Dapat labanan ng mga nakaligtas sa bagyong Ruby ang kapabayaan ng gubyerno, atrasadong ekonomya, ang pagsasamantala at pagkawasak ng kapaligiran

Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 12, 2014


Translation: Ruby survivors must stand up against government neglect, economic backwardness, exploitation and environmental destruction

Sinalasa ng Bagyong Ruby (internasyunal na tawag na Hagupit) ang Pilipinas noong Disyembre 7-9. Bagama't di kasinlakas ng bagyong Yolanda (Haiyan) noong isang taon, naging sanhi ng malawak na pinsala sa mga dinaanan ng bagyong Ruby ang malakas na hangin at walang habas na pag-ulan. Pinakamatinding nasalanta ng bagyo ang Eastern Samar at ilang bahagi ng Northern Samar. Nagdulot din ito ng pinsala sa hilagang Panay, bahagi ng Negros, at mga isla ng Marinduque, Masbate at Mindoro at sa Sorsogon, Batangas, Laguna at prubinsya ng Quezon.

Ang mga inaapi at pinagsasamantalang mamamayan ang pangunahing bumata ng nakaraang bagyo. Marami sa kanila, partikular yaong nasa Eastern Samar at probinsya ng Capiz ay hindi pa ganap na nakakarekober sa bagyong Yolanda. Ilampung libong maliliit na pamilyang magsasaka, maliliit na mangingisda at mga maralita sa lunsod at kanayunan ang nawalan ng mga tahanan at ari-arian dahil sa malakas na hangin at malawakang pagbaha. Umapaw ang mabababa nang mga ilog at binaha ang mga produktong agrikultural. Buu-buong baryo ang Nalubog sa putik na rumagasa mula mga kalbong bundok.


Tulad sa Yolanda at iba pang kalamidad, napakabagal ng pagresponde ng gubyerno sa bagyong Ruby. Nagtalaga ang rehimeng Aquino ng mga upisyal nito sa mga sentrong bayan at haywey para lamang sa gawaing publisidad. Ipinagmalaki ng kagawaran sa kagalingang panlipunan ang paghahatid ng maraming relief goods, subalit, tulad ng dati, di mahusay at limitado ang pamamahagi, na bulnerable sa pagnanakaw ng mga burukrata.

Sa mayorya ng mga baryong nasa mga baybayin at kabundukan, wala o halos wala ang presensya at tulong ng gubyernong Aquino. Kailangan ng mamamayan ng kagyat na tulong para may makain, maging ng mga kasangkapan at materyal para sa muling pagtatayo ng kanilang mga tahanan at tulong pinansyal upang kagyat na maipagpatuloy ang kanilang kabuhayan.

Ang taumbayan na dumanas ng hagupit ng bagyong Ruby ang siyang malaon nang nagdurusa sa kapabayaan ng gubyerno, atrasadong ekonomya, pagsasamantalang pyudal at pagkasalanta ng kapaligiran. Ilang ulit na mas malaki ang impak ng nagdaang bagyo sa kanilang buhay dahil nalulubog sila sa ibayong kahirapan.

Sa nakaraang ilang araw, tumugon ang mga rebolusyonaryo at progresibong pwersa sa kagipitan at nagkakaloob ng tulong relief sa mga nakaligtas sa bagyong Ruby. Bago ang bagyo, koordinadong inihanda ng mga yunit ng BHB at milisyang bayan, mga lokal na sangay ng PKP at organisasyong masa ang ebakwasyon ng mga komunidad upang tiyakin ang kanilang kaligtasan.

Tinatrabaho nang husto ng mga lokal na organisasyong masa ang koordinasyon sa mga ahensyang pang-relief para mapabilis ang pamamahagi ng tulong sa mga nakaligtas sa bagyong Ruby. Ang mga ahensya ng demokratikong gubyernong bayan, ang mga sangkot na komite ng PKP at mga rebolusyonaryong pwersa sa mga lugar na sinalanta ay kinokoordina ang mga pagsisikap upang mangulekta ng donasyon at tulong para sa makaipon ng pondo para sa gawaing pangkagipitan at relief.

Sa estratehikong pananaw, upang epektibong maharap ang mga natural na sakuna, ang tanging magagawa ng sambayanang Pilipino ay labanan ang pang-aapi at pagsasamantala ng naghaharing uring malalaking panginoong maylupa, malalaking burgesya kumprador at kanilang mga dayuhang amo. Dapat nilang iangat ang kanilang katayuang pang-ekonomya at ang kanilang kakayahang labanan ang mga bagyo sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga kampanya sa reporma sa lupa upang makamit ang tunay na pamamahagi ng lupa at ang pagpawi sa usura, ang pagpapataas ng presyo ng kanilang produktong bukid, pagpapahusay ng produktibidad at paglikha ng karagdagang pagkakakitaan sa pamamagitan ng mga gawaing kooperasyon.

Dapat nilang labanan ang pandarambong sa ekonomya at pagwasak sa kapaligiran ng mga dayuhang malalaking kumpanya sa pagmimina at pagtotroso at ng kanilang mga lokal na kasapakat. Kahit ngayon, tinatarget ng mga dayuhang kumpanya ang mga lugar na sinalanta ng bagyong Ruby para sa pagmimina ng black sand at iba pang mineral.

Hinihikayat ng PKP ang mga nakaligtas sa bagyong Ruby na makipagkaisa sa mga nakaligtas sa mga nakaraang kalamidad at mga biktima ng kapabayaan ng rehimeng Aquino. Dapat silang magkaisa at manindigan upang ilantad at labanan ang patuloy na pagkabigo ng rehimeng Aquino na harapin ang mga pangangailangan ng mga nakaligtas sa mga natural na sakuna. Dapat nilang ipagtanggol ang kanilang mga karapatan at humingi ng kabayaran mula sa naghaharing gubyerno dahil sa pagkabigo nitong protektahan at garantiyahan ang kanilang buhay at kabuhayan.