pila ka pilo agud makaangkon sang kusog kag tapuson ang bilog nga nagaharing sistema. Ang ila paghimakas para patalsikon ang rehimeng Aquino magaserbi nga isa ka ensayo para sa pagpukan sa bug-os nga malakolonyal kag malapyudal nga sistema.