Ipagbunyi ang ika-50 anibersaryo ng Kabataang Makabayan! Mag-ambag sa rebolusyonaryong pagdaluyong! Kabataan, lumahok sa digmang bayan!

Ma. Laya Guerrero
Kabataang Makabayan
Nobyembre 30, 2014

Mensahe ng Kabataang Makabayan sa Ika-50 anibersaryo ng KM


Mabunyi at mapulang rebolusyonaryong pagbati sa buong kasapian at mga balangay ng Kabataang Makabayan (KM) sa pagdiriwang sa araw na ito, Nobyembre 30, 2014 ng ika-50 anibersaryo ng KM!

Pinagpupugayan at dinadakila natin ang lahat ng mga martir ng KM at ng sambayanan na nag-alay ng kanilang panahon at buhay para sa pambansang paglaya at rebolusyon. Pinagpupugayan natin ang mga tagapagtatag ng KM at mga kasapi nitong siyang naghawan ng landas para sa muling pagsulong ng pambansa demokratikong pakikibaka.

Kasama natin sa pagdiriwang na ito ang buong rebolusyonaryong mamamayan, Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) at Bagong Hukbong Bayan (BHB). Tulad ng KM, kumikilala at tumatanaw sila sa lalo pang paglakas ng KM upang makapag-ambag sa demoraktikong rebolusyong bayan tungo sa mas mataas na yugto, sa ganap na tagumpay at sosyalistang kinabukasan.

Ang 50 taong ambag at kabuluhan ng Kabataang Makabayan (KM) ay hindi maituturing na tala lamang sa kasaysayan. Ang KM na itinatag ng Nobyembre 30, 1964 ay motibong pwersa sa muling pagpapaapoy ng nabalam na lumang demokratikong rebolusyong Pilipino na pinamunuan nina Andres Bonifacio at Katipunan.

Panandang bato sa kasaysayan ng rebolusyong kilusan ang pagtatag ng pinakaunang komprehensibong organisasyon ng kabataan sa bansa. Maituturing itong unang dakilang pagsisikap upang pagkaisahin at pakilusin ang lahat ng kabataang Pilipino mula sa batayang uri at iba’t ibang sektor para sa pambansa-demokratikong pakikibaka, na nasa pamumuno ng proletaryo. Sa pagtatag ng KM ay mulat na itinalaga ng KM ang sarili bilang taguyod ng proletaryo at lingkod ng bayang inaapi.

Bilang taguyod ng manggagawa, umugat ang KM sa masang kabataan at estudyante, manggagawa, magsasaka, mala-manggagawa at maralitang lungsod at propesyonal. Ang natayong mga balangay at kasapi ng KM sa mga rehiyon ay nagsilbi ring pasimulang ugnay ng Partido Komunista ng Pilipinas para makapagsagawa ng gawaing masa sa masang magsasaka sa kanayunan, at sa di iilang lugar ay nagsilbing binhi ng hukbong bayan. Ang ilang mga kadre ng KM ay siya ring kabilang sa muling nagtatag ng PKP at BHB, at kabahagi ang KM pagbubuo sa Pambansang Demoratikong Prente ng Pilipinas o National Democratic Front of the Philippines.

Nagsagawa ang mga rebolusyonaryong proletaryo sa hanay ng KM ng mga sirkulo ng pag-aaral sa pinakasulong na teorya ng Marxismo-Leninismo-Maoismo (MLM). Inilapat nila ito sa konteksto ng lipunan at rebolusyong Pilipino. Sinuri ng mga rebolusyonaryong proletaryo ang batayang mga suliranin ng bayan, ang imperyalismong US, lokal na pyudalismo at burukrata-kapitalismo. Ang malakolonyal at malapyudal na sistema ng lipunan na pinanatili ng imperyalismong US ang pangunahing ugat ng kawalan ng lupa ng nakakaraming magsasaka, kawalang industriya at kahirapan at kawalang trabaho ng milyon-milyong mamamayang Pilipino.

Pinangunahan ng KM ang Unos ng Unang Kwarto o First Quarter Storm (FQS) ng 1970 na maihahalintulad din sa Sigaw ng Puladlawin sa ating kasaysayan. Tumipon ang FQS ng ilampu hanggang daan-libong mga mobilisasyong masa ng kabataan at estudyante, manggawa at magsasaka sa bawat linggong protesta. Ibinudyong ng KM at FQS ang muling pagtatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) noong Disyembre 26, 1968 at New People’s Army noong Marso 29, 1969. Inihanda nito ang mamamayan sa pangil ng pasismo ni Marcos at nanawagan sa kabataan at mamamayan ng “Digmang Bayan, sagot sa Martial Law!”

Sa pagpataw ng Martial Law noong 1972, tanglaw sa dilim at dahas ng diktaturyang Marcos ang digmang bayang nilahukan din ng KM. Nang ideklara ang ML , humungos ang maraming kabataan at kasapi ng KM sa kanayunan upang mag-ambag sa armadong pakikibaka, rebolusyong agraryo, pagtatayo ng rebolusyonaryong base at binhi ng pulang kapangyarihang pampulitika.

Sa kalunsuran, matapos ideklarang ilegal ang KM at mga organisasyon sa mga eskuwelahan at pagawaan ay nagsagawa sila ng mga propaganda-ahitasyon. Naglunsad sila ng mga raling-iglap sa mga pampublikong lugar, operasyong dikit-pinta na nagpaliyab sa puso ng mamamayan upang hangaring umalpas sa diktaturya at umani ng simpatya para sa dakilang digmang bayang naglagablab sa kanayunan.

Naging pangunahing rebolusyonaryong organisasyong lihim ng kilusang kabataan at estudyante ang KM matapos ang pagpapabagsak sa diktaturyang Marcos. Naging taimtim ito sa pagtupad ng kanyang papel bilang ubod at istableng base ng kilusang kabataan at estudyante.

Katuwang ang KM ng Partido sa pagpapalaganap ng linya ng demokratikong rebolusyong bayan sa hanay ng kabataan, sa pagpapakilos sa kanila para ipaglaban ang kanilang karapatan at ng aping mamamayan, at pagpapanday sa kanilang rebolusyonaryong kamulatan at pagpapalalim sa teorya ng Marxismo-Leninismo-Maoismo.

Nanguna ang KM sa muling pagtatag ng mga hayag na organisasyong masa ng kabataan at estudyante sa huling bahagi ng dekada ’70 at unang hati ng dekada ’80. Naroon at may makabuluhang ambag ang KM sa mga makasaysayang pagkilos ng kabataan at mamamayan__sa pag-aalsang bayan na nagpabagsak sa diktaturyang Marcos, sa pakikibaka ng mamamayan para sa paglalansag sa mga base-militar ng US, sa pag-aalsang bayan na nagpatalsik kay Estrada, sa kampanyang talsik sa panahon ng rehimeng Arroyo at sa kasalukuyang haring papet na rehimeng US-Aquino.

Isa ang KM sa mga pinakaseryoso at lahatang-panig na nagwasto at nagpalaganap ng mga aral ng Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto at matapang na tumunggali sa maling mga kaisipan sa loob at labas ng organisasyon.

Isinalarawan ng mga kasapi ng KM at mga aktibistang masa sa hanay ng kabataan ang buhay-at-kamatayang kilusang pagwawasto sa pamamagitan ng mga kanta, tula, dibuho at iba pang likhang-sining at propaganda sa masa. Masikhay na nagbalik-aral ang KM sa mga dokumento ng pagwawasto at batayang mga sulatin ng lipunan at rebolusyong Pilipino, pambansa-demokratikong linya, matagalang digmang bayan at naglunsad ng sustinidong kilusang pampulitika at teoretikong edukasyon sa kabang-yaman ng Marxismo-Leninismo-Maoismo.

Pinagpupugayan natin ang gintong taong alay ng pinakamahuhusay na kabataang Pilipino, na nagsuong sa maraming panganib upang ipundar ang lakas ng rebolusyonaryong kilusang kabataan at mamamayan. Gayundin, sa nagpapatuloy na sikhay ng KM sa pag-aambag sa kasalukuyang pagsulong ng pambansa demokratikong rebolusyong may sosyalistang perspektiba.

Ang pagdiriwang ngayon ng ika-50 kabuluhan at ambag ng KM ay natataon sa papaigting na krisis ng lipunang Pilipino. Ang malakolonyal at malapyudal na lipunan sa ilalim ng rehimeng US-Aquino ay papasidhi ang krisis at patuloy na maraming kabataan ang hindi makapagtamasa ng karapatan sa edukasyon, kawalang-trabaho at maaliwalas na kinabukasan.

Ang rehimeng Aquino ay sukdulan ang pagkapapet at dapat na manguna ang KM sa pagbuhay sa damdaming makabayan ng kabataan at mamamayan upang labanan ang sumisidhing panghihimasok ng imperyalismong US at pagkatuta ni Aquino. Kailangang ilunsad ang malakihang propaganda-edukasyon at kampanya laban sa Charter Change, Visiting Forces-AGreement- Enhanced Defense and Cooperation Agreement o VFA-EDCA at kahingiang pagpapalayas sa tropang militar ng US sa bansa.

Walang daan para sa mas makatarungan at maunlad na lipunan sa kasalukuyang bulok na estado kaya dapat na mulatin ang malawak na kabataan at mamamayan na lumahok sa pagsusulong ng pambansa-demokratikong pakikibaka. Tungkulin ng KM na pakilusin ang mga kabataan at mamamayan sa kanilang kahilingan laban sa pagtaas ng presyo ng langis, mga batayang bilihin at serbisyo tulad ng serbisyong pangkalusagan, matrikula at mga bayarin. Kailangan puspusang itaguyod ang pakikibaka para sa pagtaas ng sahod ng mangagawa, reporma sa lupa at laban malawakang korupsyon at DAP sa pamumuno ni Aquino, laban sa militarisasyon at pasismo dulot ng kontra-rebolusyonaryong Oplan Bayanihan ni Aquino.

Ang kasalukuyang obhetibong sitwasyon ay higit na paborable sa pagsulong ng KM. Ang ating kasalukuyang lakas ay sapat at mainam para sa higit na pagsulong. Armas natin ang naipong mga aral at lakas sa loob ng 50 taon upang mapagpasyang lagpasan ang ilang kahinaan sa organisasyon, ideolohiya at pulitika sa ating hanay.

Kailangang walang humpay na isulong ang mga pakikibaka ng kabataan laban sa atake sa karapatan sa edukasyon, nagtataasang matrikula at bayarin sa eskuwela, komersyalisasyon at panunupil. Kailangan nasa unahan ang KM at kabataan sa paglaban para sa kapakanan ng bayan. Kailangang ilantad at pakilusin ang libu-libong kabataan laban sa papet ng imperyalismong US, pahirap, mapanlilang at mapanupil na rehimeng US-Aquino.

Ibayo pang lalawak ang kasapian ng KM sa pamamagitan ng puspusang pagmumulat, pag-oorganisa at pagpapakilos sa napakalawak na hanay ng kabataan at mamamayan na hindi pa organisado, sa batayan ng kanilang mga demokratikong kahilingan at karapatan, at inuugnay ito sa pambansa-demokratikong pakikibaka.

Sa bawat inaabot na pagpapalawak natin, kailangan patuloy na palakasin ng KM ang kanyang hanay at magkonsolida upang muling makapagpalawak ng ilang ulit at sa mas malaking paraan.

Bawat kasapi at balangay ng KM ay mulat na magsikap na maitaas ang kamulatang pampulitika ng lahat ng naaabot ng ating propaganda, maglunsad ng sustinidong mga pampulitikang edukasyon sa hanay ng kabataan at mamamayan at pagsanib sa mga pagkilos at pakikibaka ng batayang masa. Kailangang bigkisin ng KM ang pinakamalawak na bilang ng kabataan at mamamayan sa pambansa-demokratikong programa at palahukin sa pakikibaka para makamit ito.

Gayundin, ang pananalasa ng mga kaisipang repormista, burges, reaksyunaryo at mapagpanggap-na-progresibo ay dapat malakas na ilantad at tunggaliin ng KM. Gayundin ang kulturang dekadente, indibidwalista, at pagkaispontanyo ay dapat labanan at itaguyod ang makamasa, siyentipiko at makabayang edukasyon at kultura.

Ang ginampanan ng KM sa loob ng 50 taon na pagtatalaga sa gawaing-masa sa kanayunan ng maraming kasapian at kadre nito, ay direktang nag-ambag upang mas masaklaw na namobilisa ang kabataang Pilipino, sa paglatag nito ng komprehensibong lakas ng rebolusyon sa buong bansa.

Ito ay dakilang aral at makasaysayang tungkulin ng KM, ang mag-ambag ng kabataang sinanay sa pambansa-demokratikong pakikibaka para sa iba’t ibang rebolusyonaryong gawain lalo na sa hanay ng mangagawa, magsasaka at iba pang aping sektor.

Kailangang mag-ambag at sanayin ang mga kabataang rebolusyonaryo sa pagbubuo ng rebolusyonaryong base sa kanayunan, sa pagpapalakas ng nagkakaisang prente at organisasyong masa, paglulunsad ng rebolusyonaryong agraryo at lalo na sa armadong pakikibaka. Ito ay patuloy na pagsasapraktika ng papel ng KM bilang Communist Youth League.

Nanawagan ang KM sa mga balangay natin na ipagpatuloy ang kampanyang Ka Roger Enlistment o ’Sumapi sa BHB!” o katulad na kampanya upang doblehin at palakihin pa ang taunang napapasapi sa hukbong bayan, at patuloy ang pagpapadala ng suportang materyal sa hukbo.

Sa pagsapit natin sa ika-50 makabuluhang taon, ipinapanata ng KM na hangga’t hindi naibabagsak ang papet at pasistang estado, hangga’t hindi nagtatagumpay ang bayan sa pambansa-demokratikong rebolusyong batayan ng sosyalismo, nanatiling parating ang sigla at panahon ng KM ay ilalaan para sa puspusang pakikibaka.

Hangga’t nariyan at nagpupunyagi ang KM bilang katuwang ng Partido at iba pang rebolusyonaryong organisasyon sa pagoorganisa sa hanay ng kabataan at estudyante, makakaasa ang rebolusyonaryong mamamayan sa patuloy na pagbalikwas ng kabataang salinlahi ng rebolusyon.

Limang hakbang pasulong, para sa limang dekada ng rebolusyonaryong kasaysayan at kabuluhan ng KM! Limang hakbang pasulong, para sa susunod na limang taong programa ng Partido at pag-aambag ng KM sa pagpapataas ng yugto ng demokratikong rebolusyong bayan, hanggang tagumpay tungo sa sosyalismo!

Mabuhay ang ika-50 taong anibersaryo ng KM!

Mabuhay ang nakikibakang kabataan at sambayanang Pilipino!

Mabuhay ang mga martir ng pambansa-demokratikong pakikibaka!

Mabuhay ang CPP-NPA-NDF!

Kabataan at mamamayan, sumapi sa NPA!