Stand against Aquino support for US interventionism in Syria

Communist Party of the Philippines
October 03, 2014

The Communist Party of the Philippines (CPP) condemns the Aquino regime for aligning itself with the US interventionist war to overthrow the anti-US Assad regime in Syria and consolidate its neo-colonial rule in Iraq.

The Filipino people denounce the US imperialists for using the "war against ISIS (Islamic State) " as a pretext to launch air strikes, deploy warships, sell weapons, arm paramilitary groups and set the stage for the eventual landing of ground troops. The US is rallying its imperialist allies in the NATO in the hope of lending legitimacy to what essentially is military interventionism.The US is launching its military interventionism in Syria with the long-term aim of weakening the Assad regime which has refused to bow to US dictates. Even as it carries out its air strikes, the US has likewise been shipping weapons to arm paramilitary groups that oppose the Assad government. This is exactly the same strategy employed by the US in 2011 when it shipped arms to Libya to arm pro-US forces that launched an armed uprising against the then anti-US Libyan government.

By etablishing its military power in the region, the US also seeks to consolidate its neo-colonial regime in Iraq. Last year, the US withdrew the last of several tens of thousands of armed troops, ten years since waging a war of aggression and colonization and overthrowing the anti-US Saddam Hussein government in the name of finding “weapons of mass destruction”. Behind the curtain of the “war against ISIS”, the US military can help strengthen and consolidate the puppet Iraqi government to protect US companies mining oil in the country.

The CPP stands against US air strikes that invariably victimize unarmed civilians. Over the past several weeks, several dozen civilians, including women and children, have been killed or wounded in the US air strikes. On September 23, US Tomahawk missiles hit a village in Kafr Daryan in Syria’s Idlib province. In another US air strike on September 28 in Manbij, northern Syria, mills, grain warehouses and civilian homes were destroyed.

The CPP stands against all forms of attacks against unarmed civilians and upholds international regulations that govern the conduct of war. As such, it likewise stands against the attacks on civilians perpetrated by the group styling itself as Islamic State which is led largely by anti-US forces seeking to establish control over the vast oil fields in the Syria-Iraq-Turkey border region.

In siding with, and supporting, the US interventionist war, the Aquino regime is once again demonstrating its utter lack of independence in the exercise of foreign policy. The Aquino regime is unduly putting the Philippines in the crosshairs of forces opposed to US intervention and domination in the Middle East.

The CPP supports the revolutionary struggle of the people of Syria, Iraq, Turkey and the other Middle Eastern countries to oppose US imperialist interventionism and establish democratic governments in their respective countries. The revolutionary forces, in particular, support the revolutionary struggle of the Kurdish people in the region for self-determination.

Only by waging revolutionary struggle can the people effectively advance their struggles against US imperialist aggression, oppose religious bigotry and racial prejudice, fight tyrants and establish democracy.


--------------------------------------------

Manindigan laban sa pagsuporta ni Aquino sa interbensyunismo ng US sa Syria
Communist Party of the Philippines
October 03, 2014

Kinukundena ng Partido Komunista ng Pilipinas ang rehimeng Aquino sa paghanay nito sa interbensyunistang gera ng US upang patalsikin ang anti-US na rehimeng Assad sa Syria at patatagin ang kolonyal na paghahari nito sa Iraq.

Binabatikos ng sambayanang Pilipino ang mga imperyalistang US sa paggamit ng “gera laban sa ISIS (Islamic State)” bilang tabing upang maglunsad ng pambobomba, magdeploy ng mga barkong pandigma, magbenta ng armas, armasan ang mga grupong paramilitar at bigyang-matwid ang pagpapalapag ng mga sundalo. Pinakikilos ng US ang mga imperyalistang alyado nito sa NATO sa layong pagmukhaing lehitimo ang layong interbensyunismong militar.

Inilulunsad ng US ang panghihimasok-militar nito sa Syria dahil sa pangmatagalang layuning pahinain ang rehimeng Assad na tumatangging yumukod sa mga dikta ng US. Habang naghuhulog ng mga bomba, nagpapadala rin ang US ng mga sandata para armasan ang mga grupong paramilitar na kontra sa gubyernong Assad. Ito rin ang mismong estratehiyang ginamit ng US noong 2011 nang magpadala ito ng mga sandata sa Libya upang armasan ang mga pwersang maka-US na naglulunsad ng armadong pag-aalsa laban sa dating anti-US na gubyerno ng Libya.

Sa pamamagitan ng pagtatatag ng kapangyarihang militar nito sa rehiyon, ninanais ng US na konsolidahin ang neokolonyal na rehimen nito sa Iraq. Noong nakaraang taon, inalis na ng US ang natitirang ilampung libong armadong tropa, sampung taon mula nang naglunsad ito ng gerang agresyon at kolonisasyon at nagpatalsik sa anti-US na gubyerno ni Saddam Hussein sa ngalan ng paghahanap diumano ng “sandata para sa malawakang paglipol”. Sa likod ng telon ng “gerang kontra ISIS”, mapapalakas at makokonsolida ng militar ng US ang papet ng gubyernong Iraqi upang pangalagaan ang mga kumpanya ng US na nagmimina ng langis sa bansa.

Naninindigan ang PKP laban sa mga pambobomba na walang itinatanging bumibiktima ng mga di armadong sibilyan. Sa nakaraang ilang linggo, ilang dosenang sibilyan, kabilang ang mga kababaihan at mga bata ang napatay o nasugatan sa mga pambobomba ng US. Noong Setyembre 23, tinamaan ng mga Tomahawk missiles ng US ang isang baryo sa Kafr Daryan sa prubinsya ng Idlib sa Syria. Sa isa pang pambobomba noong Setyembre 28 sa Manbij, hilagang Syria, nawasak ang mga gilingan, bodega ng mga butil at mga bahay ng mga sibilyan.

Naninindigan ang PKP laban sa lahat ng uri ng pag-atake laban sa mga di-armadong sibilyan at itinataguyod ang mga internasyunal na alituntunin na sumasaklaw sa kondukta ng digma. Kung kaya, naninindigan din ito laban sa mga pang-aatake sa mga sibilyan na ginagawa ng mga grupo na umaaasta bilang Islamic State na pinamumunuan din ng mga pwersang anti-US na naglalayong magtatag ng kontrol sa malalaking oil field sa hangganan ng Syria-Iraq-Turkey.

Sa pagpanig at pagsuporta sa intebensyunistang gera ng US, ipinamamalas muli ng rehimeng Aquino ang lubos na kawalan nito ng independensya sa pagpapatupad ng patakarang panlabas. Sobra-sobrang isinesentro ng rehimeng Aquino ang Pilipinas sa sipat ng mga pwersang kontra sa interbensyong US at dominasyon sa Middle East.

Sinusuportahan ng PKP ang rebolusyonaryong pakikibaka ng mamamayan ng Syria, Iraq at Turkey at ibang bansa sa Middle East para labanan ang interbensyunismo ng imperyalistang US at para itatag ang mga demokratikong gubyerno sa kani-kanilang bansa. Sa partikular, sinusuportahan ng mga rebolusyonaryong pwersa ang rebolusyonaryong pakikibaka ng mamamayang Kurdish sa rehiyon para sa pagpapasya-sa-sarili.

Sa pamamagitan lamang ng paglulunsad ng rebolusyonaryong pakikibaka maaaring epektibong isulong ng mamamayan ang kanilang pakikibaka laban sa imperyalistang agresyon ng US, labanan ang pagkapanatikong relihiyoso at diskriminasyon sa lipi, labanan ang mga tirano at itatag ang demokrasya.