Ang pagbulos ni Col. Almagro kay Lt. Col. Ariel Reyes bilang Battalion Commander sg 47TH IB, daan nga estratehiya kag taktika, sug-alawon sg paghimakas masa kag taktikal nga opensiba

Andrea Guerrero
Armando Sumayang Command-South West Front
Nobyembre 1, 2014 

May bag-ong nawong ang 47th IB Phil. Army nga nagaoperar sa 6th District sg Negros Occidental. Bag-ong nawong naman si Lt. Col. Pompeyo Jason Almagro nga magbandera sa pasulit-sulit na nga napaslawan nga taktika kag estratehiya sg engrandeng psywar operations sg Armed Forces of the Philippines (AFP) nga O’Plan Bayanihan.

Akig ang nagaharing sahi bangud napamatud-an ang pagkawala’y serbe o ang pagkainutil ni Ariel Reyes sa pagtapna sa rebolusyonaryong kahublagan sa Southwest Negros. Apesar sg ila mga pahumot nga programa sg IPSP, propaganda sa pagpasurender, padayon ang pagbaskog kag paglapad sg rebong hublag.


Padayon ang paghimakas sg mga mangunguma sa pagpataas presyo sg ila produktong mais, kape, saging, kopras kag oling nga nagbenepisyo sa indi magnubo sa 20 mil ka pumuluyo. Tuigan man ang pagdemanda sa pagpasaka sa sweldo sg ginatos ka mga mamumugon sa kampo. Tayuyon man ang pagbungkal sg mga mangunguma sa mga bakanteng duta, VOS kag abandonadong kadutaan agud tamnan sg mga tanom para pagkaon.

Wala’y sapayan sg masunson nga military operasyon para proteksyunan ang mga higanteng komboyahan sg mina katulad sg Philex Mining  Corp., maisog nagapakig-away ang pumuluyo sg 6th district agud pamatukan kag punggan ang operasyon sg mga makahalalit nga minahan.

Kadungan sini ang mga pagpangsilot sa mga napamatud-an nga kontra-pumuluyo kag malain nga mga elemento katulad sg CAFGU nga si Tagar sa Brgy. Yaoyao, Cauayan, Junar sa Brgy. Camindangan, Sipalay City kag Elmer sg RPA-ABB sa Brgy. Locotan, Kabankalan City.

Todo nga pagpahambog ang ginahimo ni Almagro sa ila recycled na nga programa sg “Winning the Peace”.  Katulad sg isa ka eksperto sa pagpatalang, iya ginapadayaw nga sila para sa kalinong kag ang rebong hublag para lamang sa kagamo. Indi na kuno mapatihan sg pumuluyo ang armadong paghimakas.

Apang ano bala nga kalinong ang ila ginatanyag sa pumuluyo? May kalinong bala kun wala na sg dutang ulumhan ang  kadam-an nga mangunguma? May kalinong bala kun wala na sg makaon ang pumuluyo bangud ang kadutaan gintamnan na  sg mga pang-eksprot nga produkto?

Sa ngalan sg kalinong, ginatiplang sg AFP, Provincial nga gobyerno nga ginatiglawasan sg agalon mayduta-komprador burgesya nga si Alfredo Maranon, Jr. bilang pinakaginapaboran sg US-Aquino nga rehimen nga amo ang pinakamasupog nga  tigpatuman sg neoliberalismo nga programa sg imperyalistang Estados Unidos, ang pumuluyong Negrosanon.

Sa promisa sg peke nga kauswagan kag kalinong, ginahawanan sg AFP ang dalan para sa pagpatuman sa 6th district sg pagpatanom ni Olivia Yanson sg oil  palm sa kapin sa 8,000 ka ektaryang kadutaan sa Hinobaan, Candoni kag Kabankalan; 6,000 ektarya sa Sipalay City kag Candoni ang tamnan man sg Oil Palm Tree; sa Kabankalan City ang komersyal nga reporestasyon kag tourism projects sg mga Zayco; komersyal logging  nila Maranon-Estrao sa Hinobaan;  ang eksplorasyon kg operasyon sg mga mina sa bilog nga halos 73% nga kadutaan kag baybayon sg CHICKS area.; kag ang pagpalapad sg plantasyon sg saging nga balangon sg repormistang-traidor nga grupo sg Alter Trade Corporation sa Sipalay kag Hinobaan.

Para sa pagpadasig sa paghawan sg dalan para sa  “development” aggression sg US-P-noy-Maranon nga grupo, pat-ud dugang pa nga paaktibuhon sg AFP kag sg gobyerno ang mga bayaran nga grouplet sg RPA-ABB para dugang pahugon kag tiplangon ang pumuluyo.

Pat-ud, ini nga mga pagpatalang sg AFP kag reaksyonaryong gobyerno mapaslawan lang!

Mangunguma, mamumugon kag mga pumuluyo, indi magpatiplang sa mga peke nga promisa sg kauswagan kag kalinong. Maangkon lamang naton ang matuod nga kalinong kag kauswagan kun mapatuman ang matuod nga reporma sa duta kag pungsodnon nga industriyalisasyon. Ini lamang ang mga kondisyones para makaangkon sg bastante nga pangabuhian kag pagkaon ang pumuluyo, husto nga sweldo kag benepisyo  kag libre nga serbisyo sosyal.

Sug-alawon si Col.Almagro kag ang ila programa sg peke nga kalinong kag kauswagan sg mga madamuan nga protesta kag paghimakas masa kag sg nagalanog nga lupok sg aton pusil sa mga taktikal nga opensiba!

Makigbahin sa pagpatay-og sa rehimeng Aquino tubtob mapatalsik si P-noy paagi sa pagpasulong sg armadong paghimakas kag demokratikong rebolusyon sg banwa!