In solidarity with the Yolanda survivors demanding the ouster of the Aquino regime

Fr. Santiago "Sanny" Salas
NDFP-Eastern Visayas
November 8, 2014
http://youtu.be/rVAwM5fvJic
https://www.youtube.com/watch?v=rVAwM5fvJic

The National Democratic Front-Eastern Visayas is in solidarity with the thousands of Yolanda victims currently marching in Tacloban. We are likewise in solidarity with the millions of people in Leyte and Samar, who like the people in other regions continue to suffer from hunger and deprivation and face a bleak future. It has been a year since Yolanda. We are one with the people in accusing the Aquino regime of criminally neglecting those who survived this calamity.

We condemn the social injustice, the corruption, fascist repression and puppetry to the imperialists that mark the so-called "rehabilitation assistance for Yolanda" or "RAY-Aquino." Long before Yolanda struck, the Filipino people were already reeling from the onslaught of the Aquino regime's disastrous policies. The Aquino regime's neoliberal standpoint translates to further opening the economy to foreign domination, the privatization of state institutions and allowing big business to control strategic sectors of the economy.The people are hard put surviving on an average daily income of P49.00 in the face of widespread landlessness and unemployment. Despite its rich natural resources, the region's economy, like those of other areas in the country, remains pre-industrial with backward agriculture that is import-dependent and export-oriented.

Supertyphoon Yolanda was able to wreak tremendous destruction for only a day. But the onslaught of the Aquino regime's so-called "rehabilitation assistance" can be likened to supertyphoon Yolanda wreaking havoc day after day. It cannot form the basis of genuine reconstruction because its P360.9-billion budget corresponds to only 63% of the total damage caused by the supertyphoon, according to the government's own estimates. Its only objective is to further impoverish the peasantry, with its agricultural reconstruction package costing a mere P18.7 billion in contrast to the Yolanda survivors' estimate that agriculture suffered P64.5 billion in losses. Meanwhile, the urban poor face demolition, not reconstruction, due to the "no build zone" and "no dwelling zone" policies designed to favor the entry of big business into coastal communities.

More than half of the reconstruction package has been allotted to a huge sector of housing and property developers tasked to repair 1.1 million damaged houses, leaving the vast majority without access to this fund. Instead of serving the people's interests, "RAY-Aquino" favors the regime's corrupt officials and friends in big business. At least nine corporations owned by a handful of wealthy families are planning to build their enclaves in the region.

It is but just for the people to despise the Yolanda reconstruction package. It is an insult to their anguish and bodes even further suffering. The people face even greater militarization and more violations of their human rights as the Aquino regime steps up political repression through Oplan Bayanihan. They are also bound to suffer the onslaught of US military intervention under the guise of "humanitarian assistance" and "disaster response" as provided for in the EDCA signed by the US and the Aquino regime.

Thus, the people of Eastern Visayas must be resolute. The struggle of the Yolanda survivors is very important, but it is just one of so many people's struggles that must be launched. The NDF-EV salutes the Yolanda survivors and urges them to join ever bigger struggles for national freedom and democracy.

Let us oust the US-Aquino regime and the next puppet regime. Let's rise up in arms to topple the reactionary ruling system at achieve national and social liberation.


____________________


Pakikiisa sa mga nakaligtas sa Yolanda na naggigiit na patalsikin ang rehimeng Aquino

Fr. Santiago "Sanny" Salas
NDFP-Eastern Visayas
November 8, 2014[ http://youtu.be/rVAwM5fvJic or https://www.youtube.com/watch?v=rVAwM5fvJic ]

Nakikiisa ang National Democratic Front-Eastern Visayas sa libu-libong nasalanta sa superbagyong Yolanda na nagmamartsa ngayon sa Tacloban. Nakikiisa rin tayo sa milyun-milyong mamamayan sa Leyte at Samar, gayundin sa iba pang rehiyon na patuloy na dumaranas ng gutom at kasalatan at tumatanaw ng madilim na kinabukasan. Isang taon na ang nakararaan matapos ang Yolanda. Kaisa tayo ng mamamayang nag-aakusa sa rehimeng Aquino ng kriminal na pagpapabaya sa mga nakaligtas sa kalamidad na ito.

Kinukundena natin ang kawalan ng katarungang panlipunan, ang korapsyon, pasistang panunupil at pagpapakapapet sa mga imperyalista na siyang katangian ng umano'y "rehabilitation assistance for Yolanda" o RAY-Aquino. Bago pa man manalasa ang superbagyong Yolanda, sinasalanta na ang mamamayang Pilipino ng mapangwasak na mga patakaran ng rehimeng Aquino. Ang ibig sabihin ng neoliberal na paninindigan ng rehimeng Aquino ay ang ibayong pagbukas sa ekonomya sa dayuhang dominasyon, pribatisasyon ng mga institusyon ng estado at pagpapahintulot sa malalaking negosyo na kontrolin ang mga estratehikong sektor ng ekonomiya.

Hirap na hirap ang mamamayang mabuhay sa abereyds na kitang P49.00 bawat araw, at sa kalagayang laganap ang kawalan ng lupa at kawalan ng trabaho. Kahit hitik ito sa likas na kayamanan, ang ekonomiya ng rehiyon, tulad ng sa iba pang lugar sa bansa ay nananatiling pre-industriyal na may atrasadong agrikulturang nakasandig sa pag-iimport at nakatuon sa pag-eeksport.

Nakapagdulot ng malawakang pinsala ang superbagyong Yolanda sa loob lamang ng isang araw. Subalit ang pinsalang dulot ng sinasabing "rehabilitation assistance" ng rehimeng Aquino ay tulad ng  araw-araw na pagbayo ng superbagyong Yolanda. Hindi ito batayan para sa tunay na rekonstruksyon dahil ang badyet nitong P360.9 bilyon ay katumbas ng 63% lamang ng kabuuang pinsalang idinulot ng Yolanda, batay na mismo sa pagtaya ng gubyerno. Sa gayon, ang layunin lamang nito ay ibayong pagpapahirap sa mga magsasaka dahil ang sinasabing "agricultural reconstruction package" ay umaabot lamang sa P18.7 bilyon samantalang sa pagtaya ng mga naligtas sa Yolanda ay umaabot sa P64.5 bilyon ang naging pinsala sa agrikultura. Samantala, hindi rekonstruksyon kundi demolisyon ang hinaharap ng maralitang-lungsod dahil sa patakarang "no build zone" at "no dwelling zone" na dinisenyo pabor sa pagpasok ng malalaking negosyo sa mga komunidad sa dalampasigan.

Mahigit kalahati ng reconstruction package ay inilaan sa isang malaking sektor sa negosyo sa pabahay at property development para kumpunihin ang 1.1 milyong nawasak na bahay. Pero ang malawak na mayorya ay hindi makakatamasa nito. Sa halip na pagsilbihan ang interes ng mamamayan, pabor ang "RAY-Aquino" sa mga korap na opisyal at kaibigan ng rehimen na may malalaking negosyo. Hindi bababa sa siyam na korporasyon na pag-aari ng iilang mayayamang pamilya ang nagbabalak magtayo ng kanilang engklabo sa rehiyon.

Makatarungan lamang na kamuhian ng mamamayan ang "reconstruction package" para sa Yolanda.  Insulto ito sa kanilang kahirapan at nagbabadya ng dagdag pang kahirapan. Haharap ang mamamayan sa dagdag pang militarisasyon at pagyurak sa karapatang-tao habang pinatitindi ng rehimeng Aquino ang pampulitikang panunupil sa pamamagitan ng Oplan Bayanihan. Dadanasin din ng mamamayan ang pananalasa ng interbensyong militar ng US sa tabing ng "makataong-ayuda" at "pagresponde sa kalamidad" na nakasaad sa EDCA na pinirmahan ng rehimeng Aquino at ng US.

Kaya dapat maging matatag ang mamamayan ng Eastern Visayas. Napakahalaga ng pakikibaka ng mga nakaligtas sa Yolanda pero isa lamang ito sa napakarami pang pakikibakang bayan na dapat ilunsad. Sumasaludo ang NDF-EV sa mga nakaligtas sa Yolanda at hinihikayat silang lumahok sa mas malalaki pang pakikibaka para sa pambansang kalayaan at demokrasya.

Patalsikin natin ang rehimeng US-Aquino at sino pa mang susunod na tutang rehimen. Humawak tayo ng sandata para ibagsak ang naghaharing reaksyunaryong sistema sa hinaharap at kamtin ang pambansa at panlipunang kalayaan.