Deklarasyon ng tigil-putukan para sa tradisyunal na Kapaskuhan, sa anibersaryo ng PKP at sa pagbisita ni Pope Francis

Komite Sentral, Partido Komunista ng Pilipinas
17 Disyembre 2014

Translation:  Ceasefire Declaration for traditional holidays, CPP anniversary and Pope Francis' visit

Inilalabas ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang deklarasyon ng tigil-putukang ito para sa lahat ng kumand at yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) at milisyang bayan na may bisa sa sumusunod na panahon:

12:01 n.u. ng Disyembre 24, 2014 hanggang 11:59 n.g. ng Disyembre 26, 2014;
 

12:01 n.u. Disyembre 31, 2014 hanggang 11:59 n.g. ng Enero 1, 2015; at
 

12:01 n.u. ng Enero 1, 2015 hanggang 11:59 n.g. ng Enero 19, 2015.

Sa mga araw na nabanggit, lahat ng yunit ng Bagong Hukbong Bayan at ng milisyang bayan ay inaatasang itigil ang paglulunsad ng mga opensibong operasyon laban sa mga yunit at tauhan ng Armed Forces of the Philippines, ng Philippine National Police at iba't iba pang armadong grupong paramilitar ng Gubyerno ng Pilipinas (GPH).

Inilalabas ang deklarasyong ito bilang pakikiisa sa sambayanang Pilipino sa kanilang pagdiriwang ng tradisyunal na Kapaskuhan na makakasabay ng selebrasyon ng anibersayo ng PKP sa Disyembre 26.

Inilalabas din ang deklarasyon ng tigil-putukang ito bilang paggalang sa papalapit na pagbisita ng ama ng Simbahang Katoliko Romano na si Pope Francis na inaabangan ng sambayanang Pilipino na isang pagkakataon para sa selebrasyong panrelihiyon at upang iparating ang mga tampok na isyu tulad ng pang-aabusong militar at mga paglabag sa karapatang-tao at karapatan ng mga bata, ang isyu sa Hacienda Luisita at ang malawakang kawalang-lupa, kahirapan at pagsasamantala sa mga magsasaka at manggagawa, burukratikong korapsyon at kapabayaan ng gubyerno sa mga nakaligtas sa mga sakuna at sa mahihirap.

Habang may bisa ang deklarasyon ng tigil-putukang ito, lahat ng yunit ng BHB at milisyang bayan ay dapat manatiling nasa aktibong depensang postura. Lahat ng kumander, Pulang mandirigma at milisya ay dapat manatiling laging mapagbantay at alerto sa mga pataksil na pangungubkob ng mga nag-ooperasyong tropang militar at tauhan ng pulisya ng GPH sa mga teritoryo ng demokratikong gubyernong bayan.

Lahat ng yunit ng BHB at milisyang bayan ay dapat laging handa sa opsyon na makipagsagupa sa mga agresibong yunit ng kaaway bilang pagdepensa sa sarili upang mapigilan silang gumawa ng walang pakundangang brutalidad at panunupil.

Dapat ding manatiling alerto ang mamamayan sa nagpapatuloy na mga kampanya ng panunupil ng rehimeng Aquino sa ilalim ng Oplan Bayanihan. Ginagamit ng rehimeng Aquino ang pagbisita ni Pope Francis bilang dahilan upang magdeploy ng malaking bilang ng armadong tropa upang mapigilan ang mamamayan sa pag-oorganisa at kolektibong magpahayag ng kanilang pambansa at demokratikong aspirasyon sa panahon ng pagbisita.