Maalab na binabati ng NDFP ang Partido Komunista ng India (Maoista) sa ika-10 anibersaryo ng Pagkakatatag nito

Luis Jalandoni
Chief International Representative
NDFP National Executive Committee
September 21, 2014


Translation: NDFP warmly congratulates the Communist Party of India (Maoist) on its 10th Founding Anniversary

Ipinararating ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang pinakamaalab na pagbati nito ng pakikipagkaibigan at pakikipagkaisa sa Partido Komunista ng India (Maoista), sa People’s Liberation Guerrilla Army nito, sa Milisyang Bayan, at sa rebolusyonaryong masa ng India, sa ika-10 anibersaryo ng pagkakatatag ng Partido Komunista ng India (Maoista) noong 21 Setyembre 2014.

Lahat ng 18 rebolusyonaryong organisasyong masang kaalyado ng National Democratic Front of the Philippines at ng rebolusyonaryong masa ng sambayanang Pilipino ay nakiisa sa inyo, sa aming mga kasama sa armadong pakikibaka, sa pagdiriwang ng inyong ika-10 anibersaryo.


Nakikibahagi kami sa inyo sa pagpupugay sa halos dalawang libo limandaang rebolusyonaryong martir na nagsakripisyo ng kanilang mga buhay para sa inyong rebolusyonaryong adhikain simula nang itatag ang inyong Partido sampung taon na ang nakaraan, kabilang ang daan-daang dakilang mga lider ng rebolusyon, mula pinakamataas na antas ng inyong partido hanggang sa batayang antas, sa ilampung magigiting na mandirigman ng PLGA, at sa hanay ng maraming masa.

Kaisa ng iba pang rebolusyonaryo sa buong mundo, nagbubunyi kami sa maniningning na tagumpay na nakamit ninyo sa loob ng sampung taon ng magiting na rebolusyonaryong pakikibaka. Inspirado kami sa pagtatatag ng Rebolusyonaryong Komite ng Mamamayan sa mga baseng gerilya sa Sentral at Silangang India. Ang mga organong ito ng kapangyarihang pampulitika, tulad ng sinasabi ninyo, ay ang umpisa ng pagtatatag ng demokratiko, nagsasarili, pederal na republikang bayan; nakapagsasarili, makatarungan at may pagkakapantay-pantay. Ang mga departamento ng RPC sa depensa, pinansya, agrikultura, kalakalan at industriya, hudikatura, edukasyon at kultura, kalusugan at kagalingang panlipunan, pangangalaga sa kagubatan at relasyong publiko, ay sumasaklaw sa malawak na anyo ng rebolusyonaryong gawaing panggubyerno.

Matibay naming sinusuportahan ang inyong panawagan sa mamamayan ng India na durugin ang tanikala ng imperyalismo at pyudalismo, wasakin ang bulok na sistema ng estadong Indian, at likhain ang kunabukasan ng mamamayan at ng bansa sa pamamgitan ng sarili nilang mga kamay!

Ang rebolusyonaryong sambayanang Pilipino, tulad ninyo, ay naglulunsad ng isang digmanag bayan laban sa imperyalismong US at mga lokal na magpagsamantlang uri. Lumalaban rin kami para durugin ang imperyalismo, pyudalismo at burukrata kapitalismo! Matapos ang apatnapu't limang taon ng magiting na rebolusyonaryong pakikibaka, kumikilos ang aming mga rebolusyonaryong pwersa, ang Partido Komunista ng Pilipinas, ang Bagong Hukbong Bayan, ang National Democratic Front of the Philippines at ang rebolusyonaryong mamamayan sa substansyal na bahagi ng 71 sa kabuuang 81 prubinsya sa bansa. Nagtatayo rin kami ng mga organo ng kapangyarihang pampulitika na bumubuo sa demokratikong gubyernong bayan.

Taimtim naming ikinalulugod ang inyong matibay na suporta sa aming digmang bayan. Kami rin ay matatag na naninindigan sa inyong digmang bayan. Determinado kami na ibayong palakasin ang higpit ng pagkakaisa sa pagitan ng ating mamamayan at ng ating mga rebolusyonaryong pwersa.

Ipinaaabot namin ang aming malugod na rebolusyonaryong pagbati sa inyo sa Partido Komunista ng India (Maoista), sa inyong People’s Liberation Guerrilla Army at sa rebolusyoanryong masa ng India para sa mas malalaking tagumpay ng inyong digmang bayan!