Mobilize to help calamity survivors

Communist Party of the Philippines
23 September 2014

The Communist Party of the Philippines calls on the Filipino people to mobilize resources for the survivors of typhoon Mario which dumped large amounts of rain, flooded homes, inundated rice fields and caused widespread damage to crops, fishponds and other sources of livelihood.

More than a million people in the Bicol, Southern Tagalog, central and northern Luzon and Metro Manila, mostly from the toiling sectors, were hit by the storm.

Since last week, CPP branches together with mass organizations in the urban poor communities, have been carrying out collective action in order to mobilize the people to enable them to ride over the calamity. As before, the urban poor communities in Metro Manila and surrounding suburbs were among those that suffered the worst floodings.

In the southern Luzon and central and northern Luzon provinces, the leading committees of the CPP have mobilized units of the New People's Army (NPA) and the mass organizations of peasants, youth and women to organize rehabilitation efforts. Thousands of people can be mobilized to reconstruct homes, repair dikes, river banks and other agriculture infrastructure damaged by the floods.

The CPP calls on the sectors least affected by the recent storm to help mobilize resources for the calamity survivors. In the guerrilla zones, units of the NPA and local mass organizations have established liaison committees in order to coordinate humanitarian assistance and facilitate the entry of medical and other aid agencies into the areas needing the most help.

The CPP joins the Filipino people in denouncing the Aquino regime for its continuing failure to address the long-standing problem of flooding in Metro Manila and elsewhere. There is mounting clamor for a clear accounting of the billions of pesos in regular and DAP funds allotted for its flood-control program.

=======================

Pilipino Version:


Kumilos para tulungan ang mga nakaligtas sa kalamidad


Partido Komunista ng Pilipinas
23 Setyembre 2014

Nanawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas sa sambayanang Pilipino na tipunin ang mga rekurso para sa mga nakaligtas sa bagyong Mario na nagbuhos ng malakas na ulan, nagpabaha sa mga tahanan, lumunod sa mga palayan at naging sanhi ng malawakang pagkasira sa mga pananim, palasidaan at iba pang pinagkukunan ng kabuhayan.

Mahigpit isang milyong mamamayan sa Bicol, Southern Tagalog, gitna at hilagan Luzon at Metro Manila, karamihan mula sa sektor ng mga anakpawis, ang sinalanta ng bagyo.

Simula pa noong nakaraang linggo, ang mga sangay ng PKP, kasama ng mga organisasyong masa sa mga maralitang komunidad, ay nagsasagawa na ng kolektibong aksyon upang pakilusin ang mamamayan para harapin ang kalamidad. Tulad ng dati, ang mga maralitang komunidad sa Metro Manila at mga nakapaligid na syudad ang siyang dumanas ng pinamakamalalang pagbaha.

Sa mga prubinsya sa timog, sentral at hilgang Luzon, pinakilos ng mga namumunong komite ng PKP ang mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) at mga organisasyong masa ng mga magsasaka, kabataan at kababaihan upang mag-organisa ng gawaing rehabilitasyon. Libu-libong mamamayan ang maaaring mapakilos upang muling itayo ang mga tahanan, magkumpuni ng mga dike, pampang ng ilog at iba pang impraistrukturang pang-agrikultura na sinalanta ng baha.

Nananawagan ang PKP sa mga sektor na hindi gaanong naapektuhan ng katatapos pa lamang na bagyo na tumulong sa pangangalap ng rekurso para sa mga biktima ng kalamidad. Sa mga sonang gerilya, nagbuo ng mga komiteng tagapag-ugnay ang mga yunit ng BHB at mga lokal na organisasyong masa upang ikoordina ang mga tulong sa madla at mapabilis ang pagpasok ng mga ahensyang panaklolo para sa medikal at iba pa, sa mga lugar na pinakanangangailangan ng tulong.

Nakiisa ang PKP sa sambayanang Pilipino sa pagtuligsa sa rehimeng Aquino sa patuloy na pagkabigo nitong harapin ang malaon nang suliranin ng pagbaha sa Metro Manila at iba pang lugar. May lumalakas na sigaw para sa isang malinaw na pagtutuos ng bilyun-bilyong piso na pondo at DAP na inilaan para sa programa sa pakontrol ng baha nito.