Walang hiling ang masang anakpawis na palawigin ang termino ni Aquino--PKP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
August 11, 2014 


Translation: Toiling masses do not clamor for Aquino’s term extension—CPP

Idineklara ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na walang hinihiling na pagpapalawig ng termino ni Aquino ang masang anakapwis ng mga magsasaka, manggagawa, sa maralitang tagalunsod ng mga mala-manggagawa at mga karaniwang naghahanapbuhay, maging sa hanay ng mga estudyante at kabataan.

"Sa harap ng pagtaas ng presyo ng pagkain at batayang pangangailangan, ng pumapaimbulog na gastos sa pasahe, kalusugan, edukasyon at iba pang serbisyo at ng mabilis na paglala ng kalagayan sa pamumuhay sa kanayunan at sa hanay ng maralitang lunsod, ang sigaw ng abang sambayanang Pilipino ay hindi ang ekstensyon ng termino ni Aquino bagkus ay ang kagyat na tunay na pagbabago sa kanilang araw-araw sa buhay at ng pag-unlad ng kanilang kalagayang panlipunan," anang PKP.Sa nakaraang ilang araw, nagkukumahog ang Yellow army ni Aquino na mga ekspertong sa manipulasyon ng opinyong publiko na likhain ang gimik para sa publisidad upang itambol ang 6-taon ekstensyon ng termino ni Aquino pagkatapos ng 2016. Gayunpaman, matapos ang ilang linggo, ang nagawa lamang ng yellow army ni Aquino ay ang ipaghambog ang isang akawnt sa social media na may napakaliit na suporta.

Gayunpaman, itinambol na ng upisina sa propaganda ng Malacañang ang maliit na grupong ito sa internet na tagasuporta ni Aquino bilang kanyang boss diumano, na pinakikinggan niya, samantalang binabalewala ang mas malaking bilang ng mamamayan na nagmartsa sa iba't ibang panig ng bansa noong Hulyo 28, pagdidiin ng PKP.

"Abalang-abala ang makinarya sa propaganda ng yellow army sa paglikha ng gimik para sa publisidad upang palabasing malaki ang suporta kay Aquino sa harap ng kanyang patuloy na pagkahiwalay sa malawak na masa ng sambayanang Pilipino," dagdag ng PKP. "Ang pagkahiwalay at pagtatakwil kay Aquino ay umigting habang nagdurusa ang mamamayan sa patakaran ng pribatisasyon, liberalisasyon, deregulasyon at denasyunalisasyon ng naghaharing rehimen."

"Hindi sumisigaw ng ekstensyon ni Aquino ang sambayanang Pilipino dahil hindi na nila matiis pa ang papalalang kundisyong sosyo-ekonomiko na dulot ng mga patakaran ni Aquino na nagsisilbi lamang sa interes ng malalaking grupo ng mga negosyanteng kroni tulad ng mestisong kumprador at mga taipan at mga kasosyo nilang dayuhan," dagdag ng PKP.

"Hindi nila hinihiling na lumawig pa ang pagsisinungaling ng rehimeng Aquno na walang tigil sa paglalarawan sa sarili bilang kampeon ng malinis na pamamahala habang imbwelto sa katiwalian at korapsyon at pulitika ng pork barrel upang mapanatili ang pampulitika at pang-ekonomyang paghahari nito."

"Ang sigaw ng samabayang Pilipino ay ang pagwawakas ng pagsisinungaling, korapsyon, pagpapakatuta at brutalidad ng rehimeng Aquino," anang PKP. "Lumalawak ang suporta para sa kasong impeachment na isinampa kay Aquino sa mga komunidad sa kanayunan, maging sa mga pabrika, mga pook ng maralitang lunsod, eskwelahan, upisina at grupo ng simbahan."

Apat na kasong impeachemnt ang isinampa laban kay Aquino sa kongreso dahil sa kanyang Disbursement Acceleration Program na idineklarang di-konstitusyunal noong Hulyo at para sa paglagda sa Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) sa militar ng US na magbibigay-daan sa pagtatayo ng US ng mga base at mga pasilidad militar sa bansa.