Bukas nga sulat para kay Boy Dulla kag sa iya pamilya sang Brgy. Camalandaan, Cauayan

Andrea Guerrero
NPA Southwest Negros Front Operations Command (Armando Sumayang Jr. Command)
December 19, 2014

Para sa imo Boy kag imo Pamilya,


Sa ngalan sg pagpakig-isa sa pumuluyo sa pagselebrar sg Paskwa kag sa pagpakig-abyan sg rebolusyonaryong kahublagan, kami nagapadangat sang amon mainit nga pagpanamyaw sa imo kag sa imo pamilya!

Bisan naulihi na, amon man ginapadangat ang a,om pagpakigbuylog sa kalisod kag kasubo sang pamailya ni Alfonso Dulla sa iya hinali nga kamatayon.Una, ginapadangat naman nga wala sg kahilabtanan ang rebolusyonaryong kahublagan -- ang Partido Komunista sg Pilipinas (PKP), New People's Army (NPA) kag National Democratic Front (NDF), sa pagkapatay sg inyo utod nga si Alfonso Dulla.

Bisan pa madamu nga pumuluyo ang nagsampa sang kaso nga murder kag pagpangawat sg kasapatan sa Rebolusyonaryong Korte sg Pumuluyo sa Southwest Negros batuk sa inyo utod, napending ang pagdesisyon sg Korte angot sa ini nga mga kaso bangud sa konsiderasyon nga may nakita nga pagbag-o sa iya kag luyag sg hublag makuha ang bahin ni Alfonso, samtang nagapadayon ang pagpang-usisa.

Base sa amon pag-imbestiga sa mga masaligan nga source, isa ka kontra o kaaway (ari sa amon ang ngalan) ni Alfonso Dulla ang nagbayad sg P50,000 sa mga berdugong Revolutionary Proletarian Army o RPA para patyon ang inyo utod.

Kun inyo mahinumduman, RPA man ang responsable nga nagpatay kay Hon. Judge Henry Arles base sa ginaalegar nga pagsugo ni Lim-ao Alvarez kag Jerry Tabujara, kabaylo ang ginatos ka libo ka piso nga kwarta. Sila man ang responsable sa pila ka kaso sg pagpatay sa mga lider mangunguma kag pagpang-abdak sa mga katapu sg rebong hublag. Wala na sila sg kinatuhay sa mga kontra-sosyal nga bayaran nga mga *_"goons for hire"._*

Ang mga nauna nga katapu sg RPA, mga anay NPA nga naggwa sa hublag matapos sila ang nagpangindi sa pagbaton sg ila kasaypanan sa paglihis sa sandigan nga prinsipyo sg Partido kag magpanumbalik sa masa kag magpangayo sg pasensya sa mga masa ilabe na ang nahalitan sadtong panahon sg paglihis sg ulihi nga bahin sg dekada 80 kag temprano sg dekada 90.

Imbes himuon ang pagsaway kag pagsaway sa kaugalingon dira sa atubang sg masa, mas ginpakamaayo sg RPA ang magtukod sg bag-o nga grupo nga amo ang RPA. Bangud wala na sg husto nga prinsipyong ubay, madali sila nagsurender sa reaksyunaryong gubyerno sadto sa panahon ni Joseph Estrada kag sa mga masunod nga mga presidente. Kag sa karon, lubos na gid ang ila pagpakatuta sa Phil. Army kag sa gobyerno. Sila na karon ang tigpatuman sa mga kontra-pumuluyo nga programa kag polisiya sg gobyerno katulad sg mina, agrikultural nga plantasyon sg saging, pinya, palm oil kag rubber tree diri sa ika-anum nga dist rito sg Negros. Nga nagaresulta sa dislokasyon o pagkadula sg pangabuhian sg makaluluoy nga mga ma ngunguma. Sa idalum sg superbisyon sg Office of the Presidential Adviser on the Peace Process (OPAPP), ginbadyetan sila sg gobyerno sg P500 million sa una nga phase kag P33 million sa ikaduha nga phase. Samtang ang mga mangunguma nga nagademanda sg libre nga abono, binhi, kagamitan sa panguma ilabe na ang duta, wala ginahatagan pagtamod sg gobyerno.

Lubos nagpakita na sg ila pagkabandido ang grupo sg RPA sa ila *_racketeering activities_* bilang mga *_“goons for hire”_* sg mga tradisyunal nga pulitiko, agalon mayduta kag dalagkung negosyante. Kag ang inyo utod, biktima sini nga *_racketeering_* sg RPA.

Nakahibalo man kami nga sadtong dekada 80-90, may mga pila ka indi paghangpanay sa tunga ninyo / inyo pamilya kag sa rebong hublag nga nagres ulta sg pila ka pagpamatay. Resulta na yadto sg mga arbitraryong desisyon sg Hukbo kag YM bang ud nabuy-an na ang diwa sg pag-alagad sa pumuluyo.

Bangud sina, tampad, hugot sa balatayagon kag mapainubuson ng a nagapangayo kami sg inyo nga pagpasaylo sa kahalitan nga natuga sa inyo sadto.

Apang, wala naman nagakahulugan nga bangud nakasayop ang rebong hublag sadto, matabunan na ang krimen sg inyo utod nga pagpamatay, pagpangawat sg kasapatan kag mga pagpamahog. Bilang tawo, obligado kita maghimo sg kaayuha n sa aton isig-ka-tawo, respetuhon ang ila kinamatarung kag pangapinan ang kabuhi sg bisan sin-o man. Gani ang pagl apas sini, nagakahulugan nga may salabton kita sa aton kapareho.

Ikaduha, ginapadangat namon ang amon pagkadis maya sa inyo ginhimo nga pagpamahog sa pumuluyo kag pagpangpuo sa mga tinanom nga kape sa sulod sg 114 ektarya nga Looc Watershed Area. Wala’y sapayan kun sin-o man ang nagtanom si na nga mga kape, dapat tani malipay kamo ilabe na ang inyo Bantay Bukid bangud ginbuligan ka mo nga matamnan sg kahoy ang Watershed Area. Mangin kabahin unta ini sg inyo accomplishment report.

Indi bala reporestasyon man ang inyo tuyo bila ng mga Bantay Bukid kag environmentalists? Kag indi bala kape ang isa sa ginapatanom sa inyo upod na ang mga rattan, acacia kag iban pa nga kahoy sa sulod sg watershed areas?

Namonitor kag nakita namon mism o ang pila ka beses nga pag-operasyon ninyo upod ang mga Bantay Bukid kag pila ka CAFGU sulod sg Watershe d area kag may dala kamo matag-as kalibre nga mga armas. Apang wala kamo namo n gintandog bangud gina-asyumer namon nga posible ara pa ang inyo kaakig sa rebong hublag (sa NPA sa partikul ar) bangud nagapati gid kamo seguro nga kami ang nagpatay sa inyo utod. Nahangpan namon ina!

Pero nagapangabay kami nga indi na ninyo ini pa gsigehon bangud nagatuga kamo sg kahadlok sa pumuluyo.

Para sa inyo ihibalo, masobra sa 1/3 sg kape han sa Barangays sg Ca mindangan, Sipalay kag Cauayan gintanom sg NPA kg YM sadtong deka da 80-90 kag karon pada yon nagabeneisyo sa pumuluyo.

Magluwas sa kape, nagatanom man ang NPA sg sagi ng, bisul, utanon kag mga punong kahoy para sa benepisyo sg pumuluyo kag sg aton palib ot. Ginatudluan man sg NPA ang pumuluyo sa siyentipikong pagpanguma kag sustenableng agrikultura.

Luyag man namon ipadangat sa inyo, nga may pi la na ka kaso sg murder, pagpangawat, pagpamahog kag pagpalupok sg armas ang ginsampa sg pumuluyo dira sa Korte sg Pumuluyo batuk sa imo, Boy Dulla kag sa pila nimo ka upod, sa panahon antes ka pa nangin Brgy. Captain tubtob nangin Kapitan ka na.

Kag bisan pa may mga *_“prima facie”_* kag bastante nga mga *_circumstantial_* evidence batuk sa inyo, gin-freeze anay ang pagdesisyon sg Korte sg Pumuluyo bangud nagapangita pa kita sg higayon nga mapangapinan nimo ang imo kaugalingon ka g mahatagan ikaw sg due process of law nga ginamando sg isa ka makatarungan kag patas nga si stema sg hustisya sg Rebong Korte sg Pumuluyo.

Angot sini, nagabukas kag nagaimbi tar kami sa imo nga mag-istoryah anay kita para matadlong na ang pila ka indi paghangpanay sa aton mga bahi n. Bisan pa man may tuhay kita nga politikal kag ideolohikal nga panindugan kag panan-awan, kami nagapati nga sa kaidadalman sg imo tagipusuon nagapabilin ang imo Kristohanon nga handum sa pagp aluntad sg kalinong kag katawhay sa aton lugar nga ginahamtangan.

Bisan na lang sa ispiritu sg Paskwa, tugutan naton nga mangabuhi ang pumuluyo nga hilway kag wala ginatublag sg ila kahadlok. Isentro naton ang aton kusog sa pagpakig-away dira sa mga nagaagaw sg aton pangabuhian katulad sg pagsulod sg mga makahalalit nga mina kag mga multinational agrikutural nga mga plantasyon katulad sg pinya, oil palm kag rubber tree.

Ginalauman gid namon ang imo positibong pagsabat.

Salamat kag mahidaeton nga pagsaulog sg Paskwa kag Bag-ong Tuig!