Taus-pusong pakikidalamhati sa mga kapamilya at kasama at pinakamataas na pagpupugay sa mga martir ng Lacub

By Jose Maria Sison
Founding Chairman, Communist Party of the Philippines
Chief Political Consultant of the NDFP Negotiating Panel
October 18, 2014


Translation: Most heartfelt condolences to families and comrades and highest honors to the Lacub Martyrs

Nakiisa ako sa mamamayan at rebolusyonaryong pwersa sa pagpapahayag ng pinakataus-pusong pakikidalamhati sa mga kapamilya at kasama ng mga namumunong kadre ng Partido Komunista ng Pilipinas, mga Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan at mga biktimang sibilyan na ang magiting na buhay ay kinitil ng mga pasistang ahente ng rehimeng US-Aquino noong Setyembre 4 sa Lacub, Abra.

Ang pinakamataas na parangal ay nararapat na igawad kina Arnold ‘Ka Mando’ Jaramillo, Recca Noelle ‘Ka Tet’ Monte, Brandon ‘Ka Sly’ Madranga, Robert ‘Ka Dawyan’ Beyao, Ricardo ‘Ka Tubong’ Reyes, Pedring ‘Ka Jess’ Banggao, at Robert ‘Ka Limbo’ Perez, maging sa dalawang sibilyang sina Engr. Fidela Salvador at Noel Viste, na nag-alay ng kanilang buhay sa pakikibaka at isinakripisyo ang kanilang buhay sa paglilingkod sa sambayanan.


Nakikiisa ako sa pamilya, mga kasama at kaibigan ng mga martir ng Lacub sa pagkundena sa kahayupan ng mga sundalo ng 41st Infabtry Battalion sa ilalim ng pamumuno nina 2Lt. Joe Mari S. Landicho at Capt. Deo Martinez at paggigiit na sila'y litisin at parusahan bilang mga mamamatay-tao at mga kriminal ng digma.

Batay sa inisyal na imbestigasyon, ginawa nang mga hors de combat (wala nang kakayanang lumaban) ng mga sundalo ng AFP ang mga mandirigma ng BHB. Sa halip na gamutin ang kanilang mga sugat at gawin silang mga bihag sa digma, brutal na tinortyur at pinagpapatay at nilasug-lasog ang kanilang mga bangkay. Ang katawan ni Kasamang Mando, sa partikular, ay tinadtad ng bala, na may isang tama na bala na ginawa nang malapitan.

Arbitraryong inaresto rin ng mga pasistang sundalo si Engr. Salvador at inakusahan siyang gerilya ng BHB, bago siya tinortyur at pinatay. Ang residente ng Lacub na si Noel Viste ay isa sa maraming siblyang pinwersa ng militar para maging giya at maging pananggalang. Tinortyur din siya at pinatay ng mga sundalo ng AFP. Nakikiisa kami sa panawagan para sa katarungan sa ganitong brutalidad.

Lahat ng martir ng Lacub ay modelo ng pagiging proletaryong mga rebolusyonaryo na tinanggap ang hamon ng walang pag-iimbot na sakripisyo at taos na pakikibaka para sa paglilingkod sa mga pinagsasamantalahan at inaaping mga uri. Nagmula sila iba't ibang uri at dumaan sila sa proseso ng paghuhubog sa sarili upang makapag-ambag sa rebolusyonaryong pakikibaka para sa pambansang kalayaan at tunay na demokrasya. Sa iba't ibang gawaing binalikat nila, nagpakita sila ng walang humpay na dedikasyon upang tugunan ang kanilang tungkulin gaano man kalaki ang hirap at sakripisyo.

Ang kataas-taasan nilang sakripisyo ay magbibigay-inspirasyon sa di mabilang na mamamayan laluna sa kabataan, upang sundan ang kanilang mga yapak sa paglilingkod sa mga inaapi at pinagsasamantalahan. Parangalan natin ang alaala ng mga martir ng Lacub sa pamamagitan ng pagpapatuloy nang may higit na determinasyon at militansya sa rebolusyonaryong pakikibaka para sa pambansang demokrasya at sosyalismo.