Ka Carling

Sine Proletaryo
Disyembre 05, 2014Download Yolanda: Mga Kwento ng rebolusyonaryong pagdaig sa kalamidad

Madaling makapalagayang-loob si Ka Carling. Sa edad niyang 50, marami na siyang karanasan sa rebolusyonaryong kilusan na magiliw niyang ikinukwento sa mga bagong kasamang kakilala. Kung gaano siya kaseryoso sa pakikinig sa kwento ng ibang kasama, ganoon din siya kaseryoso sa sarili niyang kwento ng pakikibaka, laluna sa panahon ng gawaing pagbangon dulot ng Bagyong Yolanda.

“May mga bayan dito sa aming erya, na halos anim na buwang walang kuryente, matapos ang pananalasa ng Bagyong Yolanda. Sa panahong ito, parang laging may mobilisasyong masa sa aming erya, dahil sa generator ng NPA. Apat ang generator set naming ginamit. Kaya, kung nasaan ang mga Pulang mandirigma, guyod rin ang masa... nakiki-charge ng cellphone at mga flashlight at iba pang gamit.”


Sakop ng larangang gerilya ng Eastern Panay ang mga erya ng 1st District ng Capiz, ilang bahagi ng 2nd District ng Capiz at Northern Iloilo.

Pangunahing produkto ng erya ay mais, sekundaryo ang palay, isda (inland at deep sea) at mga halamang ugat. Relatibong maraming produktong ikinabubuhay ng masa. Pero halos naubos ang lahat ng mga ito.

“Nag-aani noon ng mais ang mga magsasaka at nakapagsimula na ring mag-ani ng palay nang dumaan ang superbagyong Yolanda noong Nobyembre 8, 2013. Karamihan sa mga palay ay naanod at nalubog sa baha. Marami ang hindi pa nakapagsisimula sa pag-ani ng kanilang tanim na mga palay. Sa isla ng Panay, hardest hit ang mga prubinsya ng Northern Iloilo, Capiz at Aklan.”

“Gumawa ang Hukbo ng kahit mga kubo man lang para may masilungan ang mga biktima. Nakakalungkot ang kalagayan ng mga biktima. Dahil nakasilong sila sa binaligtad na atip ng kanilang bahay, nakisilong ang buong pamilya, pati kanilang kusina, at mga baboy. Kung may trapal man silang atip, tumutulo ito kapag may ulan. Nakakalungkot talaga ang kanilang kalagayan.

“Ubos-kaya ang pagtulong ng mga kasama para makabangon ang masa sa salanta ng Yolanda. Ibinatay nila ang pagtulong sa kung ano ang maibibigay na produkto sa paggawa ng mga bahay, pagtulong sa pagkukumpuni ng mga nasirang bahay at pananim. At pagtatanim din at paggawa ng taniman.”

“Sa kabila ng kalagayan, patuloy pa rin ang paglunsad ng mga operasyong militar ng 3rd ID-Philippine Army laban sa BHB. Ipinagyayabang ng AFP ang minsan lamang nilang paglulunsad ng operasyong relief.

“Nagpakat ito ng mga PDT (peace and development teams) sa mga kung saan lumalawak ang relief and rehab na gawain. Nilagyan ito ng 3rd ID ng anim na PDTs. Dagdag dito, ipinagmamayabang nila ang paggawa ng isang nasirang eskwelahan sa isang baryo. Pero sa totoo, ito ay project ng ABS-CBN na kinontrata lamang sa Engineering Battalion ang paggawa ng building. Inangkin na nila ito na kanilang proyektong rehabilitasyon.

“Sabi pa ng mayabang na spokesman ng 3rd ID: Nasaan na ngayon ang BHB? Sagot ng taumbaryo rito: Nanduon sila sa ibabaw ng atip ng aming bahay. Kinukumpune nila ang mga bahay naming nasira. Sana kung maaga kayong pumunta rito ay nasaksihan ninyo ang pagtulong nila sa mga tao.

“Imbes na sinserong tulungan ang mga biktima, ang tinututukan ng militar ay ang mga eryang  kinikilusan ng BHB. Dito tuluy-tuloy ang kanilang mga operasyong militar.”

Grabe ang galit ng mga tao sa rehimeng Aquino. Halos dumoble ang bilang ng mamamayang lumalahok sa mga kilos-protesta para singilin ang rehimeng Aquino sa kriminal na kapabayaan nito sa mga nakaligtas sa bagyo.

“Dapat singilin ang gubyerno sa kanilang responsibilidad sa mamamayan at kriminal na kapabayaan.

“Nangako si Mar Roxas nang dumalaw noon sa Roxas City na sasagutin ng gubyernong Aquino ang pagtulong sa mga biktima sa pamamagitan ng pondong inilaan ng gubyernong nasyunal. Sabi niya bibigyan ng P30,000 kada pamilyang lubos na nawasak ang bahay; P10,000 sa kada pamilya na parsyal na nasira ang bahay. Hanggang ngayon ay wala pa ring nai-release na pondo sa mga biktima na kababayan niyang Capiznon.

“Ipinakita ng Partido sa masa na sa kanilang pagkakaisa at mahigpit na organisadong pagkilos, ay unti-unting mararamdaman ang paglalatag ng pundasyon ng isang gubyernong bayan para sila'y makabangon.” Ang mabilis at angkop na kilos ng gubyernong bayan ay taliwas sa pagpapabaya ng reaksyunaryong gubyerno.

Nang matasa ng Komite ng Partido sa Eastern Panay ang karanasan ng mga rebolusyonaryong pwersa sa gawaing rehabilitasyon at rekoberi ng baseng masa sa lugar, mas naging malinaw sa mga kasama ang dapat na direksyon ng pagkilos. Inintegra sa programa ang pagsusulong ng antipyudal na pakikibakang masa at ang iba pang bahagi ng programa para ibayong mapalakas at makonsolida ang Partido, Hukbo at ang baseng masa.
   
Isa si Ka Carling sa masigasig na nagpapatupad nito at naglilinaw sa mga kasama sa hukbo at masa ng pangangailangan ng sama-samang pagkilos para ibayong  maisulong ang matagalang digmang bayan.SP