Suspendihin, disarmahan at parusahan ang mga sundalo ng AFP na pumatay sa mga kasapi ng BHB na wala nang kakayanang lumaban sa Abra

Partido Komunista ng Pilipinas
Oktubre 11, 2014


Translation: Relieve, disarm and punish AFP killers of NPA hors de combat in Abra

Iginigiit ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na dapat kagyat na suspendihin ang lahat ng operasyon ng 41st Infantry Battalion ng AFP na ang mga tropa'y sangkot sa ekstrahudisyal na pamamaslang sa ilang mandirigma ng BHB na naging mga hors de combat (wala nang kakayahang lumaban) noong Setyembre 4 sa Lacub, Abra. Ang mga tropang ng 41st IB ay nasa likod rin sa pagpatay sa dalawang sibilyan at iba pang malalalang pang-aabuso sa mga karapatang-tao at paglabag sa internasyunal na makataong batas.

Sinusuportahan ng PKP ang panawagan para sa kagyat na pagsuspinde at pagdisarma sa lahat ng mga upisyal at sundalo ng 41st B na nag-operasyon sa Lacub, Abra noong Setyembre 7  t 8.

Sinasaluduhan ng PKP at iginagawad ang pinakamataas na parangal sa mga kadre ng PKP at mga Pulang mandirgmang sina Arnold "Ka Mando" Jaramillo, Recca Noelle "Ka Tet" Monte, Brandon "Ka Sly" Madranga, Robert "Ka Dawyan" Beyao, Ricardo "Ka Tubong" Reyes, Pedring "Ka Jess" Banggao at Robert "Ka Limbo" Perez.

Sa inisyal na imbestigasyon sa insidente, natukoy na nabihag ang mga Pulang mandirima matapos silang magapi ng mga nag-ooperasyong tropa ng AFP. Subalit sa halip na tratuhin silang mga bihag-sa-digma, walang awang tinortyur at pinatay ang mga Pulang mandirigma ng mga pasistang dumakip sa kanila. Ito ay nagpatibay kahit sa mga ulat ng awtopsiya na ginawa ng mga ahensya sa imbestigasyon ng Gubyerno ng Pilipinas (GPH).

May mga marka ng tortyur ang bangkay ng mga napaslang na mandirgma ng BHB. Marami sa kanila ay tadtad ng tama ng bala sa likod. Sa partikular, ang bangkay ni Ka Mando ay tinadtad ng bala. May sugat na may paso sa pinasukan ng bala na sensyales na binaril siya nang malapitan.

Binabatikos ng PKP ang pagpatay kay Engr. Fidela Salvador, 50, isang upisyal ng Cordillera Disaster Response and Development Services (DorDisRDS) na nakabase sa Baguio na nagmomonitor ng implementasyon ng Philippine Tropical Cyclone Emergency Response Project (PTCERP) sa lugar. Sa kanilang pasistang kaululan, dinakip ng mga nag-ooperasyong tropa si Ms. Salavador, inakusahang mandirgma ng BHB, tinortyur at saka pinatay.

Binabatikos din ng PKP ang 41st IB sa pagtortyur at pagpatay sa lokal na residenteng si Noel Viste ng Barangay Poblacion, Lacub, na kasama ng 24 na sibilyang pwersahang isinama ng mga tropa ng 41st IB sa kanilang operasyon upang magsilbing pananggalang. Karamihan sa mga sibilyan ay pinakawalan maliban kay Viste at Nicasio Asbucan. Nang sumunod na araw, natagpuang patay si Viste. Ayon kay Asbucan, inutusan siya ng mga sundalo na sabihing si Viste ay pinatay ng isang myembro ng BHB.

Binabatikos ng PKP ang sobra-sobrang brutalidad at pag-abuso sa karapatang-tao at internasyunal na makataong batas na ginawa ng 41st IB ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa kondukta ng gerang mapanupil ng Oplan Bayanihan.

Isinapanganib ng 41st IB ang buhay ng mga sibilyan sa pamamagitan ng pwersahang pagsasama sa kanila sa operasyon, gawing utusan ng mga pasistang sundalo at gamiting pananggalang. Ang tropang panlaban ng 41st IB ay nagtayo ng mga ditatsment sa mga komunidad ng sibilyan at mga lugar na malapit sa mga eskwelahan at istrukturang publiko sa Barangay Poblacion at Talampac. Dalawang linggong nasuspinde ang klase dahil sa mga operasyon ng AFP. Nambobomba sila at ginamit ang mga eskwelahan para lapagan ng mga helikopter.

Sinsuporthan ng PKP ang malawakang iginigiit ng mamamayan ng Abra para sa kagyat na pagtanggal sa tropa ng 41st IB. Nananawagan ang PKP sa mamamayan ng Abra at sa sambayanang Pilipino na paigtingin ang kanilang mga protesta at palakasin ang kanilang mga tinig para igiit ang kagyat na pagpapaalis sa mga nag-ooperasyong kriminal na tropa ng AFP.

Inaatasan ng PKP ang Bagong Hukbong Bayan sa Abra at sa Ilocos-Cordillera na parusahan ang mga salarin sa mga krimeng ito at sa malalalang pag-abuso sa mga karapatang-tao at igawad ang hustisya sa lahat ng biktima ng AFP sa gera laban sa mamamayan ng Oplan Bayanihan nito.

Ang pagkamatay ng mga bayani ng Lacub ay hindi masasayang. Ang kanilang mga sakripisyo ay magbibigay-inspirasyon sa mga kabataan para sumapi sa BHB at maglunsad ng rebolusyonaryong armadong pakikibaka.