Mensahe para sa Republican Sinn Féin sa kanilang Ard-Fheis ngayong 2014

Luis Jalandoni
Chief International Representative, NDFP
Nobyembre 8, 2014


Translation: Message to the Republican Sinn Féin on its 2014 Ard-Fheis

Sa ngalan ng 18 alyadong rebolusyonaryong organisasyon ng National Democratic Front of the Philippines at ng rebolusyonaryong mamamayan ng Pilipinas, ipinaaabot ko ang pinakamaalab na rebolusyonaryong pagbati ng pakikiisa sa mga delegado at bisita ng Ard-Fheis ng Republican Sinn Féin ngayong 2014!

Sinasaluduhan namin ang inyong pagpupunyagi sa militanteng pagtataguyod ng karapatan ng mamamayang Irish para sa pambansang kalayaan laban sa patuloy na okupasyong British sa Ireland. Matagumpay ang RSF sa pag-oorganisa ng sarili sa 32 mga bansa, sa pagpapanatiling nagliliyab ang rebolusyonaryong apoy ng Republikanismong Irish sa buong Ireland, sa kabila ng maraming kahirapan na inyong kinaharap sa nakaraang halos tatlong dekada.Isang napapanahong pagkakataon ang Ard-Fheis upang ipagdiwang ang mga tagumpay na nakamit sa nakaraang taon, at upang kilalanin ang mga kahinaan na kailangang harapin. Hangad namin ang inyong tagumpay sa pagbubuo ng plano para sa susunod na taon, na hindi malayo sa pagkakamit ng Bagong Ireland - Éire Nua.

Tulad rin ng mamamayang Irish, kinakaharap din ng sambayanang Pilipino ang buhay-at-kamatayang pakikibaka para sa pambansa at panlipunang kalayaan, sa kaso namin, laban sa imperyalismong US at mga lokal na magpasamantalang mga uring panginoong maylupa at malalaking burgesya kumprador. Sa pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas, ang Bagong Hukbong Bayan, ang NDFP at ang rebolusyonaryong masa ay kumikilos sa 71 ng 81 prubinsya sa bansa.

Sa mga baryo sa buong bansa, binubuo ang mga organisasyon ng mga magsasaka, mangingisda, kababaihan, kabataan, pambansang minorya, mga bata at iba pang sektor bilang pundasyon ng Pulang kapangyarihang pampulitika sa mga baryo at bayan. Binubuo ang iba't ibang komite upang ipatupad ang mga programa sa reporma sa lupa, kabuhayan, edukasyon, kalusugan, depensa, at katarungan. Sumasaklaw ang mga rebolusyonaryong organisasyon at mga lokal na organo ng Pulang kapangyarihan sa ilang milyong ng populasyon ng Pilipinas. Sa mga sentrong bayan at kalunsuran, isinasagawa ng mga organisasyon ng mga rebolusyonaryong manggagawa, kababaihan, kabataan at mga propesyunal ang mga militanteng aksyong masa at mariing naggigiit ng reporma sa reaksyunaryong gubyerno, at kaalinsabay, ay ipinalalaganap ang magandang balita hinggil sa umaalimpuyong armadong rebolusyonaryong kilusan sa kanayunan.

Sinasalakay ng Bagong Hukbong Bayan ang makinaryang militar at pulis ng naghaharing uri. Nilalayon ng mga taktikal na opensiba ng BHB ang pagdurog at pagharas sa mga armadong yunit ng kaaway, ang estratehikong pagpapahina rito, maging ang pagkumpiska ng mga sandata mula sa kaaway upang estratehikong makapagpatatag ng sarili.

Ang ating komung pakikibaka laban sa imperyalismo - US at UK - ay nagbubukas ng napakahusay na oportunidad para sa pagkakaisa at pagtutulungan. Inaasahan namin ang higit pang pagkakaisa ng ating mga mamamayan at mutwal na suporta sa komung pakikibakang ito. Umaasa kami na magkakahugis sa malalaking tagumpay ang Ard-Fheis ngayong 2014 para sa RSF at sa mamamayang Irish, sa ating kolektibong pagmartsa sa kalayaan mula sa imperyalistang dominasyon, tungo sa isang demokratikong republika at isang isang sosyalistang hinaharap.

Tagumpay sa Ard-Fheis 2014!
Mabuhay ang Republican Sinn Féin!
Mabuhay ang pagkakaisa sa pagitan ng sambayanang Pilipino at Irish!
Mabuhay ang internasyunal na anti-imperyalistang pagkakaisa!