ANG BAYAN, 7 Setyembre 2014

Ibayong paglagablabin ang armadong pakikibaka sa Kabisayaan at buong kapuluan


20140907pi Puspusang sumusulong ang rebolusyonaryong armadong pakikibaka sa buong bansa. Sa isyung ito ng Ang Bayan, tampok ang mga ulat ng tagumpay ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa pagsusulong ng armadong rebolusyon sa mga rehiyon ng Kabisayaan, partikular na sa Eastern Visayas, sa Panay at sa isla ng Negros.

Kabilang ang mga rehiyong ito sa pangunahing mga target ng malawakang kontra-rebolusyonaryong kampanyang panunupil na Oplan Bayanihan ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa ilalim ng…