Ang pag-aresto kay Palparan sa gitna ng ala-Palparan na mga paglabag sa karapatang-tao

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Agosto 12, 2014

Translation: Palparan arrest amid widespread Palparan-style human rights violations--CPP

Sinabi ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ngayon araw na ang labis na naantalang pagkakaaresto kay dating Philippine Army general Jovito Palaran kaninang umaga ay isinagawa ng mga ahente ng gubyernong Aquino sa gitna ng nagpapatuloy at malawakang pang-aabuso ng militar at pulisya at malalalang paglabag sa karapatang-tao, laluna laban sa masang magsasaka at mga pambansang minorya.

"Malaon nang naggigiit ng katarungan ang libu-libong biktima ng kampanyang teror ni General Palparan sa mga krimen at pang-aabusong isinagawa ng mga pasistang tropa ng AFP na kanyang pinamunuan," anang PKP.Anang PKP, ang kampanyang teror ni Palparan ay itinuon sa mga di armadong aktibista sa hanay ng mga magsasaka, manggagawa, estudyante at iba pang inaaping sektor na tumutulong sa pag-organisa ng aping masa upang maipagtanggol nila ang kanilang karapatan at maisulong ang kanilang mga demokratikong interes.

Tinukoy ng PKP na "sa kabila ng maaanghang na salita ni General Palparan laban sa Bagong Hukbong Bayan (BHB), wala namang binatbat ang rekord niya sa kombat laban sa BHB," pagdidiin ng PKP. "Naging bantog siya sa paggamit ng terorismo ng AFP laban sa mga sibilyan at aktibista na ibinibilang at tinatrato niya bilang mga armadong kombatant."

Saan man siya maitalaga, nagmamantine at direkta niyang kinukomand ang isang death squad na nagsasagawa ng mga pagdukot, pagtortyur at ekstrahudisyal na pamamaslang sa mga aktibista at pinaghihinalaang tagasuporta ng rebolusyonaryong kilusan.

Siya at ang kanyang mga tauhan ay direktang responsable sa pagdukot pagtortyur at pagkawala noong 2006 sa mga aktibista ng UP na sina Sherlyn Cadapan at Karen Empeño at ng kasamahan nilang aktibistang magsasakang si Manuel Meriño sa Hagonoy, Bulacan; sa pagdukot at pagtortyur noong 2006 sa magkapatid na Raymond at Reynaldo Manalo, sa San Ildefonso, Bulacan; sa pagpatay noong 2003 sa tagapagtaguyog ng karapatang-taong si Eden Marcellana at sa aktibistang magsasakang si Eddie Gumanoy sa Mindoro; at maraming iba pang krimen.

"Upisyal na inendorso, sinuportahan at pinananatili ang AFP ang taktikang teror na ginamit ni Palparan laban sa mamamayan," anang PKP. Naitalaga siyang pinuno ng ilang batalyon at dibisyon ng Army sa Ilocos, Mindoro, Eastern Visayas at Central Luzon na panahon nang pakawalan niya ang paghaharing teror, pang-aabuso, pagndukot, tortyur, pwersahang pagkawala, blokeyo sa sa pagkain at ekonomya at ala-batas militar panggigipit sa buu-buong mga komunidad."

Tinukoy ng PKP na dapat mariing kundenahin ng rehimeng Aquino ang malalalang pang-aabuso sa mga karapatang-tao na ginawa ng AFP sa ilalim ng kampanya ng panunupil ng Oplan Bantay Laya I at II. "Wala ni isang upisyal militar ang napanagot sa mahigit isanlibong kaso ng ekstrahudisyal na pamamaslang at sa di mabilang na mga kso ng pang-aabuso sa karapatang-tao na ginawa ng AFP."

"Palamuti lamang ang upisyal na retorikang pangkarapatang-tao ng AFP upang takpan ang brutalidad na ginawa ng mga kumander at tropa nito sa kondukta ng gerang mapanupil na Oplan Bayanihan, na kalakha'y nakatutok sa sibilyang populasyon, na halaw sa pamamaraang ginamit ng pasistang heneral na si Palparan," anang PKP.

Sa Iloilo, pinatay ng mga elemento ng 82nd IB ng AFP ang 38-anyos na magsasakang si Gerardo Larbo noong Hulyo 17 habang nag-aani ito sa kanilang maisan. Binansagan siya ng AFP na kombatant ng BHB.

"Pinakamalala ang mga paglabag sa karapatang-tao ng mamamayan sa mga lugar na pinaglulunsaran ng AFP ng mga operasyon ng Oplan Bayanihan, karaniwan sa mga liblib na lugar kung saan nais nakawin at dambungin ng dayuhang malalaking minahan, trosohan at plantasyon ang lupa ng mga magsasaka at mamamayang minorya," dagdag ng PKP.

"Mula sa Mountain Province sa Cordilllera hanggang sa Pantaran Range ng mga Talaingod sa Mindanao, walang habas na binabagsakan ng mga bomba at kinakanyon ng mga yunit ng AFP ang mga komunidad ng mga magsasaka, dinadagsa ang mga eryang residensyal, inookupa ang mga tahanan ng mamamayan at inaakusahan silang tagasuporta ng Bagong Hukbong Bayan, ginagawang baraks ang mga eskwelahan, day care center at barangay hall at isinasapeligro ang mga buhay ng mamamayan at nilalabag ang kanilang mga karapatang sibil at pampulitika at tinatakot ang mga bata at matatanda."

"Naaresto nga si General Palparan pero ang kanyang pamana ng mga ekstrahudisyal na pamamaslang at terorimong militar ay buhay na buhay sa ilalim ng rehimeng Aquino."