Hinggil sa mga demonstrasyon ng mga estudyante sa Hong Kong

Partido Komunista ng Pilipinas
Setyembre 30, 2014


Translation: On the student demonstrations in Hong Kong

Binabatikos ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang gubyerno ng China at ang mga awtoridad nito sa Hong Kong sa paggamit ng buong pwersa ng pulisya upang supilin ang mga demonstrasyong masa. Noong Linggo, tinirgas ng mga pulis ng Hong Kong, ginamit ang mga pepper spray at batuta para harapin at buwagin ang mga aksyong protesta.

Gayunpaman, nauudyok lamang ng mga gubyerno ng China at Hong Kong ang mas malalaking aksyong masa sa harap ng malaganap na hiling ng mga estudyante at mamamayan para sa reporma sa pulitika at mas malawak na mga demokratikong karapatan.Nagpapaalala ang panunupil ng mga demonstrasyong masa sa Hong Kong, isang teritoryo sa ilalim ng paghaharing Tsino, sa panunupil sa demonstrasyon sa Tienanmen noong 1987. Kapwa nitong ipinakikita na ang pamunuan ng gubyerno ng China ay malaon nang naging pasista at tuluy-tuloy na nahihiwalay sa mamamayan habang patuloy nitong itinataguyod ang interes ng malalaking burukratang kapitalista at dayuhang mga kumpanya.

Ipinaaabot ng PKP at ng sambayanang Pilipino ang kanilang pakikiisa sa mga estudyante at mamamayan ng Hong Kong sa kanilang demokratikong mga pakikibakang masa na nagpapatampok sa tuluy-tuloy na mapang-api at mapagsamantalang mga kundisyon at papalalang kalagayang sosyo-ekonomiko sa gitna ng walang humpay na pagpupursige ng gubyernong Tsino ng mga patakaran sa liberalisasyon, deregulasyon at pribatisasyon.