Wakasan ang Kultura ng Panunupil sa mga Katutubong Mangyan-Iraya, Kabataang Estudyante at Titser!

Rizalina "Ka Iza" Bonifacio
Kabataang Makabayan-Laguna
Oktubre 21, 2014

Sa okasyon ng Buwan ng Katutubong Mamamayan, mariing tinutuligsa ng Kabataang Makabayan (KM)-Laguna Chapter ang mga Tamayo, kabilang ang mga kontra-mamamayang tauhan nito, sa pagpapalayas sa mga katutubong Mangyan-Iraya sa kanilang lupang ninuno.

Base sa ulat ngKalatas, opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan sa Timog Katagalugan, agresibong kinakamkam ng mga Tamayo ang malalawak na lupain sa sityo ng Buktot at Lawaan sa Barangay Lumangbayan, Abra de Ilog, Occidental Mindoro. Simula taong 2005 hanggang sa kasalukuyan, patuloy nang nakararanas ang mga katutubo ng pananakot, pagbabanta at panlilinlang para paalisin sila sa lupang kanilang sinasaka at tinitirikan ng kanilang mga bahay. (Para sa buong ulat, basahin ang Abril-Hunyo 2014 isyu ng Kalatas.)Lubos nang inilantad ng mga Tamayo ang kanilang sarili bilang gahamang kapitalistang edukador na matapos pagpasasaan ang hinuthot na dambuhalang tubo mula sa taun-taong pagtaas ng matrikula sa loob ng mahigit tatlong dekada ay pilit pang inaagaw ang lupang hindi kanila.

Ang mga Tamayo ay nagmamay-ari ng University of Perpetual Help System, isa sa pinakamahal na pribadong eskuwelahan sa bansa. Dito sa Laguna, dalawa sa may pinakamalaking singil sa matrikula ay ang Perpetual-Biñan (P25,000-P30,000 kada semestre) at Perpetual-Calamba (P18,000-P30,000 kada semestre). Sa ilalim ng kolonyal, komersyalisado’t pasistang sistema ng edukasyong idinidikta ng imperyalismong US (United States) kasabwat ang mga papet na rehimen, sinasanay sa eskuwelahang ito ang libu-libong kabataang estudyante bilang modernong aliping nagsisilbi sa interes ng dayuhan at lokal na mapagsamantalang uri.

Batid ng rebolusyonaryong kabataan at mga mamamayan sa Laguna ang patuloy na kawalang respeto sa karapatang magpahayag, magtipun-tipon at magprotesta.

Noong 2001 naganap sa Perpetual-Calamba ang marahas na pagbuwag ng security guards ng eskuwelahan sa mapayapang rali-protesta ng mga titser at estudyante upang tutulan ang paniningil ng P2,500 Special Development Fee. Sinundan ito ng pagbansag ng administrasyon na “subersibo” ang rali, at pagsampa ng gawa-gawang kaso laban sa mga nagrali.

Sa Perpetual-Biñan, sistematikong dinidiktahan ng administrasyon ang pamamahala sa konseho at publikasyong pang-estudyante, pinapatalsik ang mga opisyal at editor nito, habang tinatakot at hinaharas ang progresibong kilusang estudyante na naglalantad sa maanomalyang singil sa matrikula mula pa noong dekada ‘80.

At para pagtakpan ang garapalang pagyurak sa karapatan, kabuhayan, dangal at kultura ng mga biktima,isinasagawa ang ilang mapagpanggap na programa gaya ng Gantimpalang Tamayo, iskolarsyip, at “serbisyo publiko” na palabas sa telebisyon.

May hangganan ang pagtitiis at pagtitimpi ng masang katutubo, kabataang estudyante at titser. Wala silang iba pang mapagpipilian kundi ang magkaisa’t labanan ang mapanupil na sistema. Wala silang maaasahang suporta mula sa gobyernong manhid, inutil, korap at pasista sa ilalim ng diktador na rehimeng US-Noynoy Aquino. Tanging sa pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan na may sosyalistang perspektiba mabibigwasan ang pahirap at mapaminsalang pakana ng iilang nagsasamantala’t nang-aabuso sa kanila. Tanging sa paglahok sa matagalang digmang bayan magagapi ang imperyalistang kaaway, maibabagsak ang bulok na reaksyunaryong estado, at maitatatag ang isang lipunang may maliwanag na kinabukasan para sa mamamayan at kabataan—malaya, makatarunganat maunlad.