Makasaysayanong papel ug mga tampo sa Kabataang Makabayan

Salaysayon sa pagsaulog sa ika-50 anibersaryo sa pagtukod sa KM

ni Jose Maria Sison
Tagapundar nga Pangulo, Kabataang Makabayan

Nobyembre 30, 2014

Translation: Ang makasaysayang papel at mga kontribusyon ng Kabataang Makabayan
Tungod kay ako ang nahimong tserman sa pagtukod sa Kabataang Makabayan (KM) niadtong 1964 ug nangulo niini hangtud nga maobligar ako nga molihok og tago niadtong 1968, hingpit nakong gikalipay ug gipasigarbo nga makasalmot sa pagsaulog sa ika-50 nga anibersaryo sa KM. Gihatag-kahulugan ug gilangkob niining maong pagsaulog ang tanang pakigbisog, sakripisyo ug nakab-ot sa ginsakpan sa KM sa pag-alagad sa kabatan-onang Pilipino ug  tibuok katawhang Pilipino.*Pagpadayon sa Rebolusyonaryong Tradisyon sa Katawhang Pilipino*

Buot namong ipundar ang KM subay sa rebolusyonaryong tradisyon sa katawhang Pilipino. Busa  gitukod namo ang KM niadtong ika-101 nga kasaulugan sa adlawng natawhan  ni Andres Bonifacio niadtong Nobembre 30, 1964. Buot namo siyang pasidunggan sa pag-organisa niya sa Katipunan ug pagpangulo sa pagproklamar sa nasudnong kagawasan sa katawhang Pilipino batok sa kolonyalismong Espanyol.

Mikutlo kami kaniya og inspirasyon isip rebolusyonaryong amahan sa nasud nga Pilipino ug tibuok ang among kaakuhan nga mosunod sa rebolusyonaryong tradisyon sa Katipunan ug ipadayon ang wala mahuman nga rebolusyong Pilipino pinaagi sa pagkumpleto sa pakigbisog alang sa nasudnong kagawasan ug demokrasya batok sa langyaw ug pyudal nga dominasyon. Hingpit namong nasayran nga gisagkaw sa imperyalismong US ang kadaugan sa rebolusyong Pilipino batok sa kolonyalistang Espanyol dihang naglunsad kini og gubat pagpanulong batok sa katawhang Pilipino, himoon niining kolonya ang Pilipinas matapos patya ang gatusan ka libong Pilipino ug bansayon ang mga itoy niini alang sa semikolonyal nga paghari.

Sayud kami nga misulod na ang Pilipinas sa panahon sa modernong imperyalismo ug proletaryong rebolusyon. Nahimo nang signipikanteng pwersa sa katilingbang Pilipino ang hut-ong mamumuo isip pinakaproduktibo ug pinakaprogresibong pwersa. Mitumaw na ang Partido Komunista isip abanteng destakamento sa hut-ong mamumuo aron panguluhan ang katawhan batok sa langyaw ug pyudal nga dominasyon. Mabayanihon niining gibatokan ang pasistang okupasyon sa Japan ug ang misunod nga bag-o na usab nga pagsagkaw sa imperyalismong US sa Pilipinas.

Matngon kaayo niadto ang mga tigtukod sa KM sa lohikal nga kalambigitan sa daang demokratikong rebolusyon nga gipanguluhan sa burgesya liberal batok sa daang estilong kolonyalismo ug pyudalismong Espanyol ug sa bag-ong demokratikong rebolusyong gipanguluhan sa hut-ong mamumuo batok sa imperyalismong US pyudalismo ug burukrata kapitalismo sa semikolonyal ug semipyudal kahimtang sa Pilipinas sa panahon sa modernong imperyalismo ug proletaryong rebolusyon. Sukad sa pagsugod gimithi namong iasdang ang demokratikong rebolusyon sa katawhan aron malatag ang dalan alang sa nagsunod nga rebolusyong sosyalista.

*Ang Patriyotiko ug Progresibong Papel ug Mga Tahas sa KM*

Mibarog ang Kabataang Makabayan isip patriyotiko ug progresibong abanteng destakamento sa kabatan-onang Pilipino. Gitumong niining mahimong komprehensibong organisasyon sa mga kabatan-onan gikan sa naghagong masa nga mga mamumuo ug mag-uuma ug gikan sa mga hatungang saring. Gihalad niini ang kaugalingon isip kaabag sa hut-ong mamumuo nga maoy nangulong hut-ong sa bag-ong demokratikong rebolusyon. Gitumong niining mahimong sentro sa pagbansay sa mga aktibista sa ligal nga demokratikong kalihukan ug sa mga mahimong kadre sa rebolusyon.

Ang Kongreso sa pagtukod sa KM naghimo og Konstitusyon ug Programa sa Paglihuk subay sa pangkinatibuk-ang linya sa pakigbisog sa katawhan alang sa nasudnon ug katilingbanong paglingkawas, demokratikong mga katungod ug paghatag-gahum sa hut-ong mamumuo, tinuod nga reporma sa yuta ug nasudnong industriyalisasyon, katilingbanong hustisya, nasudnong kultura, syentipiko, pangmasa ug nagkinaugalingong langyawng palisiya alang sa panaghiusa sa tanang katawhan ug nasud, kalinaw ug kalamboan batok sa imperyalismo ug reaksyon.

Lakip sa mga nagtukod sa KM ang mga proletaryong rebolusyonaryo ug nagsalmot sa mga pangmasang aksyon gikan 1959. Naggikan sila sa kalihukang estudyante, sa kalihukang unyon, sa kalihukang mag-uuma ug mga sirkulong intelektwal. Aduna silay pagsabot sa bag-ong demokratikong rebolusyon bunga sa naunang mga pagtuon sa kasaysayan ug mga sirkumstansya sa katawhang Pilipino ug sa teorya ug praktika sa Marxismo-Leninismo. Nagkahiusa sila nga ang kadaugan sa bag-ong demokratikong rebolusyon molatag sa dalan sa labawng maayo ug hamogaway pa nga kaugmaon alang sa katawhang Pilipino pinaagi sa sosyalismo.

*Pagpa-asdang sa Kalihukang Masa ug Pag-umol sa mga Proletaryong Rebolusyonaryo*

Gi-asdang sa KM ang nasudnon-demokratikong kalihukang masa niadtong dekada 1960. Gipukaw, giorganisa ug gipalihuk niini ang mga estudyante sa hayskul ug kolehiyo, ang mga kabatan-onang magtutudlo ug uban pang propesyonal, ang mga kabatan-onan sa Lapiang Manggagawa ug mga unyon; ug ang kabatan-onan sa mga kapunungan sa mag-uuma. Nag-organisa kami og mga balangay/tsapter sa mga eskwelahan, pabrika, mga komunidad sa kabus -sa- syudad ug mga komunidad sa mga mag-uuma.

Naglunsad kami og mga pagtuon mahitungod sa pangkinatibuk-ang linya sa bag-ong demokratikong rebolusyon ug sa mga untop sa panahon nga mga isyu. Ang pinakainteresado ug abanteng aktibista gikuyog namo sa mga pagtuon sa teorya ug praktika sa Marxismo-Leninismo. Determinado kaming iasdang ang kalihukang masa pinaagi sa pagpukaw, pag-organisa ug pagpalihuk sa mga kabatan-onan subay sa nasudnon-demokratikong linya sa pakigbisog. Ubay niini, determinado usab kaming moumol og mga proletaryong rebolusyonaryo gikan sa han-ay sa mga aktibistang masa. Subay kini sa papel sa KM isip kaabag sa hut-ong mamumuo ug sa rebolusyonaryong partido niini.

Nagpagula kami og mga pamahayag ug naglunsad og mga dramatikong aksyong masa mahitungod sa mga panghitabo ug isyung adunay kalambigitan sa nasudnong soberanya, demokratikong katungod ug katilingbanong kahimtang sa katawhang Pilipino ug sa kabatan-onan. Giharong namo ang imperyalismong US ug ang nagharing sistema sa dagkung komprador ug agalong yutaan sa mga isyung lokal. Ug nakighiusa usab kami sa dinaug-daug nga katawhan sa Asia, Africa ug Latin America ug katawhan sa mga imperyalistang nasud.

Ang KM ang nahimong pinaka-iladong organisasyon nga nagamakmak ug nagapanawagan sa pagbasura sa mga dili patas nga kasabotan diha sa US sama sa US-RP Military Assistance Agreement, Military Bases Agreement, Mutual Defense Pact, Quirino-Foster Agreement ug Laurel-Langley Agreement. Gisingil namo ang itoy nga gobyerno sa pagkakuyog-baboy niini sa imperyalismong US pagtraydor niini diha sa soberanong katungod ug interes sa katawhang Pilipino.

Gibutyag ug gisupak namo ang kinaiyang komprador-asendero sa reaksyonaryong gobyerno. Gipanawagan namo ang maayo nga suholan ug kahimtang sa mga mamumuo, tinuod nga reporma sa yuta aron makabenipisyo ang mga walay yutang maugmad ug makabaton og nasudnong industriyalisasyon, pagpalapad sa sistema sa edukasyong publiko sa tanang ang-ang , ug mas maayo nga kahimtang sa pagtuon ug kinabuhi sa mga estudyante. Gipanghimaraut namo ang madayonon nga pagsamot sa kawalay trabaho, ang paghugno sa suholan, ang hilabihan ka taas nga presyo sa batakang palaliton ug serbisyo ug ang kakulangan o kawalay mga gikinahanglang katilingbanong serbisyo.

Hingpit namong gikondena ang US ug mga alyadong imperyalista sa pagpangilabot ug agresyong militar ug gisuportahan ang pakigbisog sa mga katawhang biktima nila. Gibatokan namo ang proyektong Malaysia sa US ug UK, ang gidirihe sa US nga masaker sa katawhang Indonesian, ang larga-todong gubat agresyon sa US batok sa katawhang Viatnamese ug Indochinese ug ang pagpangilabot ug agresyon sa US batok sa katawhang Cuban, Korean ug uban pang katawhan sa Asia, Africa ug Latin America.

*Pagtukod og mga Alyansa sa Ubang pwersang patriyotiko ug Progresibo*

Aron makapalapad ang KM sa partikular nga mga lugar, rehiyon o tibuok nasud, kanunayng nagsalig ang KM sa kaugalingon niining kusog ug ginadugangan kini og mga alyansa sa punting nga mga hut-ong ug sektor ug sa basehang multisektoral. Nakarekrut kini og mga mamumuo ug nakatukod og mga balangay/tsapter sa ilang han-ay sa hugot nga pakighiusa sa mga pederasyon sa pamuo. Ang mga kapunungang mag-uuma ang nagapahiluna sa mga programang rebolusyonaryong integrasyon sa kabanikanhan sa KM. Nakig-alyansa ang KM sa mga organisasayon sa eskwelahan ug nasudnong mga kapunungan sa mga estudyante ug sa mga titser ug uban pang propesyonal.

Sa wala pa man gitukod ang KM, ang pila sa motukod niini nakasugod na sa paglihuk sa kalihukang unyon ug sa Lapiang Manggagawa niadtong 1962. Misalmot sila sa panuki-duki ug edukasyon, pag-organisa sa mga unyon ug pagsuporta sa mga welga. Busa nahimo silang suod sa mga mamumuo ug nakarekrut gikan kanila og mga membrong motukod sa KM. Sa kadaghan sa mga maayo nilang nahimo, ang mahimong tserman sa pagtukod sa KM nahimong ikaduhang tserman/bise tserman sa Lapiang Manggagawa ug mahimong pangkinatibuk-ang kalihim sa Partido Sosyalista.

Ang mga motukuray sa KM nagsugod usab sa hugot nga pakiglambigit sa mga kadreng mag-uuma ug kabatan-onang mag-uuma sa Central Luzon ug Southern Tagalog niadtong 1963. Ang moabotayng/mahimong tserman sa KM naghatag og pagtuon sa mga beteranong kadreng mag-uuma ug ilang mga anak og mga kurso aron ma-rebyu nila ang ilang mga rebolusyonaryong pagtuon. Tungod sa iyang suod nga relasyon sa mga mag-uuma, nakarekrut gikan sa mga kabatan-onang mag-uuma og mga membrong tigtukod/motukuray/motukod sa KM pagdangat sa 1964.

Niadtong 1966, ang tserman sa KM nahimong pangkinatibuk-ang kalihim sa anti-imperyalistang nagkahiusang prenteng organisasyon, ang Movement for the Advancement of Nationalism (MAN), sa basehan sa kusog sa Kabataang Makabayan ug sa suod nga relasyon niini sa mga kalihukang mamumuo ug mag-uuma ug sa kalihukang estudyante ug progresibong mga sirkulo sa mga intelektwal. Adunay gilunsad nga pila ka anti-imperyalistang aksyong masa sa pagpanguna sa MAN.

*Pag-atubang sa Nagkagrabeng Panaug-daug ug Pagpahimulos*

Matag tuig nagkasamot ang makanunayong krisis sa semikolonyal ug semipyudal nga nagharing sistema ubos sa rehimeng Marcos. Ang halapad nga masa sa katawhan nag-antus sa paggrabe sa pagdaug-daug ug pagpahimulos. Kaylap ang kawalay trabaho ug nagsutoy pataas ang presyo sa batakang palaliton ug serbisyo. Hilabihan ang palas-onon sa mga mag-uuma diha sa pag-ilog sa ilang yuta ug nagkadakong abang sa yuta. Gipas-an sa mga kabatan-onang estudyante ang nagkadakong galastohon sa pag-eskwela ug panginabuhi.

Labawng nahimong bangis ang reaksyon sa rehimeng Marcos sa mga pangmasang protesta mahitungod sa mga hisgotanang lokal. Dihang gipangayo sa US ang paglambigit sa Pilipinas diha sa gubat pagpanulong sa US sa Vietnam, misugot gilayon si Marcos ug gibuhian ang militar ug kapolisan batok sa mga kabatan-onang gipanguluhan sa KM nga nagprotesta sa Manila Summit niadtong 1966 kundiin nakigmiting si President Lyndon Johnson sa US diha sa mga lider sa mga nasud nga timbang ug itoy niini sa rehiyong Asia-Pacific. Isip tubag, gipakusog sa KM ang pag-asayn og mga aktibistang gikan sa syudad ngadto sa gimbuhatong masa sa kabanikanhan aron mangandam sa gubat sa katawhan.

Mikuyanap sa tibuok nasud ang KM. Nagrekrut kini og mga lider-estudyante gikan sa mga nasudnong organisasyon sa mga magtutuon ug gikan sa pagbul-og sa mga pag-alsang estudyante. Nakabaton kini og mga ginsakpan ug balangay/tsapter sa tanang rehiyon ug kadaghanan sa probinsya, lakip ang mga lugar sa Moro sa Mindanao ug sa mga probinsyang BIBAK sa Cordillera. Naghatag kini og espesyal nga pagtagad sa mga nasudnong minorya tungod nagpabilin silang pinakapinahimuslan ug pinakadinaug-daug ug tungod ginabatukan nila ang paghari sa mga langyaw. Naghatag kini og pangpolitikang edukasyon ug pagbansay sa umaabot nga mga lider sa rebolusyonaryong kalihukan sa han-ay sa katawhang Moro ug Igorot.

*Pangpolitikang Edukasyon, propaganda ug Gimbuhatong Pangkultura*

Sa pag-organisa niining maong mga balangay, kanunayng adunay grupong OD-ED ang KM. Ginasiguro sa kadre sa OD nga mapatuman ang mga miting pang-organisasyon nga koordinado sa mga angayang organisahon ug ang tsapter ginatukod sa pagpili sa mga opisyal. Ginasiguro sa kadre sa ED nga adunay igong pagsabot ang mga rekrut sa pangkinatibuk-ang linya sa bag-ong demokratikong rebolusyon, sa pinakamahinungdanong punto sa Konstitusyon sa KM ug sa Programa sa Paglihuk ug sa mga init nga isyu.

Alang sa pangpolitikang edukasyon, ang handbook sa KM og mga batakang dokumento ang nagsilbing basehan nga instrumento sa pagrekrut sa mga membro ug pagtukod sa mga tsapter. Gisuportahan kini sa pagkamugna sa libro sa Tserman sa KM nga Struggle for National Democracy (Makigbisog Alang sa Nasudnong Demokrasya) niadtong 1967. Dugang pa kining gisuportahan sa Philippine Society and Revolustion (Katilingban ug Rebolusyong Pilipino) ni Amado Guerrero niadtong 1969. Ang matag libro matubayong gibasa ug gitun-an sa ginsakpan sa KM.

Matag matukod ang KM sa syudad, probinsya ug rehiyon ug matukod ang mga nangulong sentral nga organo niini, maampingon nga ginasiguro sa KM nga adunay kwerpo sa mga kadre sa KM nga nakakat-on sa batakang mga prinsipyo sa Marxismo-Leninismo.

Kung molunsad og mga aksyong masa, nagalunsad og mga miting pagpangandam ug rali sa mga lokalidad. Ginagambalay ang mga manipesto ug gina-apud-apud. Nagalunsad og mga pagsibya nga pang-ahitasyon sa mga kadalanan. Gina-andam ang mga ispiker nga maayo sa ahitasyon. Ginabansay sa Departamento sa Edukasyon ug Propaganda sa KM ang mga magsusulat ug ispiker alang sa maong tumong. Aron mahimong mas interesante ug makadani ang aksyong masa, nagalunsad og mga pangkulturang pasundayag sa mga kadalanan ug sa mga gitukod nga entablado. Sa maong tumong, giawhag sa Departamento sa Kultura sa KM ang pag-organisa sa mga grupong pangkultura ug ang pagpatumaw og mga tigpasundayag sa lain-laing dagway sa arte.

*Ang mga Proletaryong Rebolusyonaryo Kontra sa mga Rebisyonistang Lava*

Signipikanteng ihap sa mga abanteng aktibista sa KM ang mianib sa karaang tinapo nga Partido Komunista ug Sosyalista sama sa tserman sa KM nga naunang mianib dinhi niadtong 1962. Langkob nila ang pinakadaku ug pinakamatngon nga bahin sa partido. Gitun-an nila ang teorya ug praktika sa Marxismo-Leninismo-Panghuna-hunang Mao Zedong, misaway ug misalikway sa modernong rebisyonismong nakasentro sa Soviet Union, misuporta sa Bantugang Proletaryong Rebolusyong Pangkultura sa China ug gipasiugda sa Pilipinas ang pangkinatibuk-ang linya sa demokratikong rebolusyon sa katawhan pinaagi sa malungtarong gubat sa katawhan.

Nakuha sa mga batan-ong proletaryong rebolusyonaryo nga nagtukod sa KM ang ilang rebolusyonaryong edukasyon sa kasaysayan sa Pilipinas ug mga sibaw nga isyu sa lamdag sa Marxismo-Leninismo sukad pa niadtong 1959, nga independente sa karaang tinapo nga partido. Nahanaw na kung tugkaron kining partidoha sukad pa 1957 dihang gipadayag sa pangkinatibuk-ang kalihim niini ang likidasyunistang palisiyang “single file.” Gihatagan lamang niya og mabaw nga pagtagad ang nagkakusog nga kalihukang kabatan-onan dihang nahitabo ang raling anti-CAFA niadtong 1961 ug wala man ugani mitanyag og unsamang paggiya.

Dihang ang awtoridad sa kotimeng tigpatuman ug kalihiman sa karaang partido giilog niadtong 1966 sa usa sa mga anak sa mga Lava nga himulag sa kalihukang masa ug pultaym nga empleyado sa reaksyonaryong gobyerno, nagkahiusa ang mga proletaryong rebolusyonaryo sulod sa KM ug ang mga hingkod nga kadre sa kalihukang pamuo ug kalihukang mag-uuma, nga ilunsad ang Kalihukang Pagtul-id niadtong 1966 ug tukuron ang Probisyonal nga Departamentong Pangpolitika niadtong 1967. Gisaway ug gisalikway nila ang hataas nga kasaysayan sa opurtunismong Lava ug nag-andam alang sa subling pagtukod sa Partido Komunista sa Pilipinas niadtong 1968.

*Kusog nga Pagbangon sa Kalihukang Masa*

Ang subling pagtukod sa Partido Komunista ng Pilipinas niadtong Desembre 26, 1968 ug ang pagtukod sa Bagong Hukbong Bayan gipahibalo sa publiko. Nagsilbi kining inspirasyon sa kalihukang masa sa nasudnong kauluhan ug sa nasudnong langkob niadtong 1969. Mikaylap ang mga welga sa mga mamumuo batok sa mga madaug-daugon ug mapahimuslanong tag-iya sa mga pabrika. Padayon usab nga mikuyanap nga daw kalayo ang mga protestang rali sa mga estudyante batok sa rehimeng Marcos ug ang mga welga sa mga estudyante kontra sa mga ultra-reaskyonaryong awtoridad sa mga eskwelahan. Adunay dakong grupo sa mga mag-uuma gikan sa Central Luzon nga midagsang sa Manila aron ihingusog ang reporma sa yuta.

Mibuto ang Unos sa Unang Kwarter sa 1970 ug gipadilaab sa mga bangis nga pagpamungkag sa mga protestang rali ug martsa. Nagtipon sa lain-laing dapit sa Metro Manila anga kabatan-onan, mga mamumuo ug ang katawhan sa kinatibuk-an. Ang nagkalapad nga han-ay sa mga nagmartsa mibul-og sa sentro sa Manila ug nagrali sa Kongreso, sa palasyo sa presidente ug sa embahada sa US. Anaa sa 50,000-100,000 ang misalmot sa mga sinemanang aksyong masa. Gisinggit nila ang “Makigbisog ayawg kahadlok! Gubat sa katawhan tubag sa balaud militar!”

Mitumaw ang Diliman Commune sa University of the Philippines niadtong sayong bahin sa 1971. Pabilo niini ang pagtaas sa presyo sa lana nga hinungdan sa mas taas nga galastohan sa pag-eskwela ug panginabuhi, Gimando sa rehimeng Marcos nga sudlon sa mga polis ug militar ang eskwelahan. Apan misukol ang mga estudyante ug mga titser pinaagi sa pagbarikada ug pag-okupar sa mga bilding ug palibot sa yunibersidad. Nahitabo ang mga protestang aksyong masa sa mga kabatan-onan, mamumuo ug mga mag-uuma sa nasudnong langkob sa dakung bahin sa tuig.

*Pagpangandam ug pagpatuman ni Marcos sa Pasistang Diktadurya*

Matapos nagmadaugon sa eleksyong presidensyal niadtong 1969 pinaagi sa pagpanglimbong ug terorismo ug maluho nga pagwaldas sa pondong publiko, nagpakita si Marcos og timailhang //nagaplano siyang magdugay nga walay kinutuban sa gahum. Nagyawit-yawit siya og linya nga ang Pilipinas usa ka mobutohay nga katilingbanong bulkan ug nanginahanglan na og mga dili-yanong mga lakang.
Naglaraw siya ug gi-agni usab niya ang iyang mga pangpolitikang bata-bata ug mga kleriko-pasista nga manawagan og dakung pagbag-o sa konstitusyon sa Pilipinas sa 1935 aron matanggal niya ang maksimum nga limit sa duha ka upat-ka-tuig nga termino sa presidente ug makab-ot ang iyang ambisyong mahimong pasistang diktador.

Siya ang utok sa pagpabusikad og granada sa miting de abanse sa oposisyong Partido Liberal sa Plaza Miranda niadtong 1971. Pila ka oras lamang matapos ang insidente, gibasol niya kini sa Partido Komunista ng Pilipinas ug sa iyang nag-unang karibal sa politika nga si Sen. Benigno Aquino Jr. ug gisuspinde ang writ of habeas corpus. Nagmando siya og mga reyd sa mga opisina sa Kabataang Makabayan sa tibuok nasud ug uban pang nasudnon-demokratikong organisasyong masa ug pag-aresto sa ilang mga lider. Ang suspensyon sa writ of habeas corpus ang pasiuna/praktis alang sa pasistang deklarasyon sa balaud militar niadtong 1972.

Bunga sa suspensyon sa writ of habeas corpus ug sa mga reyd ug pag-arestong nakapunting sa nasudnon-demokratikong kalihukan, gipapaspas sa KM ang pag-asayn sa pinakalutaw ug mga “wanted” nga lider niini diha sa kalihokang tago sa kasyudaran ug sa mga sonang gerilya. Gipabilin nilang abli ang Bonifacio Center ug uban pa niining opisina sa kasyudaran apan gilimitahan ang pagpakita sa mga opisyal sa KM nga anaa sa listahan sa mga “wanted” sa militar o kadtong mga pinakabulnerableng maaresto. Tungod sa mga protestang masang gipanguluhan sa Movement of Concerned Citizens for Civil Liberties, nagpaka-aron ingnon si Marcos nga tangtangon ang suspensyon sa writ of habeas corpus. Ingon pa man, nangandam ang KM sa gidahum nga proklamasyon sa balaod militar, nga pormal nga gihimo ni Marcos niadtong Septembre 21,1972.

Usa pa man ang 1972, nagdeploy na ang KM og mga membro sa Partido nga anaa sa KM ug mga abanteng masang aktibista aron moanib sa Bagong Hukbong Bayan o sa gimbuhatong masa sa kabanikanhan aron iandam ang mga lokal nga erya alang sa pagpalambo sa mga sonang gerilya. Apan matapos ang deklarasyon sa balaud militar, dili lalim nga mas dakong ihap sa mga ginsakpan sa KM amg mianib sa hukbong bayan ug naggimbuhatong masa sa kabanikanhan. Dihang matukmod nga molihuk og tago, mipailalom ang KM sa pagdumala sa Komisyon sa Pagpangandam sa National Democratic Front. Nahimong mahinungdanong bahin kini sa proseso sa pagtukod sa National Democratic Front nga nagsugod sa pagpakaylap sa 10-Puntong Programa sa NDF niadtong Abril 24, 1973.

*Mga Tampo sa KM sa Gubat sa Katawhan ug sa Nagkahiusang Prente*

Utang sa Partido Komunista ng Pilipinas sa KM ang paglapad niini sa nasudnong langkob ug lalum nga pag-ugat sa masa. Sa 14-ka-tuig nga gidagan sa pasistang diktaduryang Marcos, nahimong mga kadre ug membro sa Partido Komunista ng Pilipinas ang mga opisyal ug membro sa KM. Nakabaton sila og mga responsableng posisyon sa mga nangulo ug organong istap sa PKP. Nahimo silang mga kumander ug opisyal sa politika sa Bagong Hukbong Bayan. Giorganisa nila ang lain-laing dagway sa rebolusyonaryong kalihukang masa alang sa mga mamumuo, mag-uuma, kabatan-onan, kababayen-an, titser, mamumuong panglawas, mga aktibistang pangkultura ug uban pa. Misalmot sila sa pagtukod ug pagpadagan sa mga organo sa gahum pangpolitika.

Ang mga opisyal ug membro sa KM naggikan sa naghagong masa sa mga mamumuo ug mag-uuma, mga hatungang saring sa katilingban ug lain-laing sektor. Anaa sila sa posisyon nga motabang sa pagtukod sa nagkahiusang prente sa lain-laing ang-ang sa teritoryo ug nagkadaiyang natad sa katilingbanong aktibidad. Sila ang pwersang naghiusa sa han-ay sa kabatan-onan gikan sa lain-laing patriyotiko ug progresibong hut-ong ug sektor. Ang KM nahimong sibaw nga bahin sa National Democratic Front.

Nakabaton og edukasyong pangpolitika ug pagbansya ang mga lider sa Moro National Liberation Front, lakip si Nur Misuari, dihang mga membro ug lider sila sa KM. Walay kukakapoy nga giagni sa KM ang mga dinaugdaug nga nasudnong minorya nga ihingusog ug gamiton ang ilang katungod sa  paghukom sa kaugalingon. Busa gisubay sa katawhang Moro ug Lumad sa Mindanao, sa katawhang Igorot, ug uban pang mga tribo sa kabukiran ug sa mga Aeta, ang rebolusyonaryong dalan.

*Paglumpag sa Pasistang Diktadurya*

Signipikanteng pwersa ang KM sa 14 ka tuig nga pakigbisog batok sa pasistang diktaduryang Marcos gikan sa pagsugod taman sa kataposan. Sa tibuok Pilipinas, misalmot ang mga opisyal ug membro sa KM sa gubat sa katawhan aron batokan ang pasistang rehimen ug ang tibuok nagharing sistema. Anaa sila diha sa Partido Komunista ng Pilipinas, sa Bagong Hukbong Bayan, sa tago nga organisasyong masa ug mga organo sa gahum pangpolitika sa kabanikanhan.

Nagmantine ug nagpalambo sila og mga tago nga network sa kasyudaran. Milihok sila pinaagi sa mga dili plantada/lutaw nga aktibista sa dayag nga mga organisasyon ug institusyon. Kalit silang motumaw ug mawala gilayon diha sa mga raling pinakilab, mag-apud-apud og polyeto, magpintal og mga islogan sa mga pader ug mopilit og poster sa mga pangpublikong lugar. Ginasurbeylans nila ang mga pwersa sa kaaway ug nagahatag og gikinahanglang datos-paniktik sa mga armadong partisano sa kasyudaran.

Anaa sila sa tanang pagpaningkamot nga subling buhion ang kalihukang masa dihang daw napahilum sa pasistang rehimen ang katawhan niadtong dekada 1970 ug sayong bahin sa dekada 1980. Lambigit sila sa dayag nga pagtukod pag-usab sa mga patriyotiko ug progresibong unyon sa pamuo, mga organisasyong pang-estudyante ug uban pang tipo sa mga organisasyong masa. Anaa sila sa mga alyansang antipasista. Nagsunod sa asasinasyon ni Aquino, lakip sila sa pinakadeterminado ug pinakamilitanteng mga aktibista sa nagkadakong kalihukang masa nga maoy naglumpag sa diktadura.

Sa daghan kaayong mga pamaagi, daku ang nahimong tampo nila sa pagpaasdang sa rebolusyonaryong pakigbisog alang sa nasudnon ug katilingbanong paglingkawas. Nagtrabaho sila sa husto ug nagsakripisyo sa kasyudaran ug kabanikanhan. Dakung porsyento sa mga gikuot, gitortyur ug gipatay sa pasistang rehimeng Marcos naggikan sa KM o nakakuha og pangpolitikang edukasyon ug kasinatian sa KM.

*Pagpanglimbasog diha sa Tago nga Kalihukan ug Pangmalungtarong Panlantaw*

Matapos ang paglumpag sa pasistang diktaduryang Marcos, mihukom nga manglimbasog ang Kabataang Makabayan diha sa rebolusyonaryong kalihukang tago isip usa sa mga mayor nga bahin sa National Democratic Front. Sukad gisugdan ang pakigbisog batok sa pasistang rehimen, nagsilbi na ang KM isip Communist Youth League (Liga ng mga Kabataang Komunista). Sumala kini sa komintern sa KM gikan pa niadtong gitukod kini 50 ka tuig na ang milabay, nga mahimong kaabag sa hut-ong mamumuo nga maoy abanteng destakamento sa demokratikong rebolusyon sa katawhan ug mahimong sentro sa pagbansay sa kabatan-onan alang sa rebolusyon.

Gilangkob nako ang mga katungdanan ug kadaugan sa KM gikan niadtong gitukod kini taman sa paglumpag ni Marcos niadtong 1986. Anaa sa pinakamaayong posisyon ang kasamtangang panguluhan sa Kabataang Makabayan aron balikan kini nga kasaysayan, ilabina gikan 1986 hangtod sa kasamtangan, aron masumada ug ma-ases ang rekord niini, malatag ang mga tahas ug mga pamaagi alang sa labaw pang pag-asdang ug lantawon ang mas dagkong kadaugan sa umaabot.

Daghan pa kaayong himoonong trabaho, sakripisyo ug militanteng pakigbisog aron makab-ot ang batakang katumanan sa demokratikong rebolusyon sa katawhan pinaagi sa paglumpag sa nagharing sistema sa dagkong komprador ug agalong yutaan nga ginamandoan sa US. Mahimo lamang kitang mopaingon sa sosyalistang yugto sa rebolusyon Pilipino human mailog sa proletaryo ug katawhan ang gahum pangpolitika ug matukod na ang demokratikong sistema sa estado sa katawhan. Gikan dinhi, mahimo na natong planohon ug ilunsad ang sosyalistang rebolusyon ug sosyalistang konstraksyon.

Apan tungod kay karon pa lamang aduna na kitay tin-aw nga sosyalistang perspektiba, naghangad kita sa pagpangulo sa hut-ong mamumuo isip pinakaprogresibo ug pinakaproduktibong pwersa sa pagkumpleto sa demokratikong rebolusyon sa katawhan ug sa paglunsad og sosyalistang rebolusyon.

Gibatonan niini ang rebolusyonaryong teorya ug praktika nga kasinatian aron harungon, batokan ug buntogon ang dakung burgesya. Gibatonan usab niini ang teorya sa nagapadayon nga rebolusyon ug pasiunang praktika sa pagkonsolida sa sosyalismo, pagbatok sa modernong rebisyunismo ug pagbabag sa pagpanumbalik sa kapitalismo.

Responsibilidad sa KM ang rebolusyonaryong edukasyon ug pagbansay sa kabatan-onan. Aron ipasiugda ang sosyalistang perspektiba, kinahanglan niining pakaylapon ang pagtuon sa Marxismo-Leninismo-Maoismo. Ginalangkob niini ang pundamental nga tinudlo nila Marx ug Engels sa panahon sa Maxismo, ang dugang tinudlo nila Lenin, Stalin ug Mao mahitungod sa pagdaug sa proletaryong rebolusyon ug pagtukod sa sosyalistang katilingban sa panahon sa Marxismo-Leninismo ug sa pasiunang pagsulay ni Mao nga konsolidahon ang sosyalismo, batokan ang modernong rebisyonismo sa panahon sa Marxismo-Leninismo-Maoismo.

Ang malungtaron ug nagkagrabeng krisis sa pangkalibutang kapitalismo, nga gikakinaiyahan og walay kinutubang kahangul sa monopolyo burgesya ug oligarkiya sa pinansya ubos sa neoliberalismo ug sa nagkakusog nga terorismo sa estado ug mga gubat pagpanulong nagaaghat kanato nga labaw pangmahimong determinado ug mas militanteng maglimbasog aron kumpletohon ang demokratikong rebolusyon sa katawhan ug mopaingon sa sosyalistang rebolusyon.