Jeep fare cuts, unfair without bigger oil price rollback, wage hike and price cuts--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines

December 11, 2014

The Communist Party of the Philippines (CPP) today said the order to cut jeepney fares by one peso is unfair to the jeepney drivers when the Aquino regime has yet to carry out necessary measures to ensure that the sharp fall in international crude oil prices will have an all-sided impact on the domestic economy and to the particular benefit of the toiling masses.

"Instead of giving priority to regulating the large companies, such as the big oil subsidiaries, the mass transportation corporations and energy producers and suppliers, the Aquino regime is training its regulatory powers on jeepney fares in a cheap publicity stunt that is being done at the expense of the small toilers," pointed out the CPP.


"Indeed, the jeepney fare cuts will benefit the ordinary riding public, but will result in a sharp fall in the income of jeepney drivers which is barely enough to sustain the daily expenditures of their families," said the CPP. "The savings of a few pesos for the commuters mean nothing amid the slow and insufficient rollback in the prices of petroleum products and the continuing rise or non-reduction of the prices of basic commodities and other services."

"The big oil companies are boosting their profit rates by not rolling back local retail prices in correspondence with the sharp decrease in the international prices of crude oil," added the CPP.

"The Filipino people must demand that the Aquino regime train its regulatory powers to compel the big oil subsidiaries to effect bigger rollbacks in prices of diesel, gasoline, LPG, kerosene and other petroleum products to correspond to the $65-$70 per barrel levels in the prices of crude oil in the international market over the past week," added the CPP.

"The last time that international crude oil was at these levels, around 2007, domestic prices of diesel was around 25-30 pesos per liter while gasoline prices was just above P30 per liter," pointed out the CPP. The latest round of oil price rollbacks has placed diesel at around P32-P34 per liter.

"The toiling masses of workers, including the jeepney drivers and ordinary income earners, students, small employees and professionals must unite in order to intensify their demand for substantial wage increases, a reduction in train fares, especially those owned or operated by the government, a reduction in air, sea and provincial bus fares, a big reduction in electricity and water rates and a substantial decrease in prices of basic commodities," said the CPP.


______________________________


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas

Press Release
December 12, 2014

Di makatawiran ang pagbawas sa pamasahe kung walang mas malaking pagbawas sa presyo ng langis, pagtataas ng sahod at pagbaba ng presyo ng mga bilihin


Iginiit ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na ang kautusan para ibaba nang piso ang pamasahe sa dyip ay di makatarungan sa mga tsuper ng dyip samantalang wala pang ginagawa ang rehimeng Aquino upang tiyakin na ang matarik na pagbaba ng pandaigdigang presyo ng krudong langis ay maramdaman sa lahat ng aspeto ng lokal na ekonomya at sa partikular na kapakinabangan ng masang anakpawis.

"Sa halip na ang iprayoridad ng gubyerno ang regulasyon sa malalaking kumpanya, gaya ng malalaking subsidyaryo ng mga kumpanya ng langis, ng mga korporasyon sa malakihang transportasyon at mga prodyuser at suplayer ng kuryente, ang tinutukan ng kapangyarihan ng gubyerno ay ang pasahe sa dyip na isang pakanang pampublisidad na ginagawa sa kapinsalaan ng maliliit na anakpawis," pagdidiin ng PKP.

"Totoong makikinabang ang karaniwang pasahero sa pagbawas ng pamasahe sa dyip, subalit magreresulta naman ito sa matarik na pagbaba ng kita ng mga tsuper ng dyip na bahagyang sumasapat lamang ang kita para matustusan ang araw-araw na gastusin ng kanilang pamilya," anang PKP. "Ang ilang pisong natitipid ng mga pasahero ay walang kwenta sa harap ng mabagal at kulang na pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo at ng patuloy na pagtaas o ng kawalang pagbaba ng presyo ng mga saligang produkto at iba pang serbisyo."

"Lalo pang pinalalaki ng dambuhalang mga kumpanya sa langis ang kanilang tantos ng tubo sa hindi pagbaba ng lokal na tinging presyo katugon ng matarik na pagbaba ng presyo ng krudo sa daigdig," dagdag ng PKP.

"Dapat igiit ng sambayanang Pilipino na gamitin ng rehimeng Aquino ang kapangyarihan sa regulasyon upang obligahin ang malalaking subsidyaryo ng kumpanya ng langis na magpatupad ng mas malaking pagbawas sa presyo ng diesel, gasolina, LPG, kerosene at iba pang produktong petrolyo na katugma ng antas $65-$70 kada bariles sa presyo ng krudo sa internasyunal na pamilihan nitong nagdaang linggo," dagdag ng PKP.

"Ang huling pagkakataong nasa ganitong antas ang krudo sa daigdig ay noong 2007, ang lokal na presyo ng diesel ay halos 25-30 piso kada litro habang ang presyo ng gasolina ay halos mataas lamang sa P30 kada litro," pagdidiin ng PKP. Ang pinakahuling bugso ng pagbawas sa presyo ng langis ay nagbaba sa presyo ng diesel sa P32-34 kado litro.

"Ang masang anakpawis ng mga manggagawa, kabilang ang tsuper ng dyip at mga karaniwang naghahanapbuhay, estudyante, maliliit na empleyado at propesyunal ay dapat magkaisa upang paigtingin ang kanilang paggigiit para sa makabuluhang pagtaas ng sahod, sa pagbawas ng pasahe sa tren, laluna doon sa pag-aari o pinatatakbo ng gubyerno, sa pagbawas sa pasahe sa eroplano, barko at mga pamprubinsyang bus, sa malaking pagbawas sa bayarin sa kuyente at tubig at para sa isang substansyal na pagbaba ng presyo ng mga batayang produkto," anang PKP.