Hustisya para kay Jeffrey “Jennifer” Laude! Ibasura ang VFA at EDCA!

Patnubay de Guia
NDFP-Southern Tagalog
Oktubre 25, 2014

Mariing kinukundina ng National Democratic Front-Southern Tagalog (NDF-ST) ang karumal-dumal na pagpaslang kay Jeffrey “Jennifer” Laude noong Oktubre 11 sa Olongapo City.  Walang kaparis ang kahayupang sinapit ni Laude sa kamay ng sundalong Amerikano.

Walang ibang responsable sa krimeng ito kungdi ang reaksyunaryong rehimeng US-BS Aquino at ang pangangayupapa nito sa among imperyalistang US.  Sa halip na manguna sa paghanap ng hustisya at pagpapanagot sa kriminal na si US Navy Joseph Scott Pemberton, halos iabswelto ito ni Aquino sa agad-agad na pagsasabing ang VFA ang batas na magiging salalayan ng pagresolba sa kaso.  Nagkokoro ang lahat ng ahensya ng gubyerno sa pagbibigay katwiran sa mabagal na pag-usad ng katarungan para sa kahayupang ginawa kay Laude.  Sa gitna ng malawakang kahilingan ng sambayanan para papanagutin si Pemberton, mas pinili ng gubyernong Aquino na unahin ang proteksyon sa isang mamamatay-tao sa halip na pangunahan ang prosekusyon at pagpapanagot dito.  Isang kabalintunaan naman na habang halos iabswelto si Pemberton ang mga karaniwang Pilipino lalo ang mga progresibo at kritiko ng gubyerno ay mabilis pa sa kidlat kung sampahan ng mga gawa-gawang kaso at iligal na inaaresto at ipinipiit.Higit na nalantad ngayon ang pagiging makaisang panig ng VFA at ang labis-labis na paglapastangan nito sa soberanya ng bansa at sa karapatan ng mamamayang Pilipino. Pinakamalala ang pangangayupapa ni BS Aquino sa pagpirma sa Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) na nagbigay ng hindi-nahahangganang karapatan sa amo nitong imperyalismong US sa pagtatayo ng mga pasilidad-militar, pagbabase ng mga sasakyan at kagamitang-pandigma, at paglabas-pasok ng mga tropang Amerikano sa bansa.

Ang kaso ng pagpatay kay Laude ay magbubukas ng pananaw ng sambayanan para sa LGBT community at kung paano sila itinuturing ng lipunan bilang isang tao at bilang mamamayan ng bansang ito.  Ipinakita ng gubyerno ang diskriminasyon sa kanilang hanay at hinahayaang mangibabaw ang wala sa katwirang pagkamuhi sa mga may piniling kasarian, bagay na nagbibigay katwiran sa isang Pemberton na walang awang patayin ang isang katulad ni Laude.  Pinaninindigan ng NDF-ST na nararapat na papanagutin at parusahan si Pemberton at magkaroon ang gubyerno ng mga hakbangin upang mabigyan ang mga Pilipinong tulad ni Laude ng oportunidad na maiambag ang kanilang kapaki-pakinabang na talino at galing sa pagsulong ng bansa.

Dapat nang palayasin ang mga tropang Amerikanong umaabuso sa mamamayang Pilipino. Walang puwang sa bansa ang mga nanggagahasa at mamamatay-tao tulad nina Daniel Smith at Pemberton.  Dapat nang ibasura ang VFA at EDCA na nagbubukas sa mamamayang Pilipino at buong bansa sa iba't ibang bulnerabilidad at kapahamakan.  Higit pa, dapat managot ang rehimeng BS Aquino na labis na nangangayupapa sa amo nitong imperyalismong US sa kapinsalaan ng mamamayan.

Taus-puso ang pakikiramay ng NDF-ST sa naulilang pamilya at mga kaibigan ni Laude.  Nananawagan ang NDF-ST sa rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan na makiisa sa panawagan sa pagkakamit ng hustisya para kay Laude at paigtingin ang pakikibaka upang patalsikin na ang inutil at tutang rehimeng US-BS Aquino.