Makakamit ang katarungan sa Masaker sa Hacienda Luista sa pamamagitan ng digmang bayan

Partido Komunista ng Pilipinas
Nobyembre 14, 2014

Translation: Justice for Hacienda Luisita Massacre can be attained through people’s war
 

Kaisa ng magsasakang Pilipino at sambayanan ang PKP sa paggunita sa ikasampung taon ng masaker sa Hacienda Luisita sa Nobyembre 16, 2014.

Sampung taon na ang nakararaan mula nang magwelga ang mga manggagawa ng Hacienda Luisita na naggigiit ng mas mataas na sahod. Inaniban sila ng libu-libong magsasaka at manggagawang bukid na isinisigaw ang pamamahagi ng 6,000-ekataryang lupain na inagaw sa kanila ng  panginoong maylupang mga Aquino at Cojuangco. Noong Nobyembre 16, ilang libo katao ang sumama sa isang demonstrasyon sa harap ng pangunahing tarangkahan ng Hacienda Luisita.Sa pakikipagkutsabahan sa rehimeng Arroyo, pinakawalan ng despotikong pyudal na mga panginoong maylupa at malalaking kumprador ng Hacienda Luisita ang mga pwersa ng Northern Luzon Command upang supilin ang welga. Mula sa tarangkahan ng asyenda, arbitraryong pinaputukan ng mga sundalo ang mga demonstrador. Napatay ang 7 manggagawang bukid at mga tagasuporta habang ilampu pa ang nasugatan.

Nang mga sumunod na buwan pagkatapos ng masaker, pinakawalan ng angkang Aquino-Cojuangco ang ibayong karahasan laban sa mga manggagawang bukid at kanilang mga tagasuporta. Pinatay ng mga armadong ahente ng estado at mga Cojuangco sina Obispo Maximo Alberto Ramento, Konsehal Abel Ladera ng Tarlac City, Fr. William Tadena, ang lider ng United Luisita Workers Union na si Tirso Cruz at ang lider magsasakang si Victor "Tatang Ben" Concepcion.

Wala ni isa sa mga may kasalanan sa masaker sa Hacienda Luisita ang nagawaran ng katarungan. Ang kasong kriminal laban sa Kongresman noon na si Benigno Aquino III (ngayo'y presidente) ay ibinasura ng Ombudsman. Ang mga upisyal sa paggawa noon, ay nasa itinalagang mga pusisyon ngayon, sa mga upisina ng gubyerno. Si Gen. Ricardo Visaya, ang pinuno noon ng yunit ng Philippine Army na siyang may kagagawan ng masaker, ay siyang namumuno ngayon sa Southern Luzon Command ng AFP.

Ang malala pa, ang iginigiit na tunay na reporma sa lupa at mas mataas na sahod ay di pa rin tinutugunan. Nananatiling walang lupa ang mga magsasaka at manggagawang bukid na malaon nang naggigiit na ibalik sa kanila ang lupa. Isang malaking kalokohan ang tinaguriang pamamahagi ng lupang ipinatupad sa Hacienda Luisita simula 2012.

Ilampung matatagal nang nagbubungkal ng lupa ang tinanggal sa listahan ng "mga benepisyaryo" habang ang mga tapat na alipures ay biniyayaan ng parsela ng lupa. Ang maliliit na magsasaka ay binigyan ng "mga sertipiko" na dapat hulugan. Samantala, sa pamamagitan ng mga ahenta nila, nagawang kumpiskahin ng mga Cojuangco ang lupa sa pamamagitan ng mga pakana gaya ng lupa-para-sa-utang (debt-for-land), na pagsamantala sa desperasyon ng masang magsasaka o ng pagpwersa sa kanilang isuko ang kanilang mga sertipiko sa pamamagitan ng matinding presyur o banta.

Ang mga magsasakang nagbubungkal na may ilampung ektarya ng produktibong lupain ay pinalalayas sa kanilang mga tahanan at lupa na inaangkin ng Tarlac Development Corporation (Tadeco) na pag-aari ng mga Cojuangco. Gumamit ang Tadeco ng armadong pwersang suportado ng lokal na pulisya para bunutin ang mga tanim na gulay at iba pang pagkaing tanim ng mga magsasaka. Nilagyan ng matataas na bakod ang paligid ng lupain.

Patuloy na naghahangad ng katarungan ang mga pamilya at kaibigan ng mga biktima at mga nakaligtas sa masaker sa Hacienda Luisita noong 2004, at ang mga mangagawa, magsasaka at mga manggagawang bukid sa Hacienda Luisita. Walang pagod nilang inoorganisa ang kanilang hanay at naglulunsad ng walang humpay na mga pakikibakang masa upang igiit ang tunay na reporma sa lupa at ang pagsasauli ng Hacienda Luisita sa mga magsasaka.

Lubos na sinusuportahan ng PKP ang pakikibaka ng mga manggagawa, magsasaka at mga manggagawang bukid ng Hacienda Luisita para sa katarungan at tunay na reporma sa lupa.

Ang mga magsasaka ng Hacienda Luisita at iba pang malalawak na pyudal na pag-aari at malalaking plantasyon sa Central Luzon at sa buong Pilipinas ay malaon nang naglulunsad ng rebolusyonaryong pakikibaka upang isulong ang pambansa at demokratikong mga mithiin ng sambayanang Pilipino. Ang kanilang pinakamabubuting anak ay patuloy na pumipila upang umanib sa Bagong Hukbong Bayan para maisulong ang digmang bayan.

Patuloy na ipinatutupad ang rebolusyonaryong prograna para sa reporma sa lupa sa buong bansa sa  pangangasiwa ng mga samahang magsasaka at mga organo ng kapangyarihang pampulitika. Kung saan umuugat ang rebolusyonaryong programa sa reporma sa lupa, nakikinabang ang masang magsasaka sa anyo ng pagbawas, o pagpawi, ng upa sa lupa, mas mataas na presyo para sa kanilang mga agrikultural na produkto, mas mababang presyo ng mga gastos sa pagsasaka at batayang produkto, pagpawi ng usura, pagtatayo ng mga kolektiba sa paggawa at iba pang anyo ng kooperasyon, dagdag na kita sa pamamagitan ng dagdag na trabaho at iba pa.

Hinihikayat ng PKP ang mga manggagawa, magsasaka at mga manggagawang bukid ng Hacienda Luisita na patuloy na ilunsad ang rebolusyonaryong pakikibaka. Ang tunay na katarungan ay makakamit lamang sa pamamagitan ng paglulunsad ng digmang bayan.