Hinggil sa demonstrasyon ng mga estudyante sa Hong Kong [Revised]

Partido Komunista ng Pilipinas
Setyembre 30, 2014

Translation: On the student demonstrations in Hong Kong [Revised]

Binabatikos ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang gubyerno ng China at ang mga awtoridad nito sa Hong Kong sa paggamit ng buong pwersa ng pulisya upang supilin ang mga demonstrasyong masa. Noong Linggo, tinirgas ng mga pulis ng Hong Kong, ginamit ang mga pepper spray at batuta para harapin at buwagin ang mga aksyong protesta.

Gayunpaman, nauudyok lamang ng mga gubyerno ng China at Hong Kong ang mas malalaking aksyong masa sa harap ng malaganap na hiling ng mga estudyante at mamamayan para sa reporma sa pulitika at mas malawak na mga demokratikong karapatan.Nagpapaalala ang panunupil ng mga demonstrasyong masa sa Hong Kong, isang teritoryo sa ilalim ng paghaharing Tsino, sa panunupil sa demonstrasyon sa Tienanmen noong 1987. Kapwa nitong ipinakikita na ang pamunuan ng gubyerno ng China ay malaon nang naging pasista at tuluy-tuloy na nahihiwalay sa mamamayan habang patuloy nitong itinataguyod ang interes ng malalaking burukratang kapitalista at dayuhang mga kumpanya.

Gayundin, tinutuligsa ng PKP ang pangyuyurak ng mga imperyalistang US at UK sa soberanyang Tsino. Malaon nang nakikipagsabwatan ang US at UK sa ilang bahagi ng malaking burgesyang Tsino para itulak ang ibayong liberalisasyon sa ekonomya at ang ganap na pagtatanggal ng tatak na "komunista".

Nilalayon nilang magkaroon ng malaganap na kaguluhan sa China at kasalukuyang sinisikap na samantalahin ang mga demonstrasyong masa sa Hong Kong upang palakasin ang impluwensya ng mga ahente nito sa pulitika at kultura sa hanay ng masang estudyante.

Ipinaaabot ng PKP at ng sambayanang Pilipino ang kanilang pakikiisa sa mga estudyante at mamamayan ng Hong Kong sa kanilang demokratikong mga pakikibakang masa na nagpapatampok sa tuluy-tuloy na mapang-api at mapagsamantalang mga kundisyon at papalalang kalagayang sosyo-ekonomiko sa gitna ng walang humpay na pagpupursige ng gubyernong Tsino ng mga patakaran sa liberalisasyon, deregulasyon at pribatisasyon.

Tiwala ang PKP na isusulong ng mga estudyante at mamamayan ng Hong Kong ang pakikibaka nang may ganap na kamulatan sa tusong layon ng mga imperyalistang ahente sa hanay nila at isusulong ang kanilang demokratikong adhikain habang ipinagtatanggol ang pambansang soberanya ng kanilang bansa.

Mulat ang PKP na maraming mamamayan at estudyante sa Hong Kong at China na nagpupursigeng pag-aralan at ipalaganap ang rebolusyonaryong panitikan, laluna yaong mga sinulat ni Tagapangulong Mao Zedong. Dahil dito, napalalalim nila ang kanilang pag-unawa sa mga obhetibong kundisyon ng Hong Kong at China, sa mahigit tatlong dekada matapos ipagkanulo ng malalaking burgesya at burukrata kapitalista na kasalukuyang namamayagpag sa China ang sosyalistang adhikain. Napagtatanto rin nila ngayon, ang pangangailangan para sa rebolusyonaryong pakikibaka at ang muling pagtatatag ng partido komunista.

[Nirebisa, Oktubre 4, 2014]