Filipino people laud UP students for confronting Abad

Communist Party of the Philippines (CPP)
September 20, 2014

The broad masses of the Filipino people express their gratitude to the UP students for confronting and exposing Florencio “Butch” Abad, Aquino's budget secretary and principal architect of the Disbursement Acceleration Program and other pork barrel schemes.

The confrontation last September 18 at the UP School of Economics (UPSE) in Diliman occurred as Abad, cordoned by his burly bodyguards, jostled their way past a group of students in order to dodge the critical questions on the DAP being hurled against him. He had just spoken at a forum where he defended the DAP and justified the failure of the Aquino regime to allocate sufficient resources for UP, other state universities and public services.


In a vain attempt to gain public sympathy, Abad and MalacaƱang described the students as "rowdy hooligans." Abad even had the gall to call on UP authorities to "do something" and insinuated that failure to do so would result in further budget cuts to the state university. They issued veiled threats against democratic mass actions which they disparaged as "mob rule". They were later joined by a number of UPSE professors who waved the flag of "decency and courtesy" yet are pathetically silent on the matter of corruption and pork barrel and the key role played by Abad in concocting the DAP.

Indeed, Abad was provided a forum at the UPSE sponsored by groups that find more congruence than discord with the ruling regime. They shrouded Abad with the mantle of "academic freedom" to provide him all the leeway to justify the regime's corruption and policy of liberalization, privatization, deregulation and denationalization with nary a critical voice.

In confronting Abad, the UP students were able to express the Filipino people's disgust against Abad and the corruption and coverups of the Aquino regime. Considering the gravity of their transgressions, Abad and his ilk deserve much more than a castigation.

The crimes of the Aquino regime involve the use of hundreds of billions of pesos of pork barrel and bribe money to advance the self-serving political interests of the ruling Aquino clique. The Filipino people demand full accountability from Abad, Aquino and all his officials involved in the DAP and other pork barrel schemes. They long to see Aquino and all big bureaucrat capitalists behind bars.


=================
PILIPINO VERSION:

Pinapalakpakan ng sambayanang Pilipino ang pagkumpronta ng mga estudyante ng UP kay Abad


Nagpapasalamat ang malawak na masa ng sambayanan sa mga estudyante ng UP sa pagkumpronta at paglalantad kay Florencio Abad, kalihim ng badyet ni Aquino at prinsipal na arkitekto ng Disbursement Acceleration Program at iba pang pakanang pork barrel.

Ang kumprontasyon noong Setyembre 18 sa School of Economics ng UP (UPSE) sa Diliman ay naganap nang palibutan si Abad ng kanyang malalaking badigard at nakipaggitgitan sa grupo ng mga estudyante upang iwasan ang ibinabato sa kanyang mga kritikal na tanong hinggil sa DAP. Kasasalita lamang niya sa isang porum kung saan ipinagtanggol niya ang DAP at binigyang-matwid ang pagkabigo ng rehimeng Aquino na paglaanan ng sapat na rekurso ang UP, ang ibang pampublikong unibersidad at serbisyong pampubliko.

Sa imbing tangkang makuha ang simpatya ng publiko, inilarawan ni Abad at ng MalacaƱang ang mga estudyante bilang mga "butangero". May kapal pa siya ng mukhang sabihan ang mga upisyal ng UP na "may dapat silang gawin" at ipinahiwatig na kung hindi'y magreresulta sa dagdag na kaltas sa badyet ng pampublikong unibersidad. Naglabas pa sila ng mga banta laban sa mga demokratikong aksyong masa na minaliit na mga "manggugulo". Sinuportahan pa siya ng mga ilang propesor ng UPSE na ibinandila ang "pagkamaayos at kagandahang-loob" pero kasuklam-suklam namang tumatahimik sa usapin ng korupsyon at pork barrel at sa susing papel ni Abad sa pag-iimbento ng DAP.

Tunay ngang pinagsalita si Abad sa talakayan sa UPSE na inisponsor ng grupong mas panig kaysa kontra sa naghaharing rehimen. Nilukuban nila si Abad ng kapa ng "kalayaang pang-akademiko" para may puwang siyang bigyang-matwid ang korapsyon ng rehimen at patakaran ng liberalisasyon, pribatisasyon, deregulasyon at denasyunalisasyon nang walang anumang kritikal na tinig.

Sa pagkumpronta kay Abad, naipahayag ng mga estudyante ng UP ang pagkadismaya ng sambayanang Pilipino laban kay Abad at sa korapsyon at mga pagtatakip ng rehimeng Aquino. Kung tutuusin, marapat kay Abad at sa kanyang mga kauri ang lampas pa sa pagkastigo, dahil sa lala ng kanilang mga krimen.

Kabilang sa mga krimen ng rehimeng Aquino ang paggamit ng ilandaang bilyong piso bilang pork barrel at suhol upang isulong ang kanilang makasariling pampulitikang interes ng naghaharing pangkating Aquino. Iginigiit ng sambayanang Pilipino ang ganap na pagpapanagot kina Abad, Aquino at lahat ng kanyang mga upisyal na sangkot sa DAP at iba pang iskemang pork barrel. Hangad nilang makulong sina Aquino at lahat ng malalaking burukrata kapitalista.