AFP SOMO padayon ginalapas sg Phil. Army, balibad lamang ang paglagas sa mga NPA nga nagsunog sg mga ekwipo sg IBC

Andrea Guerrero
NPA Southwest Negros Front Operations Command (Armando Sumayang Jr. Command)
December 18, 2014

Puno sg kabutigan kag pagpaniplang ang ginadeklarar sg US-Aquino nga rehimen kag sg mersenaryong Armed Forces of the Philippines (AFP) nga Suspension of Offensive Military Operations (SOMO). Paagi sini nga deklarasyon, ginatuga nila ang ilusyon sg kalinong.

Apang ang matuod, nagatuga ini sang mas agresibo nga military operations sa kabukiran nga nagatublag sa malinong kag matawhay nga pagpangabuhi sg masang mangunguma nga nagaselebrar sg Paskwa kag bag-ong tuig bisan saging, kamote kag kape lamang ang handa.


Katulad sg nagliligad nga mga tinuig, imbes magpahimuyong sa ila mga detachments kag kampo ang tropang militar sa panahon sining ila gindeklarar nga SOMO, mas ginpasinsin nila ang ila intelligence operations sa kabukiran kag nagasingki ang ila military operations sa kabukiran sg Cauayan, Sipalay City kag Candoni, agud upangan ang rebolusyonaryong kahublagan sa pagselebrar sa tuigan nga Anibersaryo sg pagkatukod sg Partido Komunista sg Pilipinas (PKP).

Resulta sini ang madata nga paglapas sa tawhanon nga kinamatarung sg pumuluyo – pagpugong sa mangunguma sa pagkadto sa ila uma nga aga pa, pag-imposar sg indi-makatarungan nga curfew, pagpanguha sg manok sg mangunguma nga wala ginabayran o ginabayluhan lang 1-2 ka tinapa, pagpanghadlok sa mangunguma, pagpangkastigo sa sibilyan kag iban pa.

Katulad sg ginaekspektar, ginklaro ni Col Jon Aying nga apesar sg ila gindeklarar nga SOMO, indi sila magauntat sa paglagas sa mga katapu sg New People’s Army (NPA) nga nagsunog sa 3 ka heavy equipments (Grader, Payloader kag Pison) sg International Builders Corporation (IBC). Nakakuha lamang sg isa ka rason ang AFP para sa padayon nga militarisasyon sa kaumhan bangud sg ini nga hitabo.

Apang bisan wala pa ang ini nga hitabo, wala man sg untat ang militarisasyon sa kaumhan. Kun relatibo malinong, o wala sg combat military operations, nagapadayon naman sila sa ila intelligence gathering kag civil-military operations, tanan sa tuyo nga wasakon ang rebolusyonaryong kahublagan.

Sa pihak nga bahin, ang pagsunog sa mga ekwipo sg IBC indi lamang kabahin sg pagpatuman sg NPA sg iya katungdanan nga base sa mando sg PKP. Isa man ini ka paandam sa mga abusador nga gwardya sg mga construction firms, multinational corporations kag iban pa nga mga komboyahan nga nagatuga sg kahadlok sa pumuluyo.

Base sa reklamo sg mga pumuluyo sa palibot sg nasunugan sa Sityo Tau-angan, Brgy. Gil Montilla, Sipalay City, ang mga gwardya sa mga ekwipo, nagapalupok sg ila mga matag-as kalibre nga armas katulad sg M14 kag M16 kun san-o nila gusto.

Dugang pa, ila ginapalukpan sg M14 ang mga bata nga nagapanipon sg nagaka-usik nga semento. Sa grabe nga kakulba, nagkinuyampad dalagan ang mga bata.

Sa mga gwardya, nakahangop kami nga inyo ini pangabuhian apang dapat ipatuman ang inyo obligasyon nga wala nagatuga sg kahdlok kag kakugmat sa pumuluyo o nagalapas sa tawhanon nga kinamatarung sg pumuluyo. Kun inyo pa ini ipadayon, mapilitan ang rebolusyonaryong gobyerno nga magdesisyon sg nagakaigo nga silot sa inyo kalapasan.

Ginapanawagan sa pumuluyo nga ipadayon kag labi pa pabakuron ang paghiliusa kag pagpakigaway agud maangkon ang matuod nga kalinong nga nakabase sa hustisya sosyal, kag indi lamang SOMO, agud matuod nga maselebrar ang paskwa nga wala sg kahadlok kag puno sg kalipay.

Sa mga tinawo sg Phil. Army, magmuklat na kag pamatian ang madugay na nga singgitan sg pumuluyo para sa matuod nga kalinong kag hustisya nga maangkon lamang paagi sa pagpatuman sg matuod nga repormang agraryo kag pungsodnon nga industriyalisasyon, paagi sa armadong paghimakas nga panguna ginaduso sg NPA sa idalum sg absolutong pagpamuno sg PKP.

Untaton ang militarisasyon sa kaumhan!