26th IB suffers two casualties in San Luis, Agusandel Sur

Ka Omar Ibarra
NPA Western Agusan Norte-Agusan Sur Subregional Command
Agosto 10, 2014


Translation: 26th IB, Napatyan og Duha ka Sundalo sa San Luis, Agusan del Sur

A harassment team of the New People's Army under the Western Agusan Norte-Agusan Sur Sub-regional Command attacked operating troops of the 26th IB-PA and Bagani Force in Km. 50, Brgy. Binicalan, San Luis, Agusandel Sur, in August 9, 2014, around 4:30 PM. Two were killed and several others were wounded among the reactionary forces while the NPA attacking unit suffered no casualties.

The said troops were then carelessly and noisily resting, confident that their massive operations have scared away the NPA units in the area. They were completely unaware that harassment teams were also sent by the NPA, who were more familiar with the terrain and enjoy the deep and wide support from the people in the area. When the Red fighters shot the huddled enemy troops, two were killed while an undetermined number were wounded. The NPA harassment team swiftly withdrew after the incident.This 26th IB platoon was only one of six columns now launching combat operations in mountainous areas of San Luis, Talacogon and La Paz, Agusandel Sur. They seek to drive the NPA away to ensure the relentless operations of existing companies and plantations in these municipalities. The mercenary AFP now steps up its operations against the revolutionary movementto protect the economic interests of the plundering foreign capitalists. Just last August 9, the NPA encountered other troops of the 26th IB and SCAA guarding Provident Tree Farm Incorporated in Zelovia, Talacogon.

Meanwhile, another unit of the NPA launched a harassment operation against reactionary troops in SitioAfga, Brgy. Olave, Buenavista, Agusandel Norte on the same day. We will publicize the complete details as soon as we receive the combat report from the NPA operating unit. 
26th IB, namatayan ng 2 sundalo sa San Luis, Agusan del Sur


Ka Omar Ibarra
NPA Western Agusan Norte-Agusan Sur Subregional Command
Agosto 10, 2014


Inatake ng harassment team ng New People's Army sa ilalim ng Western Agusan Norte-Agusan Sur (NPA WANAS) Subregional Command ang nag-ooperasyong tropa ng 26th Infantry Battalion-Philippine Army at Bagani Force sa Km. 50, Barangay Binicalan, San Luis, Agusan del Sur noong Agosto 9, 2014, bandang alas-4:30 ng hapon. Dalawa ang patay at marami ang sugatan sa reaksyunaryong hukbo habang walang kaswalti ang umatakeng yunit ng NPA.

Kampante at napakaingay noong nagpapahinga ang naturang tropa ng pasistang hukbo, sa paniniwalang naitaboy na ng malawakan nilang operasyon ang mga yunit ng NPA. Hindi nila inaasahang magde-detach ng mga harassment team ang NPA na relatibong mas nakakagagagap sa kalupaan at tumatamasa ng malalim at malawak na suporta ng mamamayan sa erya. Pinaulanan agad sila ng bala ng mga Pulang mandirigma, at dalawa agad sa nakatipong tropa ang bumagsak at napatay, at nasugatan din ang di pa malamang bilang sa kanilang hanay. Mabilis na nakaatras ang harassment team ng NPA matapos ang pangyayari.Ang nabanggit na platun ng 26th IB ay isa lamang sa anim na kolum na naglulunsad ngayon ng combat operations sa mabubundok na bayan ng San Luis, Talacogon at La Paz, Agusan del Sur. Layunin nitong itaboy ang tunay na hukbo ng mga maralita, ang NPA, upang bigyang-daan ang walang tigil na mga operasyon ng mga kumpanya at plantasyong umiiral sa naturang mga bayan. Pang-ekonomyang interes lang ng mga mapandambong na dayuhang kapitalista ang ipinagtatanggol ng mga bayarang AFP kaya tumitindi ang mga operasyon nito laban sa rebolusyonaryong kilusan. Matatandaang una nang naengkwentro ng mga Pulang mandirigma ang iba pang tropa ng 26th IB at SCAA noong Agosto 9 habang ginugwardyahan nila ang Provident Tree Farm Incorporated sa Zelovia, Talacogon.

Sa kabilang banda, mayroon ding naganap na harassment operation ang NPA laban sa mga nag-ooperasyong tropa ng reaksyunaryong hukbo sa Barangay Afga, Buenavista, Agusan del Norte noong araw ding iyon, Agosto 9. Maglalabas na lamang kami ng kumpletong detalye tungkol dito kapag nakapagbigay na ng combat report ang naturang operating unit ng NPA.