Mabuhay ang Kabataang Makabayan sa ika-50 anibersaryo sini!

Partido Komunista sang Pilipinas
Nobyembre 30, 2014

Translation: Long live the Kabataang Makabayan on its 50th anniversary! 


Upod sang pumuluyo nga Pilipino kag sang tanan nila nga rebolusyonaryong pwersa ang sentral nga pamunuan kag ang bilog nga katapuan sang Partido Komunista sang Pilipinas (PKP), pati ang tanan nga Pulang kumander kag hangaway sa pagpaabot sang pinakamainit nga rebolusyonaryo nga panamyaw sa Kabataang Makabayan (KM) sa okasyon sang ika-50 anibersaryo sini.

Nagasaludo ang PKP sa tanan nga mga rebolusyonaryong martir kag baganihan halin sa kubay sang KM kag rebolusyonaryo nga kahublagan masa sang pamatan-on kag estudyante. Ginahatagan-inspirasyon nila ang subong nga henerasyon sang pamatan-on nga magbangon kag mag-alagad sa demokratiko nga rebolusyon sang banwa.Tuman ka importante nga halintang sa kasaysayan sang rebolusyonaryo nga paghimakas sang pumuluyo nga Pilipino ang ika-50 tuig sang KM.  Pamatuod ini sang pagpursiger sang pamatan-on kag pumuluyong Pilipino nga maglunsar sang rebolusyonaryong paghimakas para tapuson ang mapiguson kag mapanghimulos nga malakolonyal kag malapyudal nga sistema.

Ginasaulog sang KM ang ika-50 tuig sini, pero nagapabilin ini nga bata kag mapagsik bangud may ara ini nga linibo nga mga bata nga estudyante kag pamatan-on nga nagabayaw sang pula nga bandera sini kag nagasakdag sang demokratikong rebolusyon sang banwa sa pagpamuno sang proletaryado. Padayon nga nagaugat sang madalom ang KM, kag paagi sini, ang PKP, sa kubay sang mga estudyante kag pamatan-on.

Singkwenta ka tuig na nga ginapun-an sang KM ang PKP, ang BHB kag ang mga rebolusyonaryong organisasyon masa sang kapagsik kag rebolusyonaryo nga enerhiya sang pamatan-on. Padayon nga nagaserbi ang KM kag ang rebolusyonaryo nga kahublagan sang pamatan-on bilang bubon sang mga proletaryong rebolusyonaryo nga kadre kag Pulang hangaway. Ginapabilin nga mabaskog sang mga pamatan-on nga rebolusyonaryo ang Partido kag ang hangaway sang banwa kag puno sang rebolusyonaryo nga optimismo kag determinasyon para abagahon ang mga mabug-at nga katungdanan sa paglunsar sang inaway banwa.

*Sandigan nga papel sang KM*

Sa iya nga sanaysay para saulugon ang ika-50 anibersaryo sang KM, ginalarawan ni Prof. Jose Ma. Sison, tagapundar nga pangulo sang KM, ang katuyuan sang ila nga pagtinguha sang dekada 1960 nga ilatag ang pundasyon para liwat tukuron ang PKP kag tukuron ang BHB. Dapat maid-id nga tun-an sang kada katapu sang KM kag proletaryong kadre sa kahublagan pamatan-on kag estudyante ang sanaysay ni Ka Joema para mag-angkon sang kumprehensibo nga paghakos sa kasaysayan kag mga kontribusyon sang KM sang nagligad kag maathag nga matalana ang mga katungdanan sa palaabuton.

Bilang mga bata nga komunista sa kubay sang mga estudyante kag pamatan-on, ang sandigan nga papel sang Kabataang Makabayan ang magbulig sa rebolusyonaryo nga partido sang proletaryado sa pagpatuman sang mga hilikuton para pamunuan ang demokratikong rebolusyon sang banwa. Wala nagabag-o ang sandigan nga papel nga ini. Ginalab-ot sang KM ang pinakamalapad nga kubay sang mga estudyante kag pamatan-on, ginapataas ang ila nga kamuklatan patriyotiko, makimasa kag syentipiko, ginahanas sila nga mangin mga propagandista, mga manunudlo kag organisador kag ginahanda sila nga matalana sa nagkalainlain nga patag sang rebolusyonaryo nga hilikuton.

Ginalab-ot sang KM ang pinakamalapad nga kubay sang mga estudyante kag pamatan-on paagi sa pag-atubang sang pang-adlaw-adlaw nila nga mga halambalanon pareho sang wala sang untat nga pagtaas sang matrikula kag iban pa nga mga balayran sa eskwelahan kag ang polisiya sang komersyalisasyon sang reaksyunaryong estado kag pagbuhin sa mga pangkatilingban nga galastuhon. Ginaatubang man sang KM ang mga halambalanon sang sobra nga mapiguson nga mga polisiya sang mga eskwelahan kag ang pagpamigos sa mga kinamatarung sibil, pulitikal kag tawhanon sa mga kampus. Ginasakdag sini ang ginahandum sang mga pamatan-on para sa pungsodnon, syentipiko kag pangmasa nga edukasyon.

Ginapataas sang KM ang patriyotiko nga kamuklatan sang mga estudyante kag pamatan-on paagi sa pagbuyagyag kon paano nakatuon ang sistema pang-edukasyon sang Pilipinas para alagaran ang interes sang dumuluong nga mga daku nga negosyo, partikular paagi sa pagtuga sang mga hanas kag may gamay nga kahanasan sang mamumugon kag paghimo sang panalawsaw para hatagan-rason ang ginapatuman nga mga polisiya sang IMF-WB. Ginabuyagyag man sang KM pati ang lainlain nga mga layi, polisiya kag mga kasugtanan nga nagapabilin sa pagpangibabaw sang US sa ekonomya, pulitika kag militar kag sa malakolonyal nga pagginahum sini. Ginapadalom sang KM ang rebolusyonaryo nga panindugan sang mga estudyante kag pamatan-on paagi sa pagpakig-isa sa masa nga anakbalhas kag pagsuporta sa ila nga mga demokratikong paghimakas.

Ginabuyagyag kag ginabatuan sang KM ang nagapangibabaw nga reaksyunaryo, repormista, petiburges kag paltik nga progresibo nga moda sang pagpaminsar nga baliskad sa pagtuga sang patriyotiko, syentipiko kag makimasa nga kultura kag kamuklatan. Nagahimo ini sang mas masangkad nga pagtuon sang Marxismo-Leninismo-Maoismo sa kubay sang mga abanse nga kadre sini para hanason sila sa syentipiko nga pamaagi sang pag-isip kag ganyaton sila nga magbag-o paagi sa pagpuna-sa-kaugalingon.

*Paghakos sa obhetibo kag suhetibong kahimtangan*

Katungdanan sang mga kadre sang Partido sa KM, pamatan-on kag estudyante nga hakson ang obhetibo nga kahimtangan kag suhetibong kusog sang rebolusyonaryo nga pwersa para matalana ang programa sang paghulag nga nagasakdag sa pangkabilugan nga programa sang Partido.

Ang pangkabilugan nga kahimtangan nga sosyo-ekonomiko, pati ang mga partikular nga kundisyon nga ginaatubang sang mga estudyante kag pamatan-on, padayon nga nagapabor sang husto sa pagpamuklat, pag-organisa kag pagpahulag sa daku nga numero sang mga estudyante kag pamatan-on para sa kahublagan masa nga nagasulong sang pungsodnon kag pangkatilingban nga kahilwayan.

Pirme nga matambok ang duta sang kahublagan masa sang mga estudyante kag pamatan-on para hanason kag irekrut ang mga aktibista kag proletaryong rebolusyonaryo nga mga kadre. Samtang nagalapnag ang kahublagan masa, nagadamo man ang potensyal nga mga kadre nga mahimo mag-entra sa PKP, pati ang mga Pulang hangaway kag kumander sang Bag-ong Hangaway sang Banwa kag magserbi nga mga kadre sa kahublagan masa sang mga mangunguma, mamumugon kag iban pa nga demokratikong sektor kag mga linya sang hilikuton.

Sa padayon nga paglala sang kahimtangan sosyo-ekonomiko, sige-sige man ang huluhalintang nga pagbaskog sang kahublagan masa sang mga estudyante kag pamatan-on (pati sang kahublagan masa sang pumuluyo sa pangkabilugan). Nahatagan-kahigayunan ang KM nga sige-sige nga magtipon sang kantitatibo nga kusog; kag pana-panahon nga mag-agum sang kalitatibo nga pag-uswag. Bisan pa ikunsiderar ang pila ka paktor pareho sang pagpamigos sang kaaway o pag-agum sang isa o pila ka pagsayup sa plano nga mahimo mangin kabangdanan sang pagbag-o-bag-o sang kusog, ginatugot  sang kahimtangan nga ang kahublagan masa magabagtas sa pangkabilugan nga huyog sang pagbaskog.

Ginapamunuan subong sang PKP ang malawigan nga inaway banwa halin sa subong nga lebel pakadto sa kalitatibo nga mas mataas nga lebel. Ang ginalauman nga transisyon pakadto sa mas mataas nga lebel nakabase sa natipon na nga kritikal nga kusog nga kinahanglanon para makapangibabaw sa
kalitatibo nga bag-o nga halintang sang pag-uswag sang inaway banwa. Ang nagalala nga krisis sang nagahari nga malakolonyal kag malapyudal nga sistema kag ang malawigan nga kapitalista nga resesyon sa kalibutan nagapabor sa padayon nga pag-uswag sang mga rebolusyonaryong pwersa.

Ginataya sang PKP nga sa sulod sang isa o duha ka lima-tuig nga programa masarangan sini nga doblehon o triplehon ang subong nga katapuan sa 250,000 kag itaas ang lebel sang kusog-palupok sang BHB kag ang numero sang mga hangaway sini pakadto sa 25,000. Mahimo man sini nga mapadaku sang husto ang baseng masa, ang isip sang mga organo sang gahum pangpulitika kag ang lebel kag sakup sini kag maagum ang mga kadalag-an sa reporma sa duta kag sosyo-ekonomiko nga pagplano sa mga baseng gerilya.

Dapat itutok sang KM ang pagtamod sini sa pagbulig sa Partido kag sa pumuluyong Pilipino nga isulong ang inaway banwa sa lebel sang estratehiko nga pagkapatas. Dapat tasahon sang pamunuan kag mga kadre sang KM ang subong sini nga kusog kag tan-awon ang gusto sini nga malab-ot nga kantitatibo kag kalitatibo nga pagbaskog sa sulod sang isa ka natalana nga panahon. Ini ang dapat hatagan sang pana-panahon nga mga programa sang paghulag sang KM.

Halin sa subong nga kusog sini, mahimo nga agumon sang KM ang kalitatibo nga pagbaskog sa sulod sang pila ka tuig sa halambalanon sang katapuan sini, isip sang mga eskwelahan nga organisado kag mga organisasyon nga impluwensyado o kaalyado. Sa punto-de-bista nga estratehiko, mahimo nga agumon sang KM ang isip sang tuigan nga mga rekrut para sa PKP kag BHB nga wala pa sang kapareho sang nagligad, isustiner ini sang pila ka tuig kag lampasan liwat ini sa sulod sang pila ka tuig.

*Ang mga ginalauman sa KM pagkatapos ang 50 tuig*

Ginalauman sang PKP kag tanan nga mga rebolusyonaryong pwersa nga himuon sang KM kag lubos nga masarangan para agumon ang daku nga pagsulong sa mga palaabuton nga tuig.

Padayon ang paglala sang pangmalawigan nga krisis sang nagaharing sistema kag pagbiktima sini sa mga estudyante kag pamatan-on. Halos wala sang pagbag-o sa sulod sang masobra pito ka dekada sa nagaluntad nga sistema sang atrasado nga produksyon agraryo kag pagmanupaktura nga nakatum-ok sa eksport kag nakasandig sa import. Tuman kaathag nga ginadingutan sang sistema nga ini ang progresibo kag moderno nga palaabuton ang mga estudyante kag pamatan-on kag ang ginapigos kag ginahimuslan nga masa.

Sa tunga sang malawigan nga krisis sang pangkalibutanon nga sistema nga kapitalista, sigurado nga labi nga magalala ang krisis sang nagaharing sistema samtang ginapasingki sang mga dumuluong nga monopolyo kapitalista ang pagdambong sa mga manggad nga mineral sang Pilipinas, ginakontrol kag ginatukod nila ang mga daku nga plantasyon kag nagahimulos sila sa barato nga pagtrabaho. Determinado ang militar sang US nga pabaskugon ang presensya sini para protektahan ang mga interes pang-ekonomya sang US sa Pilipinas kag sa rehiyon.

Para makapadayon ang subong nga sistema sa tunga sang nagalala nga krisis, nagapakighimbon ang nagaharing sahi sang daku nga kumprador burgesya kag daku nga agalon nga mayduta sa imperyalismo nga US para maglunsar sang opensiba sa pulitika kag ideolohiya sa katuyuan nga ilihis ang atensyon sang pumuluyo sa mga basehan nga problema kag waskon ang  ila paghiliusa. Ginabaha nila ang pamatan-on kag pumuluyo sang maka-imperyalista nga propaganda gamit ang mga instrumento sang daku nga midya kag ang internet.

Ang KM kag ang kahublagang masa sang estudyante kag pamatan-on ginalauman manguna sa paghimakas sa pulitika, ideolohiya kag kultura para kontrahon ang dagsa sang imperyalista nga propaganda sa mga unibersidad, sa komersyal nga daku nga midya, sa social media kag iban pa nga ahensya sa kultura kag propaganda. Dapat sila nga magsulong sang pungsodnon-demokratiko nga opensiba sa propaganda para batuan ang mga ideya sang neoliberal nga mga teorya kag lainlain nga huyog sa Marxista nga pilosopiya nga nagapakuno-kuno nga “post modern” pero sa aktwal amo ang pagbalik sa mga daan nga idealista kag metapisikal nga pilosopiya.

Para batuan ang pangpulitika kag pang-ideolohiya nga opensiba sang mga imperyalista kag lokal nila nga kahimbon, dapat mapagsik nga maghiwat sang mga pagtuon kag pagpanalawsaw ang KM sa teorya, kasaysayan kag kongkreto nga kahimtangan. Katuwang sang ila nga mga kurso sa pagtuon, ginalauman ang mga myembro sang KM nga maghimo sang pangkatilingban nga pagpanayasat para mahibal-an nila mismo ang kahimtangan sang ila nga kapareho nga pamatan-on kag estudyante sa mga pabrika kag komunidad kag sang mga mangunguma kag pumuluyo nga minorya sa mga komunidad sa kaumhan.

Ginalauman ang myembro sang KM nga sundon ang ila nga mga tagapundar nga wala sang kakapoy nga nagtuon sang mga sinulatan sang mga komunista nga manunudlo kag maid-id nga nagpraktika sang mga unibersal nga teorya sang Marxismo-Leninismo-Maoismo sa mga kongkretong kahimtangan. Pareho sang mga nauna sa ila, ang mga kadre subong sang KM dapat magpursige sang husto sa pagtuon sang basehan kag mga abante nga sinulatan komunista kag mga yabi nga dokumento kag pahayagan sang PKP kag iban pa nga rebolusyonaryong organisasyon.

Bangud sa malapit sa mga eskwelahan sa mga pabrika kag komunidad kag bangud mayorya sang mga myembro sang KM naghalin sa nahanunga kag manubo nga petiburgesya kag sahi nga mamumugon, ginalauman ang mga myembro sang KM nga magbulig sang daku sa kahublagan mamumugon. Doble ang importansya sini sa atubang sang kinahanglanon nga maglunsar sang dalagkuan nga pagpakigbanggi sa sahi para baliskaron ang mga polisiya sang pleksible nga pag-obra nga nagaatake sa kinamatarung sa minimum nga sweldo, seguridad sa trabaho, walo-oras kada adlaw sa pagtrabaho kag iban pa nga mga basehan nga kinamatarung sa pagtrabaho nga mapadaog paagi sa pursigido nga paghimakas sining ulihi nga tinuig.

Ginalauman ang KM kag ang kahublagang masa sang estudyante kag pamatan-on nga mag-angut sa kahublagan mangunguma kag pahulagon ang pamatan-on para magserbisyo sa kaumhan kag magbulig sa pagpatuman sang programa sa rebolusyonaryo nga reporma sa duta sa mga sonang gerilya.

Samtang nagasulong ang inaway banwa pakadto sa halintang sang estratehikong pagkapatas, ginalauman sang Bag-ong Hangaway sang Banwa ang ginatos kag sa ulihi linibo nga myembro sang KM kag pamatan-on nga kadre kag aktibistang masa nga mangin mga Pulang hangaway kag mag-entra sa inaway banwa. Dapat magpropaganda ang KM sa mga eskwelahan, komunidad kag pabrika para manawagan sa pamatan-on nga mag-entra sa BHB. Mahimo nga makipagkoordina ang KM sa BHB sa paghiwat sang mga paghanas sa panahon sang bakasyon sa tag-init para sa mga potensyal nga rekrut halin sa mga myembro sang KM.

Nagapabilin nga tuman ka importante nga pwersa sang rebolusyong Pilipino ang Kabataang Makabayan. Bangud ara na ini sa pinakaumpisa pa lang sang liwat nga pagpabwelo sa pungsodnon-demokratikong rebolusyon, determinado ang KM nga sige-sige nga mangin kabahin sang rebolusyonaryo nga paghimakas sang pumuluyo nga Pilipino tubtob sa basehan nga pagkumpleto sang bag-o nga demokratiko nga paghimakas paagi sa pagpabagsak sa papet nga estado kag gilayon nga pagsulong sang sosyalista nga rebolusyon kag konstruksyon.