Gapiin ang berdugong AFP na tumutugis sa mamamayan!

Maria Malaya
NDFP Northeast Mindanao Chapter
November 29, 2014


Translation: Pildihon ang berdugong AFP nga naglutos sa katawhan!

Ginagawang mistulang garison ng rehimeng US-Aquino ang rehiyon ng Caraga. Layunin nitong hawanin ang daan para sa walang hanggang pagdambong sa yaman ng rehiyon para sa malakihang pagmimina, plantasyon, proyektong hydropower at iba pang proyekto ng reaksyunaryong gubyernong anti-mamamayan.

Napag-alaman ng Bagong Hukbong Bayan sa Northeastern Mindanao (BHB-NEMR) na mayroong humigit-kumulang 300 tropa ng Philippine Marines na dumaong sa Nasipit, Agusan del Norte. Kasabay nito, dumating din sa Agusan del Sur ang 11 siksbay na puno ng mga tropang militar mula sa Davao. Dagdag lahat ito sa siyam na fullsize battalions ng Armed Forces of the Philippines na naririto na dati sa maliit na rehiyon ng Caraga: ang 26th, 29th, 30th, 36th at 75th IB sa ilalim ng 4th Infantry Division; ang 1st at 2nd Scout Ranger Battalion; at ang 2nd at 3rd Special Forces Battalion. Hindi pa kuntento sa pagpapabaha sa rehiyon ng mga tropang militar, ginagamit pa nila ang mga pwersang paramilitar tulad ng Bagani Force ni Marcos Bocales at grupo ni Calpit Egua para atakehin ang mamamayan at maabswelto sa mga kriminal na gawaing sila ang nag-uutos at nagtataguyod. Ang mga grupong paramilitar na ito ay sapilitang nagrerekrut ng mga myembro tulad ng ginawa nila sa Loreto, Agusan del Sur at ngayon, sa Cabadbaran, Agusan del Norte. Ang grupong paramilitar ni Marcial Belandrez sa Surigao del Sur na sinusuportahan ng Scout Rangers ay aktibong nagsasagawa ng ekstorsyon at nagbabanta sa mga sumusuporta sa pagbakwit ng mamamayang Lumad sa Lianga. Ang mga kriminal na grupong ito ay sapilitan ding nagrerekrut para sa Alsa Masa.


Ang lahat ng ito ay nagpapakita na desperado na ang gubyerno ng despotikong panginoong maylupang si BS Aquino. Matatag na hadlang sa lubos na pandarambong ng mga kakutsabang malalaki at dayuhang negosyo sa likas na yaman ng rehiyon ang pagtindig at pagtutol ng mamamayan. Dahil dito, ngayong taon ay larga todong ipinatutupad ang utos ng despotikong panginoong maylupa na presidente na walang tigil na mga operasyong kombat sa kabundukan sa ilalim ng Oplan Bayanihan. Target nila ang Bagong Hukbong Bayan pero ang kanilang inaatake ay ang mga komunidad kung saan ang mamamayan ay matatag na naninindigang ipagtanggol ang lupang ninuno at humahadlang sa malalaking minahan, plantasyon at proyektong hydropower.

Pangunahing target ngayon ng mga operasyong kombat ang mga komunidad sa kabundukan ng Agusan-Surigao del Sur na humahadlang sa pagmimina ng karbon at ginto, paglawak ng plantasyon ng saging ng Dole-Phils. at Sumifru; plantasyon ng oil palm ng FPPI at API; at proyektong hydropower ng Global Sibagat Hydropower. Target din nila ang mga komunidad sa Agusan del Norte na maaapektuhan ng mga proyektong hydropower na pag-aari ng pamilyang Lopez na First Gen Hydropower Corp., Equi-Parco Construction, Agusan Power Corp. at Asiga Green Energy. Layunin nila ang pag-alis sa mga hadlang sa pamamagitan ng pag-atake sa mga organisasyong masa at mga lider-Lumad at lider-magsasaka na mariing humahadlang sa pagkakawasak ng kapiligiran at naglalantad sa marahas at anti-mamamayang mga progama ng rehimen.

Ang mga brutal na operasyong militar na gumagamit ng mga paramilitar na pwersa ay nagreresulta sa maraming paglabag sa karapatang-tao at malawakang dislokasyon laluna ng mamamayang Lumad at magsasaka. Noong Oktubre, napilitang magbakwit ang mahigit 2,000 mamamayan mula sa 16 na komunidad ng Lianga at San Agustin sa Surigao del Sur matapos patayin ang lider-Lumad na si Henry Alameda, pagbantaan ang iba pang mga lider-Lumad, sunugin ang eskwelahan at kampuhan ng 36th IB, 2nd Scout Ranger Battalion at 3rd Special Forces at paramilitar na grupo ni Calpit Egua at Marcos Bocales at Marcial Belandrez ang mga komunidad. Ang grupo ni Belandrez ang suspek sa pamamaril sa pamilya ni Barangay Kapitan Dumaguit sa San Lorenzo, Prosperidad, Agusan del Sur. Ngayong Nobyembre, nagbakwit ang 383 mamamayan o 140 pamilya mula sa walong komunidad sa Bunawan at Rosario, Agusan del Sur matapos patayin ng 75th IB si Philjohn E. Poloyapoy at dukutin ang dalawa pa niyang kapatid, at ang walang patumanggang pamamaril at pananakot sa mga residente. Noong Nobyembre 18, namakwit din ang 70 pamilya mula sa Purok 1, Barangay Pinagalaan, Bayugan City, Agusan del Sur matapos takutin ng 75th IB ang mga magsasaka at bansagang mga myembro ng BHB.

Ang gayong militarisasyon sa kabundukan ng Caraga ay hindi makapagpapahina sa rebolusyonaryong kilusan sa NEMR. Lalo pa nitong hihimukin ang mamamayang inaapi na lumahok sa demokratikong rebolusyon. Ang walang tigil na mga operasyong militar na inilulunsad ng mga mersenaryong sundalo ng rehimeng US-Aquino ay nagbibigay ng pagkakataon sa Bagong Hukbong Bayan sa rehiyon na bigwasan ang brutal na tropang dumedepensa sa mga lokal at dayuhang kumpanya na nangwawasak sa kapiligiran at umaatake sa mamamayan.

Gapiin ang operasyong militar ng mersenaryong AFP!

Palakasin ang demokratikong rebolusyong bayan!

Sumampa sa Bagong Hukbong Bayan!