Paigtingin ang digmang bayan sa pagharap sa kalamidad na dulot ng bagyo at bulok na gubyerno

Editoryal
Ang Bayan
Nobyembre 7, 2014

 
 
Sa pamumuno ng Partido at maagap na pagkilos ng mga rebolusyonaryong pwersa, tuluy-tuloy na isinulong ng mamamayang Pilipino ang rebolusyonaryong kilusan sa pagharap nila sa kalamidad na dulot ng bagyo at bulok na gubyerno ni Aquino.

Nagkamit ang mamamayan ng makabuluhang mga tagumpay kapwa sa pagharap sa kagyat na banta ng kagutuman at sa pangmatagalang layunin ng pagsusulong ng kanilang pakikibaka laban sa iba’t ibang anyo ng pagsasamantala at pagpapahirap. Puspusang nalantad ang pagkainutil ng rehimeng US-Aquino at nilabanan ang kriminal na kapabayaan nito.

 
Ang mga nakamit ng mamamayan na tagumpay ay puhunan para ibayo pang paigtingin ng mamamayan at mga rebolusyonaryong pwersa ang digmang bayan. Dapat siguruhin ng Partido at lahat ng rebolusyonaryong pwersa na konsolidahin ang mga tagumpay at bagtasin ang landas ng lahatang-panig na pagsulong.

Dapat anihin ang malakas na bwelo ng kilusang masa kapwa sa loob at labas ng mga larangang gerilya sa anyo ng mabilis na pagpapalawak ng mga nakatayo nang mga ganap na samahang masa o pagbubuo ng mga bago. Dapat mabilis na konsolidahin ang mga tagumpay na ito sa pagbubuo ng mga organo ng kapangyarihang pampulitika sa iba’t ibang antas.

Bilang pagharap sa sakuna, ipinatupad ang mga plano para kolektibong harapin ng mamamayan ang kanilang mga problema sa kabuhayan. Inorganisa ng samahang masa ang mga kolektibo sa paggawa (suyuan o tiklos sa Waray o binuligay sa Hiligaynon). Binuksan ang mga komunal na bukirin para sa kolektibong kapakinabangan.

Naging masigla ang pagkilos ng masa sa mga pulong masa at kolektibong produksyon. Napakainam ng sitwasyon upang ilang ulit na buuin at palawakin ang mga ganap na samahang masa at itaas ang antas nito hanggang inter-baryo o munisipal. Susi ang gayong pagtataas ng antas ng organisadong lakas upang maging lalong mabisa ang pagkilos ng mga ito.

Naging masigla ang demokratikong inisyatiba ng masa sa pagbubuo, pagpapairal at pagpapatupad ng mga patakaran sa produksyon at ekonomya, depensa, seguridad at iba pang aspeto ng buhay panlipunan. Ang demokratikong inisyatiba na ito, sa esensya, ay paggamit ng kapangyarihang pampulitika at pagsasanay sa sariling paggugubyerno.

Sa esensya, ang gayong paggamit ng demokratikong inisyatiba ay paggamit ng Pulang kapangyarihang pampulitika. Dapat konsolidahin ang inisyatibang ito at ibayong itaas ang kakayahan ng mamamayan sa pagpapatakbo ng kanilang gubyerno at pagharap sa mga usapin sa ekonomya, edukasyong publiko, serbisyong medikal, kultura, depensa at pagsusulong ng digma. Ang pagtatatag ng mga komiteng rebolusyonaryo sa baryo ang magtitiyak ng konsolidasyon ng mga natamong tagumpay sa sama-samang pagharap sa bagyo.

Ang planong binuo sa pagharap sa mga problemang pangkabuhayan ay plano ng pagsusulong ng rebolusyonaryong programa sa reporma sa lupa. Inorganisa ang mga pakikibakang masa upang ipaglaban ang pagbabawas o pagsususpinde ng upa sa lupa, interes sa utang o pagpapatawad sa mismong prinsipal sa utang habang hindi pa nakakabawi ang mga magsasaka.

Sa maraming lugar na ang lupa ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng mga organisasyong masa, binuo ang plano para magpalitaw ng makakaing gulay, paunlarin ang produksyon at itaas ang kita ng mamamayan. Dapat tiyakin ng Partido na nasa namumunong katayuan ang mga maralitang magsasaka sa mga organisasyong masa para tuluy-tuloy nilang mapamunuan ang mga ito sa landas ng mga demokratikong pakikibaka.

Dapat pasiglahin pa ang mga pagkilos upang palawakin ang saklaw ng mga pakikibaka para sa reporma sa lupa at tiyakin na nagsisilbi ito sa interes ng mayorya ng mga naghihirap na magsasaka.

Ang pagsusulong ng reporma sa lupa ang pangunahing nilalaman ng demokratikong rebolusyon at prayoridad na usapin sa pagsusulong ng armadong pakikibaka sa kanayunan.

Sa harap ng mabilis na pagtugon ng BHB sa pangangailangan ng masa sa panahon ng sakuna, lalupang luminaw sa mata ng mamamayan na ang BHB ang tunay nilang hukbo. Parami nang parami ang mga kabataang magsasakang nais sumapi sa BHB. Dapat mabilis na maitayo sa susunod na mga buwan ang bagong mga platun at mga kumpanya ng mga Pulang mandirigma.

Dapat ibayong palakasin ang kakayahang militar ng lahat ng yunit ng BHB at magpunyagi sa paglulunsad ng mga taktikal na opensiba. Katulad ng paghawak ng BHB ng inisyatiba sa pagpapakilos ng mamamayan sa pagharap sa bagyo, gayon ding inisyatiba ang dapat kamtin ng BHB sa pakikidigma.

Dapat palakasin ang kakayahan ng mamamayan sa pakikidigmang gerilya sa pamamagitan ng pagpapalawak at pagpapalakas ng mga milisyang bayan. Dapat sanayin ang mga ito at hikayating kamtin ang inisyatiba sa pagkokoordina ng paglulunsad ng tiyak na maipagtatagumpay na mga taktikal na opensiba laban sa nag-ooperasyong mga yunit ng kaaway na pumapasok sa mga larangang gerilya.

Batid ng rehimeng Aquino na ang sitwasyong iniwan ng superbagyo at superinutil na gubyerno ay napakainam para sumulong nang mabilis ang rebolusyonaryong kilusan. Kaya naman kahit abalang-abala pa ang mamamayang bumangon mula sa hagupit ng Yolanda at kaliwa’t kanan ang sigaw para itigil ang kanilang mga operasyong militar, hindi tumitigil ang pasistang mga tropa ng 3rd at 8th ID sa panghahalihaw sa mga lugar na aktibo ang BHB at ang mga organisasyong masa sa pagharap at pangingibabaw sa pinsalang dulot ng bagyo.

Hindi dapat hayaan ang mga tropa ng kaaway na walang-habas na maglunsad ng mga kampanyang mapanupil at mang-abuso sa karapatang-tao. Paigtingin ang mga taktikal na opensiba upang maipamalas ang labis na galit ng mamamayan sa bulok na gubyerno ni Aquino na bigo sa pagharap sa mga hinaing ng bayan.
Ang sama-samang rebolusyonaryong pagkilos ang tanging daan para harapin ng mamamayan ang mga kalamidad at ang bulok na reaksyunaryong gubyerno. Napatunayan ito hindi lamang sa pagkilos pagkatapos ng Yolanda, kundi maging sa mga nagdaang delubyo tulad ng Pablo, Sendong, Habagat at Ondoy.

Dapat mahigpit na panghawakan ng Partido at mga rebolusyonaryong pwersa ang mga aral at prinsipyo sa pagharap sa mga sakunang dulot ng bagyo at inutil na gubyerno.

Dapat ilantad ang pagkainutil at kawalang-malasakit ng reaksyunaryong gubyerno sa kapakanan ng mga inaapi at pinagsasamantalahang uri sa panahon ng kalamidad. Dapat makita ng mamamayan na ang hambalos ng kalikasan ay pinakamatindi at pinakamalupit laban sa masang inaapi at pinagsasamantalahan. Ilusyon ang sinasabing pantay-pantay ang lahat sa harap ng kalikasan.

Kilusang protesta ang tanging sandata ng mamamayan para igiit ang nararapat na pondong pang-ayuda para sa mga nakaligtas sa sakuna. Ang sigaw para sa angkop na halagang pondong pang-ayuda ay hindi paglilimos kundi paggigiit ng katarungan at pagsingil sa kabiguan ng reaksyunaryong estado na garantiyahan ang kagalingan, kaligtasan at kabuhayan ng mamamayan.

Ang paghahanda sa mga natural na kalamidad ay kabilang sa mga responsibilidad ng bagong demokratikong gubyernong bayan. Bahagi ng responsibilidad ng mga organo ng kapangyarihang pampulitika ang pagbubuo ng sistema ng depensang sibil o pagpapakilos ng masa para sa kanilang kapakanan at kaligtasan, pagsasaayos ng mga organisasyon para sa pagpapakilos ng ayudang pangkagipitan at iba pa.

Ang pinakamalaking paghahanda na dapat gawin ng mga rebolusyonaryong pwersa ay ang tuluy-tuloy na pagpapalakas ng Partido, hukbong bayan at mga organo ng kapangyarihang pampulitika at pagsusulong at pagpapalaganap ng kilusan para sa reporma sa lupa.

Ang ibayo pang pagsusulong ng digmang bayan tungo sa mas mataas na yugto ang pinakamahalagang dapat gawin upang mapalakas ang kakayahan ng mamamayan at kanilang rebolusyonaryong kilusan sa pagharap sa sakuna ng bagyo at bulok na gubyerno.

OTHER ARTICLES:


Pakanang rehabilitasyon ni Aquino, insulto sa mga nakaligtas sa bagyo
Pakikiisa sa mga nakaligtas sa Yolanda
EV: Paglawak ng kilusang masa sa pangingibabaw sa superbagyo
Kilusang pagbangon sa Panay
Ka Yeng, bagong usbong na Pulang mandirigma
Ka Agnes, susing kadre sa kilusang pagbangon ng Eastern Panay
5 sundalo, patay sa Albay at Bukidnon
Mga pakitang-taong hakbang ng US
9 barkong pandigma ng US, kanselado ang pagdaong
Tagapagtaguyod ng karapatang-tao, binantaan at hinaras ng militar
Lider-Lumad sa Surigao, pinaslang; 2,000 residente, lumikas
2 babae, iligal na inaresto
Kaliwa't kanang pang-aabuso ng 93rd DRC sa Masbate, kinundena
Sunud-sunod na kilos-protesta, inilunsad
Tulong ng Cuba para labanan ang Ebola Virus Disease