Sabat sa mga pamangkot halin sa Senior Colonel Executive Participants sang National Defense College, paagi sa ila nga Propesor nga si General Fermin de Leon, Jr.

By Prof. Jose Maria Sison
Founding Chairman, Communist Party of the Philippines
Chief Political Consultant, National Democratic Front of the Philippines
July 21, 2014


Translation: Replies to questions from Senior Colonel Executive Participants, National Defense College, through their Professor General Fermin de Leon, Jr.

 • 1. Ano ang pinakadaku mo nga motibasyon sa matutom nga pagpursige sang imo nga kawsa?

JMS: Pag-alagad sa pumuluyong Pilipino, labi na ang masang anakbalhas sang mga mamumugon kag mangunguma, sa linya ang pungsodnon nga paghilway kag demokrasya batuk sa dumuluong nga monopolyong kapitalismo, pyudalismo kag burukrata kapitalismo, kag hawanan ang dalan para sa isa ka bag-o nga basehan kag mas maayo nga palaabuton.

 • 2. Bumagsak na ang mga sosyalistang pungsod sa bilog nga kalibutan (maluwas sa North Korea kag Cuba) kag halin sadto naghakos sa kapitalismo pamatuod nga isa ka napaslawan nga eksperimento ang Marxismo (kag wala ini nagmadinalag-on < halin sa iban nga pareho nga pamangkot>). Kon gintalikdan na sang kalibutan ang Marxismo, ngaa ginainsister mo ang pagpadayon sang inyo armadong paghimakas sa imo nga katuyuan nga agawon ang gahum kag magtukod sang isa ka komunista nga pagginahum sa Pilipinas?

JMS:  Ang demokratikong rebolusyon sang banwa amo ang subong nga halintang sang rebolusyong Pilipino, nga lubos nga may kabilinggan kag mapuslanon sa pumuluyo; ang pagkadto sa masunod nga halintang sang sosyalistang rebolusyon pat-ud nga pagatun-an ang mga leksyon halin sa positibo kag negatibo nga mga inagihan sang sahing mamumugon, lakip sang mga nauna nga kadalag-an kag ang rebisyunista nga pagtraidor sa sosyalismo kag pagpanumbalik sang kapitalismo.

 • 3. Nakahanda ka bala nga buhian ang inyo mga armas para sa kalinungan kag para sa pumuluyong Pilipino?

JMS: Posible ang isa ka makatarungan kag pangmalawigan nga kalinungan tubtob nga ginagamit sang magkabanggi nga partido ang pungsodnon kag demokratikong mga kinamatarung kag interes sang pumuluyong Pilipino bilang komun nga balayon sang sandigan kag nagatuyo sang lubos nga pungsodnon nga kahilwayan, demokrasya, gahum para sa mga mamumugon kag mangunguma, kauswagan paagi sa tunay nga reporma sa duta kag pungsodnon nga industriyalisasyon, sang isa ka pungsodnon, syentipiko kag pangmasang kultura kag internasyunal nga pagpakig-isa para sa kalinungan kag kauswagan.

 • 4. Ngaa indi naton pagtapuson ang “inaway” nga wala sang anuman o madamo nga pauna nga mga kondisyon?

JMS: Ang sandigan kag indi madingot nga mga kinamatarung sang pumuluyong Pilipino indi bangian nga pauna nga mga kondisyon bisan pa nga ginalakipan sang duha-ka-bahin nga obligasyon; sa umpisa pa lang, nagkasugot ang mga partido nga nagapakignegosyar sa The Hague Joint Declaration nga  pagaubayan sang mga prinsipyo sang pungsodnon nga soberanya, demokrasya kag hustisya sosyal nga mabaton-baton sa magtimbang nga bahin.

 • 5. Para sa interes sang paghiliusa sang mga Pilipino, gusto mo bala nga magpauli kag pangunahan ang tunay nga pagkasugot?

JMS: Luyag ko tani nga magpauli kag makatrabaho ang iban para maagum ang rekonsilyasyon.  Kaangut ini sa sadto pa nga proposal sang NDFP (nga liwat ko ginapresentar kay Aquino sadtong Pebrero 2011 pa) nga mahimo makasugtan ang isa ka gilayon nga untat-lupok kag kooperasyon santo sa isa ka pangkabilugan nga deklarasyon sang komun nga katuyuan para agumon ang pungsodnon nga paghiliusa, kalinungan kag kauswagan, samtang kumprehensibo kag detalyado nga ginatrabaho sang mga panel sa negosasyon ang nabilin nga tatlo ka bagay sa substantibo nga adyenda.

 • 6. Ngaa ara ka sa ibang pungsod? Sa isa ka rebolusyonaryong gera, dapat upod sang mga lider ang ila nga mga tinawo.

JMS:  Wala ko halin pa sadto ginpahayag ang kaugalingon bilang lider sa pagpadalagan sang mga rebolusyonaryong pwersa sugod sang maaresto ako sadtong Nobyembre 1977 kag ginhambalan ako sang mga kaupod kag bisan sang pila ka abyan sa GPH nga magpabilin na lang sa ibang pungsod agud magbulig sa negosasyon pangkalinungan sa isa ka nyutral nga dumuluong nga lugar para makalikaw sa mga kumplikasyon kag risgo sang mga operasyon pangseguridad sang magtimbang nga bahin sa tion sang mga pormal nga sugilanon pangkalinungan.

 • 7. San-o ka mabalik sa Pilipinas?

JMS: Kon may ara na nga isa ka kasugtanan sa untat-lupok kag kooperasyon sa tunga sang GPH kag NDFP o ang pinakamaayo sa tanan, kon may ara na nga pinal kag lubos nga kasugtanan pangkalinungan.

 • 8. Pananglitan nga mapilian ka bilang Presidente sang Republika sang Pilipinas, ano ang mangin panan-awan mo?

JMS: Sa pag-upod kag suporta sang pumuluyo, sakdagon, pangapinan kag pabaskugon ko ang pungsodnon nga soberanya sang pumuluyo kag ang teritoryal nga integridad sang Pilipinas, respetuhon ang mga demokratiko nga kinamatarung, hatagan-gahum ang mga mamumugon kag mangunguma paagi sa mga pat-ud nga institusyon kag mekanismo, pauswagon ang ekonomya paagi sa tunay nga reporma sa duta kag pungsodnon nga industriyalisasyon, sakdagon ang isa ka patriyotiko kag progresibo nga sistema sang kultura kag edukasyon kag magpasakop sa mainabyanon nga relasyon nga diplomatiko kag komersyo sa tanan nga pungsod kag pumuluyo base sa myutwal nga pagrespetuhanay para sa soberanya, wala sang pagpasilabot, pagbuligay kag myutwal nga benepisyo.

 • 9. Kon hatagan ka sang kahigayunan nga dumalahan ang Pilipinas, ano ang imo nga mangin polisiya sa pungsodnon nga seguridad kag plataporma pangpulitika?

JMS: Sakdagon ang isa ka pungsodnon nga paghiliusa sandig sa pungsodnon nga soberanya sang pumuluyo kag teritoryal nga integridad, sakdagon ang tanan-nga-bahin nga tawhanong kinamatarung, gamiton ang ikasarang sang pumuluyo kag ang manggaranon nga dunang manggad para mapatuman ang pagpauswag sa ekonomya paagi sa pungsodnon nga industriyalisasyon kag reporma sa duta, agumon ang pangkatilingban nga kaayuhan paagi sa pag-angkon sang palangabuhian, gamiton ang industriyal nga kapasidad indi lang para sabton ang basehan nga kinahanglanon sang pumuluyo kundi pati sa pagtuga sang mga pamaagi para sa kauswagan nga makatindog sa kaugalingon kag kaugalingon nga pagdepensa (lakip ang mga makinarya, mga eroplano kag mga barko), pataason ang patriyotiko kag progresibo o rebolusyonaryong diwa sang pumuluyo kag gamiton ang diplomasya para makig-abyan sa iban pang pungsod, makignegosasyon sa mga problema o mga halambalanon nga ligal kag pamatukan kag likawan ang gera apang handa sa anuman nga gerang agresyon kontra sa aton.

 • 10. Kon mangin Presidente ka sang pungsod, paano mo atubangon ang PKP/BHB?

JMS: Mahimo nga atubangon ang PKP anuman oras sa isa ka pungsodnon nga konseho kag kahublagan  para sa pungsodnon nga paghiliusa, kalinungan kag kauswagan kag ang BHB mahimo nga hatagan sang pila ka katungdanan sa kundisyon sang untat-lupok (pareho sang temporaryo nga mangin bantay-kapalibutan o produktibo nga yunit para sa mga proyekto pang-industriya) kag mahimo nga tingubon sa isa ka pungsodnon nga armadong kusog sa mga kundisyon sang isa ka pinal nga kasugtanan pangkalinungan.

 • 11. Ano ang imo pinakamaayo nga alternatibo sa paglubad sang subong nga halambalanon sa pungsodnon nga seguridad sa WPS (West Philippine Sea )?

JMS: Ang pinakamaayo nga gilayon nga ligal kag pangpulitika nga tikang nga natigayon na nga ginpasaka ang kumplikto sa dagat sa ITLOS kag gamiton ang Convention on the Law of the Sea sang UN, partikular sa halambalanon sang eksklusibong sona nga ekonomiko kag extended continental shelf, kag kon amo, gilayon nga pamatukan sandig sa layi ang arogante nga pag-angkon sang China nga kuno may indi mapaiway nga soberanya sa 90 porsyento sang South China Sea, lakip ang 80 porsyento sang EEZ kag 100 porsyento sang ECS sa West Philippine Sea; kag ang pinakaepektibo nga pangmalawigan nga polisiya sa Pilipinas pauswagon ang kaugalingon sini nga pang-ekonomya, pangpulitika kag pangmilitar nga kusog kag indi dapat nakasandig sa mga di-alalangay nga kasugtanan militar (pareho sang Mutual Defense Pact, Visiting Forces Agreement kag ang Enhanced Defense Cooperation Agreement) sa imperyalistang gahum pareho sang US nga may ara nga malawig nga kasaysayan sang agresyon, interbensyon kag pagpandambong sa pumuluyong Pilipino.

 • 12. Makita mo bala ang posibilidad sang pagtapos sang problema nga insurhensya sa aton nga pungsod antes ang 2016?

JMS: Wala sang posibilidad nga matapos ang armadong rebolusyon kon mangin tuman ka reaksyunaryo, tuman kakitid ang pamensaron, wala sang prodyeksyon kag pagpakatig-a ni Aquino kag Deles; apang sa halambalanon sang may ara nga kahigayunan, may matematikal nga posibilidad para maagum ang Comprehensive Agreement for Social and Economic Reforms and Cooperation Agreement.