ANG BAYAN, 7 Agosto 2014

Pag-ibayuhin ang mga taktikal na opensiba at pakikibakang masa para patalsikin si Aquino


20140807pi Isa sa pinakamalalaking rali nitong nagdaang apat na taon ang sumalubong sa “state of the nation address” (SONA) ni Benigno Aquino III sa pagbubukas ng reaksyunaryong Kongreso noong Hulyo 28. Ipinakita ng demonstrasyon ng mahigit 60,000 mamamayan sa iba’t ibang panig ng Pilipinas ang bagong antas ng paglaban sa rehimeng US-Aquino. Umalingawngaw sa buong bansa ang mga sigaw sa lansangan: Patalsikin si Aquino!

Sinasalamin nito ang tuluy-tuloy na paglawak at pagsidhi ng galit ng mamamayang…