Dapat pa ngang ibaba ang pasahe sa MRT/LRT sa halip na itaas--PKP

Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 22, 2014

Translation: MRT/LRT fare rates should be rolled back, not raised--CPP


Inilalabas ang PKP ang sumusunod na pahayag hinggil sa plano ng rehimeng Aquino na magpataw ng 50-85% pagtaas ng pasahe sa MRT at LRT:

Kinukundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang rehimeng Aquino sa plano nitong itaas ang pasahe sa MRT at LRT nang hanggang 80%. Ang planong pagtataas ng pasahe sa tren ay dagdag na pasanin ng milyun-milyong gumagamit ng sistema ng tren, na karamihan ay mga manggagawang mababa ang kita, mga estudyante at maliliit na propesyunal at mga ordinaryong empleyado.

Sa harap ng halos 50% pagbulusok ng presyo ng krudo sa internasyunal na pamilihan, dapat pa ngang ibaba nang malaki-laki ang pasahe sa metro rail, maging ang presyo ng lokal na mga produktong petrolyo, kasama ang kuryente, pasahe sa eroplano at barko, malalaking bus at bayad sa kargada.

Minamadali ang plano ni Aquino na magpataw ng pagtataas ng pasahe sa MRT at LRT para sa bagong taon dahil inaasahang tutungo ito sa paglaki ng kita para sa rehimeng Aquino dahil inaasahang magbababa ng singil ang mga prodyuser ng kuryente sa maagang bahagi ng susunod na taon sa harap ng pagbulusok ng presyo ng langis.

Ang planong pagtataas ng pasahe sa MRT at LRT ay pagtalima rin ni Aquino sa kontrata ng kanyang gubyerno sa grupong Ayala at Pangilinan at kanilang mga katuwang na dayuhang kapitalista sa kontrata ng ekstensyon ng linya ng LRT hanggang Cavite sa bahaging timog at sa San Jose del Monte, Bulacan sa bahaging hilaga. Kalakhang binabalikat sa pamamagitan ng pondo ng gubyerno ang pribatisasyon ng sistemang tren na nagkakahalaga ng mahigit P100  bilyon.

Sa ilalim ng mga kontratang ito, pahihintulutan ang mga Ayala at Pangilinan, na siyang may kontrol sa operasyon ng buong sistemang metro rail, na magtaas ng pasahe minsan sa isang taon.

Dapat magkaisa, tumindig at labanan ng sambayanang Pilipino ang planong pagtataas ng pasahe sa tren, igiit ang pagbaba at ang pagpapahusay sa serbisyo at kaligtasan nito. Dapat nilang igiit ang pagpapawalambisa ng tagibang na kontratang "publiko-pribado" sa mga Ayala at Pangilinan.

Dapat nilang labanan ang linya ng gubyernong Aquino na pinagbabangga ang paggastos sa pangmasang transportasyong publiko sa paggastos sa pampublikong edukasyon at kalusugan at ilantad ang patakaran ng rehimeng Aquino ng pagbabawas ng panlipunang gastos upang bigyang daan ang pribatisasyon ng mga pampublikong serbisyo upang hayaan ang malalaking kumpanya na pahirapan ang mamamayan sa mabibigat na bayarin at bayad sa serbisyo.

Dapat nilang kundenahin ang rehimeng Aquino sa pagtrato sa pampublikong sistema ng tren bilang pagkakakitaan at igiit ang lubos na pag-aaring publiko, mataas na subsidyo ng gubyerno sa pangmasang transportasyong publiko, maging sa iba pang batayang serbisyo tulad ng edukasyon at kalusugang publiko.