Sugarcane Bill ni Congressman Albee Benitez kag Sugar Industry Roadmap sg mga sugar lords, pagsolbar lamang sg ila makasahi nga interes

Frank Fernandez
National Democratic Front of the Philippines-Negros Island
01 Hulyo 2014

Ang Sugarcane Industry Development Act Bill o House Bill4 633 nga ginfile ni Congressman Alfredo “Albee” Benitez sa Kongreso magserbe lamang sa interes sg mga dalagkung komprador-agalon mayduta nga nagamonopolyo sg malagpad nga kadutaan kg nagahari sa industriya sg kalamay. Wala ini sg tuyo nga salbaron ang mga anakbalhas nga mamumugon sa milling centrals, mamumugon sa uma kag sg mga gagmay nga mangunguma-plantador sg tubo nga dugang pa mag-antus sa kaimolon kg gutom halin sa impak sg igapatuman nga taripa nga 5%-0% sa 2015, suno sa ginkasugtan sa ASEAN Free Trade Agreement (AFTA).

Ang Congressman nga si Albee Benitez katapu sg pamilya nga dalagku nga komprador burgesya, agalon mayduta kag isa man ka drug and gambling lord, nagaduso sg sini nga hagna base sa desinyo sg 2011-2016 Sugarcane Industry Roadmap nga gindihon sg bloke sg sugar lords nga na-entrench sa mga mataas nga posisyon sg National Federation of Sugar Planters (NFSP), Confed,  Philippine Sugar Millers Association (PSMA), Philippine Sugar  Traders Association kag Sugar Regulatory Administration (SRA).Nagahiliusa ang mga sugar lords upod ni Cong. Benitez kag iban pa nila nga representante sa reaksyonaryong Kongreso sa isa ka komprehensibong plano sa pagpataas sa ikasarangsg kompetisyon sg Philippine Sugar batuk sa ginaekspektar nga pagdagsa sg mga barato nga imported nga kalamay diri sa merkado sg Pilipinas kag sa foreign markets. Ila gintumod ang tatlo (3) ka paktor nga dapat himuon para sa pagpataas sg lebel sg sugarcane industry nga amo ang farm productivity, mill efficiency kag product diversification nga mill-based kg agriculture-based products.

Sa plano sg Sugarcane Industry Roadmap, kinahanglan ang mga pondo,laye kag polisiya halin sa reaksyonaryong gobyerno para marealisar ang dalok nga ambisyon sg mga nagahimulos nga sugar lords sa pagtransporma sg single-product industry pakadto sa diversified multi-product sugarcane industry, projected nga magkita sg P100 Bilyon.

Upod sa plano amo ang ginaduso nila Gov. Alfredo Marañon, Jr., ex –Gov. Rafael “Lito” Coscolluela kag SRA Administrador Ma. Regina Martin nga kinahanglan ang pagkonsentrar sg mga 1-10 ektaryang duta nga ginapanag-iyahan sg mga gagmay nga mangunguma-plantador agud himuon nga plantation-sized nga 30-50 ektarya nga “block farming” sa idalum sg pagpamahala sg mga dalagkung komprador-agalon mayduta.

Agud malegalisa ang ila maka-demonyo nga pagpang-agaw sg mga duta, gusto nila ideklarar sg reaksyonaryong gobyerno ang “restoration of market” sg mga duta sg CARP beneficiaries para baklon o arenduhan sg mga lokal kg dumuluong nga inbestor para sa produksyon sg high value crops tulad sg rubber tree, palm oil tree, pinya kag saging.

Permi ginahimo nga tapalan sg mga dalagkung komprador-agalon mayduta para masalbar sa ginasiling nga krisis sg industriya sg kalamay amo ang dugang nga pag-ipit sg pagpanghimulos kag pagpamigos sa mga anakbalhas. Ginaipit nila ang mga mamumugon sa mga milling centrals kg mga mamumugon sa uma sa mga plantasyon sg tubo paagi sa barato nga suhol, wala sg mga benepisyo kg pagbungkag sa mga tunay kag palaban nga trade unions and associations.

Labi pa nga antuson sg mga mangunguma ang gutom kg terorismo militar kun magbuylo na ang implementasyon sg plano sg Sugarcane Industry Roadmap kag hubon Maranon-Coscolluela sg gobyerno probinsyal sa pag-expand sg tanom nga tubo kg high value crops sa 465,000 ektarya sa 2015 kag sobra pa halin sa daan nga 422,384 ektarya.

Ang kadaluk ni Marañon kag iban pa nga dalagkung komprador burgesya – agalon mayduta sa Negros para sa dugang nga pagpalapad sg ila pang-ekonomiya nga interes amo ang nagtulod sa ila para sa ila agresibong pagpang-agaw sg kadutaan sa kaumhan sg Murcia, Sagay, Kabankalan kag sa iban pa nga lugar. Ang ila kadaluk sa paghugakom sg manggadamo ang rason kun nga aginbalay sg pasista kg korap nga gobernador kg sg Commanding Officer sg 303rdBgde., Phil. Army ang Pro PIDU-Oplan Bayanihan agud sa pagterorisa sa mga mangunguma, tumandok kg settlers para mahapos maagaw ang ila mga duta kag matamnan sg pang-eksport nga high value crops.

Agud ipakig-away ang aton kinamatarung nga mabuhi, hilway, mainuswagon kg malinong, ginapanawagan sg NDF–Negros ang pumuluyong Negrosanon nga ibagsak ang rehimen US-Aquino kg isulong ang pungsodnon demokratikong rebolusyon batuk sa mga demonyo nga nagaharing imperyalismong EU, pyudalismo kg burukrata kapitalismo.