Batikusin ang pagdaong ng USS Washington

Partido Komunista ng Pilipinas
Oktubre 24, 2014


Translation: Denounce docking of USS Washington

Binabatikos ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang pagdating at pagdaong ng aircraft carrier ng US na USS Washington sa Manila Bay.

Ang USS Washington na dumaong kahapon, ay isa sa pinakamalaking barkong pandigma ng US at ang pagdating nito ay malubhang paglapastangan sa teritoryal na integridad ng Pilipinas. Ang walang rendang paggamit ng mga pwersang militar ng US sa karagatang teritoryal ng Pilipinas ay nagpapatingkad sa kawalan ng tunay na pambansang kalayaan at sa pakikipagsabwatan ng papet na estado ng Pilipinas sa mapanghimasok na militar ng US.

Sa harap ng malakas na paglaban sa brutal na pagpatay ng sundalo ng US noong Oktubre 11 sa Pilipinang si Jennifer Laude, pinatatampok ng pagdating ng USS Washington ang lansakang paglapastangan ng mga imperyalistang US sa soberanya at pambansang integridad ng Pilipinas.

Sa tusong pagtatangkang iisantabi ang pait na likha ng pagpatay kay Laude, sinamatala ng embahada ng US ang pagdating ng USS Washington para ipaalala kung ilanlibong nakaboteng inuming tubig at iba pang suplay ang inihatid nito sa mga apektadong lugar na sinalanta ng superbagyong Yolanda (Haiyan) noong isang taon.

Ang kamuhi-muhing taktikang ito ay nagpapakita sa sambayanang Pilipino kung paano sinasamantala ng gubyerno ng US ang pandaigdigang pagsisikap na maghatid ng makataong tulong upang tabingan ang pagdadaong ng mga barkong pandigma nito sa baybayin ng Samar at Leyte at palaksasin ang militar na kontrol nito sa Eastern Visayas. Ilang buwan matapos ang sakunang sumalanta sa mamamayan, patuloy na nag-operasyon ang mga barko at eroplanong pandigma ng US sa Guiuan, Eastern Samar.

"Interbensyunismong pansakuna" ang ginagawa ng US upang mag-angkin ito ng soberanya sa teritoryal na karagatan ng Pilipinas at ibayong patatagin ang deployment ng pwersa nito sa Asia-Pacific.