AFP suffers platoon-size casualties in 14-day clashes with NPA

Cesar Renerio
NDFP - North Central Mindanao Region
November 20, 2014

Translation: Usa ka platun ang kaswalti sa AFP sa mga panagsangka sa mga tropa sa NPA sulod sa katorse ka adlaw

The 4th ID has been launching massive and simultaneous military operations in the guerrilla fronts of North Central Mindanao Region since the second week of November using as pretext the operations to rescue Prisoners of War Pfc. Marnel Cinches and Pfc. Jerrel Yorong who have remained in NPA hands since August 22.

While awaiting the final agreement between the NDF-NCMR and Gov. Zubiri's Local Crisis Management Committee regarding the date and place of the two prisoners' release, eleven gunbattles between operating AFP troops and NPA units under the Eastern Misamis Oriental-North Eastern Bukidnon Subregional Command erupted in Minalwang, Claveria, Misamis Oriental from November 15 to November 19. Already failing to rescue the two soldiers, the AFP suffered even more casualties and caused the dislocation of the local populace, resulting in the evacuatin of 67 families comprising 251 individuals from sub-villages within Minalwang. On November 17, another NPA unit harassed AFP troops in Alipuaton, Salay and by November 20, another harassment operation was launched by the NPA on AFP troops in Bantaawan, Gingoog City. Troops of the 12th and 10th Scout Ranger Company of the 4th Scout Ranger Battalion, the 58th IB, 8th IB and DRC are currently conducting operations in this subregion.Simultaneously, harassment operations launched by the NPA Mt. Kitanglad Subregional Command "welcomed"  operating troops of the 8th IB, 23rd IB and 1st Special Forces Battalion. Six harassment operations were launched by various NPA units from November 12 to November 20 in villages within Libona, Malaybalay City and Valencia City, Bukidnon province. The fascist troopers fired artillery shells ten times, resulting in the evacuation of Lumad living in the forested areas of Libona.

At the Western Agusan Norte-Agusan Sur Subregional Command, three harassment operations were launched against operating troops of the 26th IB, 36th IB, 28th IB and 29th IB on November 9 in Mahayahay, San Luis; November 21 in Marbon, Talacogon, Agusan del Sur; and November 22 in Mahagsay, San Luis, Agusan del Sur. Psywar operations continue in the form of Community Organizing for Peace and Development in 13 communities and villages in La Paz and San Luis in Agusan del Sur.

The AFP suffered platoon-size casualties while the NPA incurred only one casualty in a total of 22 firefights from November 9 to November 22.

The US-Aquino regime is hallucinating in its belief that through the brutal and counterrevolutionary Oplan Bayanihan, it could weaken the national-democratic revolution even before its term ends. The futility of relying on military power to suppress the people's revolutionary struggle has been proven in Philippine history at the time of the US-Marcos dictatorship's military rule.

Relying on its accumulated strength, on the local organs of political power it has established and in the widespread participation and support of the oppressed and exploited people, all the revolutionary forces in this region are determined to resist and frustrate Oplan Bayanihan.


_____________________________

Isang platun ang kaswalti ng AFP sa pakikipaglaban sa mga tropa ng BHB sa loob ng 14 na araw
 

Cesar Renerio
National Democratic Front - North Central Mindanao Region
Nobyembre 20, 2014

Isinasangkalan ng 4th ID ang pag-rescue sa dalawang Prisoners of War na sina Pfc. Marnel Cinches at Pfc. Jerrel Yorong ng 8th IB na nananatiling nasa kamay ng BHB mula pa noong Agosto 22 sa kanilang inilulunsad nilang malawakan at sabay-sabay na operasyong militar laban sa mga larangang gerilya ng North Central Mindanao Region mula ikalawang linggo ng Nobyembre.

Habang hinihintay ang pinal na kasunduan ng NDF-NCMR at Local Crisis Management Committee ni Gov. Zubiri hinggil sa petsa at lugar sa proseso ng pag-release sa dalawa, 11 nang labanan sa pagitan ng mga nag-ooperasyong tropa ng AFP at mga yunit ng BHB sa ilalim ng Eastern Misamis Oriental-North Eastern Bukidnon Subregional Command ang pumutok sa Minalwang, Claveria, Misamis Oriental mula Nobyembre 15 hanggang Nobyembre 19. Bukod sa kabiguang isalba ang dalawang sundalo, nadagdagan pa ang mga kaswalti ng AFP at nagkaroon ng dislokasyon sa mamamayan na nagresulta sa pagbakwit ng 67 na pamilya na kinabibilangan ng 251 indibidwal mula sa mga sityong saklaw ng Minalwang. Noong Nobyembre 17, hinaras din ng iba pang yunit ng BHB ang mga tropa ng AFP sa Alipuaton, Salay at pagsapit ng Nobyembre 20, iba na namang harasment ang inilunsad ng BHB sa mga tropa ng AFP sa Bantaawan, Gingoog City. Sa subrehiyong ito nag-ooperasyon ngayon ang mga tropa ng 12th at 10th Scout Ranger Company ng 4th Scout Ranger Battalion, 58th IB, 8th IB at DRC.

Kasabay nito, sinalubong ng mga operasyong harasment ng mga yunit ng BHB sa ilalim ng Mt. Kitanglad Subregional Command ang mga nag-ooperasyong tropa ng 8th IB, 23rd IB at 1st Special Forces Battalion. Anim na harasment ang inilunsad ng iba't ibang yunit ng BHB mula Nobyembre 12 hanggang Nobyembre 20 sa mga baryong saklaw ng Libona, Malaybalay City at Valencia City sa prubinsya ng Bukidnon. Nanganyon nang sampung beses ang mga pasistang tropa na nagresulta sa pagbakwit ng mga Lumad na naninirahan sa magubat na bahagi ng Libona.

Sa Western Agusan Norte-Agusan Sur Subregional Command, tatlong operasyong harasment ang inilunsad laban sa mga nag-ooperasyong tropa ng 26th IB, 36th IB, 28th IB at 29th IB noong Nobyembre 9 sa Mahayahay sa San Luis; Nobyembre 21 sa Marbon, Talacogon, Agusan del Sur; at Nobyembre 22 sa Mahagsay, San Luis, Agusan del Sur. Nagpapatuloy ang operasyong saywar sa anyo ng Community Organizing for Peace and Development sa 13 komunidad at baryo sa La Paz at San Luis sa Agusan del Sur.

Sa 22 lahat-lahat na mga labanan mula Nobyembre 9 hanggang Nobyembre 22, umabot sa isang platun ang kaswalti ng AFP habang iisa lamang ang naitalang kaswalti ng BHB.

Ang rehimeng US-Aquino ay nananaginip pa rin sa paniniwala nito na sa pamamagitan ng marahas na kontra-rebolusyonaryong Oplan Bayanihan ay mapahihina nito ang pambansa-demokratikong rebolusyon nang hindi pa natatapos ang termino nito. Ang kainutilan ng pagsalig sa kapangyarihang militar para supilin ang rebolusyonaryong pakikibaka ng mamamayan ay napatunayan na sa kasaysayan ng Pilipinas sa panahon ng paghaharing militar ng diktadurang US-Marcos.

Batay sa naipong lakas, naitayong mga lokal na organo ng kapangyarihang pampulitika at malawakang paglahok at pagsuporta ng inaapi at pinagsasamantalahang mamamayan, determinado ang buong rebolusyonaryong pwersa rito sa rehiyon na labanan at biguin ang Oplan Bayanihan.