Ipadilaab pa ang rebolusyon, kab-uton ang dugang mga kadaugan


Ka. Norsen Manggubat
CPP - North Central Mindanao Region
December 26, 2014

Anniversary Statement Communist Party of the Philippines North Central Mindanao RegionSa tumang kadasig ug kamainitong ginasaulog karon sa tanang rebolusyonaryong pwersa ug katawhan sa North Central Mindanao Region ang ika-46 nga anibersaryo sa Partido Komunista ng Pilipinas.

Ipahinungod nato labaw sa tanan ang atong pagmaya ngadto sa tanang mga rebolusyonaryong martir ug bayani, lakip na sa pito ka Pulang manggugubat nga naghalad sa ilang kinabuhi karong tuiga.

Ginasaludohan sab nato ang tanang mga kadre ug mga membro sa Partido, Pulang kumander ug manggugubat, ug tanang naghalad sa ilang panahon ug kinabuhi sa pagpatuman sa mga bug-at nga tahas sa pagpaasdang sa rebolusyon.


Puno sa mga gagmay ug dagkung kadaugan ang entero tuig 2014. Tampo kini sa rebolusyonaryong pwersa sa NCMR sa kinatibuk-ang nasudnong paningkamot alang sa pagpaabante sa demokratikong rebolusyon padulong sa estratehikong panagpatas.

Sa pagpangulo sa Partido Komunista sa rehiyon, nakatampo kita sa pagpakyas sa Oplan Bayanihan sa rehimeng US-BS Aquino nga naglunsad sa pinakadakung opensiba sa AFP sa Mindanao sukad-sukad sa kasaysayan.   Dinhi sa rehiyon, ang pito ka batalyon sa reaksyonaryong tropa wala molampos sa ilang tinguha sa pagdugmok sa bisan usa lang ka yunit milisya, pagguba sa atong baseng masa ug sa pagpakgang sa padayong pag-uswag sa atong rebolusyonaryong gimbuhaton sa tanang natad.

Ang lapad ug dungan-dungan nga mga combat ug COPD operasyon kaaway sa atong mga natarang gerilya, wala makahikaw kanato sa paglunsad og mga batakang taktikal nga opensiba sa luag nga lugar nga wala matangkapi sa iyang nainat nga pwersa.  Sa mga eryang gilunsaran og mga combat operasyon, aktibo nga gisuklan sa mga yunit gerilya ug milisyang bayan ang kontra-rebolusyong pagpangatake sa kaaway.  Sa tibuok tuig, nalunsad nato ang 102 ka lain-laing mga aksyon militar batok sa AFP, PNP, CAA, mga grupong paramilitar, pagsilot sa mga madaugdaugon, mapahimuslanon, ug magun-ubon sa kinaiyahan nga mga kumpanya ug negosyo, mga kriminal ug uban pang mga dautang elemento. Nakumpiska nato gikan niining maong mga aksyong militar ang 55 ka nagkalain-laing tipo sa armas.  Napahamtang nato ngadto sa mga tropa sa reaksyonaryong kusog sa kaaway ang 183 ka kaswalidad, nga gilangkuban sa 103 ka patay ug 80 ka samaron. Dugang pa niini, naguba nato ang 6 ka sakyanang militar ug tulo ka higayon nga nabanatan ang helikopter sa air force. Usa ka kumander sa brigade ug usa ka batalyon kumander ang natangtang tungod sa ilang mga kapildihan diha sa mga sangka. Naaresto ug nagunitan nato isip Prisoners of War ang duha ka sundalo sa 8th IB nga silang Pfc Marnel Cinches ug Pfc Jerrel Yorong.  Sa kapin upat ka bulan nga pag-custody nato sa duha, pakyas ang mga pagsulay sa 403rd BDE sa pagluwas kanila.

Sa laing bahin, ang pagpangulo sa Pangrehiyong Komand sa BHB, pagbansay sa atong pwersa, ug matngon nga paghupot sa opensibang postura ug determinasyon nga suklan ang pagdasmag sa kaaway, nagbunga sa pagkunhod sa mga depensibang aksyon sa BHB ngadto sa 7 ka hugna karong tuiga kung itandi sa 11 sa miaging tuig kung asa 5 ka pulang manggugubat ang nakalas. 

Taliwala sa subsob nga pagpangatake sa kaaway, miusbaw og 6% ang atong hukbo. Nadugangan ang atong arsenal og kumpanyang gidaghanon sa armas ug miusbaw og 12% ang kinatibuk-ang ihap sa atong mga gerilyang platun.  Mi-usbaw usab og 57% ang atong mga milisyang bayan nga anaa sa pormasyong kumpanya sa mga lumpong sa mga baryo ug batalyon sa mga lungsod.  Mapangahasong nalunsad sa mga milisyang bayan ang 21 ka independenteng taktikal nga opensiba o 20% sa kinatibuk-ang aksyong militar sa rehiyon karong tuiga.

Ang makauulaw nga nakab-ot sa rehimen sa bangis nga daw sama sa martial law nga militarisasyon dinhi sa atong rehiyon mao ang dislokasyon sa pagpuyo ug panginabuhi sa mga apektadong lumulupyo sa kabukiran, pagpamakwet ug pagtubo sa datos sa taas na nga talaan sa abuso militar ug pagpanglapas sa tawhanong katungod.

Sa pagpaasdang sa gubat mag-uuma, gidus-an sa Partido ang pagpalagsik pa sa agraryong rebolusyon aron batukan ang pyudal ug semi-pyudal nga pagpahimulos ug pagpangdaugdaug.  Napahigayon ang ikaduhang rehiyonal nga konsultasyon sa agreb sa mga kadre sa Partido aron paladman pa ang pagsabot sa suliran sa yuta, mga relasyon sa produksyon ug gitakda ang mga kongkretong mga tikang sa pagpataas sa ang-ang sa antipyudal nga pakigbisog.

Gikan sa gamay nga kasinatian sa tapwak-tapwak nga ang-ang baryo nga paglihok sa relatibong naulahi nga mga nataran, tukma nga nagunitan sa mga kadre ug mga komite sa Partido ang paglunsad og ang-ang lumpong ngadto na sa ang-ang munisipal ug inter-munisipal nga anti-pyudal nga kalihokang masa.  Bisan pa sa mga combat operation sa kaaway, nalunsad ang 18 ka hugna nga anti-pyudal nga pakigbisog sa 58 ka baryo, sulod sa 13 ka lungsod nga langkob sa 3 ka  probinsya. Nagmadaugon ang mga mag-uuma sa pagpataas sa suhulan, pagpaubos sa abang sa galingan, pagpataas sa presyo sa produkto, ug pagpakunhod sa tantos sa utang diha sa ilang maisugong pakigharong sa mga agalong yutaan, mga buyer sa produkto sa mag-uuma, usurero ug tag-iya sa mga makinaryas. Nakab-ot ang usbaw sa suhulan gikan sa P 150 matag adlaw ngadto sa P 200.00 matag adlaw, pagkunhod sa bayad sa galingan sa P .20 – P .50 matag kilo ug napataas ang presyo sa lanot, humay ug ubang pang produkto.  Nakabenepisyo ang kapin 3,400 ka pamilya o halos bayente-mil ka mga indibidwal ug nakatagamtam sa gamay nga alibyo sa ilang kawad-on. Napatuman sab sa pipila ka bahin ang kumpiskasyon sa yuta sa mga agalong yutaan, ug pagtikad sa mga abandonado o bakanteng mga luna. Nabatukan nato ang dinaghang pagpalagpot sa mga mag-uuma gikan sa ilang mga gitikad ug gipuy-an sa lain-laing paagi.

Lapad nga napakaylap ang kampanya sa kabukiran sa pagpalambo sa ekonomiyang sarang sa kaugalingon, pagpabarug sa mga agraryong kooperasyon pinaagi sa hunglos ug kooperatiba/komunal nga pagpanguma, pagpamuhi sa mga hayup ug pagpundar sa mga fishpond. Napakaylap usab nato ang pagbatok sa pagtanom sa makadaut nga mga imperyalistang GMO nga binhi sama sa RR, Decalb, Sige-sige, Golden rice, ug pagbatok sa ekspansyon sa mga plantasyon ug pagsulod sa mga kumpanya sa mina.

Atubangan sa paghuros sa pasismo, organisadong mibarug ang mga komunidad sa mga Lumad aron panalipdan og ipanghingusog ang ilang mga katungod, hiniusa silang namakwet aron mapasibaw ang ilang isyu ug makakabig og lapad nga suporta sa paglahutay sa ilang pakigbisog hangtud luwas nga makabalik sa ilang mga pinuy-anan.  Lakip na dinhi ang pag-lobby sa tabang sa lokal nga gobyerno, pakig-dayalog sa LGU ug militar, pagbutyag sa mga pagpanglapas kanila diha sa mga quad media, pagpasaka og kaso sa mga tigpasipala,  ug pagsalmot sa Manilakbayan.

Sa atong kampanyang pagpahiuli sa kinaiyahan ug pagdepensa niini, napakaylap nato ang pagtuon sa praymer sa pag-init sa kalibutan. Apan kinahanglan pa ang mainantuson nga pagpropaganda ug edukasyon aron mapatuhop ang kampanya sa atong mga organisadong masa ilabina na niadtong naa sa lasangong bahin nga dugay na nga nanginabuhi sa pagpanoroso ug pagkahoy-kahoy. Nasugdan nato karong tuiga sa dili momenos 100 ka baryo ang kampanya sa pagpananom og kahoy.  Mayoriya na sa atong mga gerilyang platun ang matngon sa pag-amping sa pagpamutol sa kahoy kung magkampo.  May mga platun usab nga regular na nga nagatigom og mga liso, nagapananum og kahoy ug kawayan, ug nagahimo og regular nga pag-ases sa mga natanom ug napaturok nga kahoy.

Dugang milapad ug milalom ang baseng masa sa rebolusyon nga karon mokabat na sa pila ka napuloan-ka-libo. Sa kabukiran, gikan sa napundar nga kusog sa mga organisasyong mag-uuma ug lumad, padayon nga nagalapad ang mga lokal nga organo sa pulitikanhong gahum sa pagpabarug sa dugang mga Komiteng Rebolusyonaryo sa Baryo ug napataas kini ngadto sa ang-ang sa sub-seksyon . Natukod na sab ang mga munisipal nga ang-ang sa mga rebolusyonaryong organisasyong masa nga hugot nga gigiyahan sa mga napabarug nga mga Komite sa Sub-seksyon sa Partido. Dugang pang napalapad ang pagpangulo sa mga sanga sa Partido sa mga baryo ug padayon nga ginapasiksik ang pagkaorganisa sa katawhan sa mga purok ug sityo matag human sa malampusong pagpatuman sa minimum nga programa sa agraryong rebolusyon. 

Ang paglagsik rebolusyonaryong kalihukan sa kabukiran suod nga naga-impluwensya sa kabus nga katawhan sa kasyudaran sa rehiyon nga nangandoy og tinuod nga kausaban sa ilang kahimtang labi na kadtong mga nabiktima sa demolisyon, mga inhustisya, ug pagpasagad sa reaksyonaryong gubyerno.  Padayong nagalagsik ang dayag nga mga kalihokang masa sa mga syudad sa rehiyon nga nagapasibaw sa mga isyu, pagpanghimaraut sa kadunot sa nagharing sistema nga walay lipod-lipod nga  pagpangawat sa kwarta sa katawhan, kainutil sa pagsulbad sa mga inhustisya ug sinserong pagtabang sa mga biktima sa bagyo, ug pagpakaitoy sa imperyalismong US sa pagyatak sa nasudnong soberanya.  Duyog sa katawhan sa tibuok nasud, ginasinggit nila ang pagpalagpot sa reaksyonaryong gobyernong BS-Aquino.

Padayong ginahimugso niining mga ligal demokratikong kalihokan sa kasyudaran ang mga aktibista ug kadreng kabatan-onan ug mala-proletaryado nga nakakaplag sa katumanan sa tinuod nga pag-alagad sa katawhan sa ilang pagpabukid ug pagsalmot sa armadong rebolusyon sa kabukiran.

Niining tanang nakab-ot nga mga pulitikanhong kadaugan, yawe ang atong pang-ideolohiya ug pang-organisasyong pagpalig-on. Napatigbabawan nato ang sakit sa konserbatismo sa miaging katuigan ug haum kita nga nagakat-on sa padayong pagpaasdang sa gubat pinaagi sa pakiggubat unsa man ang pag-igting sa kahimtang samtang naningkamot kita nga makatampo sa pagsalta ngadto sa estratehikong panagpatas.  Mapanglimbasugon natong giwagtang ang atong mga bagahe, ug sa kinatibuk-an napaandar ang atong makina.

Napamatud-an ang kamamugnaon sa mga kauban sa lokalidad sa paghimo og staggard nga pagtuon sa Batakang Kurso sa Partido ug malampuson nilang nakumpleto ang kurso sa tumoy sa ilong sa kaaway.  Nalunsad usab ang tulo ka hugna sa Intermedyang Kurso sa Partido alang sa mga kadre. Miusbaw og 10% ang membro sa Partido sa rehiyon, napalutaw ug gibansay ang mga bag-o ug batan-ong mga kadre diha sa lain-laing mga gimbuhaton ug sa pagpangulo, matngon ang matag usa sa hugot nga pagsubay sa pang-organisasyong  linya sa demokratikong sentralismo ug lagsik nga gipaandar ang kolektibong paglihok sa mga komite sa Partido.

Apan kulang pa ang usa ka tuig, ingon man ang atong mga paningkamot aron makumpleto ang mga rekisitos sa panagpatas. Busa, doblehon pa nato ang atong pagpursige sa mosunod nga tuig aron labaw pang mapadilaab ang rebolusyon ug kab-uton ang dugang kadaugan sa pagpaabante. Magpursige kita sa pagtuon sa teorya, pahaiton ang pagtuon sa kasaysayan ug kongkretong kahimtang sa atong mga erya ug gimbuhaton. Hugot natong huptan ug kolektibong ipatuman ang mga plano ug batukan ug patigbabawan ang atong mga kakulangon ug kahuyangon. Hingpit nga wagtangon ang mga bagahe ug mangahas kita pag-atubang sa dugang pang sakripisyo sa umaabot dala ang dili mabuntog nga pagtuo nga alang sa katawhang gidaugdaug ug gipahimuslan ang hingpit nga kadaugan sa rebolusyon ug sosyalismo.


Mabuhi ang ika-46 nga anibersaryo sa Partido Komunista sa Pilipinas!