Ka David

Sine Proletaryo
Disyembre 05, 2014Download Yolanda: Mga Kwento ng rebolusyonaryong pagdaig sa kalamidad

Kabilang si Ka David sa mga unang bumuo ng Sangay ng Partido Lokalidad (SPL) sa kanilang barangay noong unang hati ng dekada 1980. Katunayan, ang pagkategorya ng mga kasama sa kanya ay antas seksyon na kadre. Sa dami ng inaasikaso niyang gawain ay halos pultaym na siyang kumikilos.

Pagsisimula niya: “Noong wala pa ang kalamidad, kahit papaano ay may nakukunan pa ng pagkain ang mga tagabarangay. Bukod sa mais at palay, may saging, kamoteng kahoy, kamoteng baging, kalabasa, sitaw. Nang humagupit ang Yolanda ay halos nawala ang lahat ng mga ito. Lalong lumalala ang karalitaan sa kanayunan, laluna't pinababayaan na lamang ng gubyernong Aquino ang mga magsasaka.”


Nagpursigeng makipagdayalogo ang mga lider-masa sa gubyernong munisipal at prubinsyal. Ang palaging sagot nila sa amin ay walang mapagkukunan ng pondo. Yung ibinigay ng DSWD na bigas ng NFA ay hindi rin makain.

Ang mga naka-survive na mga magsasaka ay yaong may organisasyon. Nakikipag-ugnayan kami kaagad sa mga kasama sa hukbo para magkatulungang makakita ng remedyo. Nagpatawag kaagad kami ng miting sa masa para magplano. Ang mga  magsasakang walang bahay ay nahanapan ng mga materyales na magagamit. Kaya may bahay ang halos lahat ng mga kasapi ng mga organisasyong masa.”

Kaugnay sa partikular na papel ng SPL, ayon kay Ka David: “Lagi kaming nagpapatawag ng pulong para pag-usapan mga suliranin ng magsasaka...ang problema sa pagkain at tirahan....Nariyan rin lagi ang paggabay ng mga kasama."

Sa tanong kung ano na ang sitwasyon isang taon makalipas ang dilubyo, sagot niya: “Patuloy pa rin ang paghihirap ng mga magsasaka. Marami pa ring magsasakang nagtitiis sa gutom. Walang itinulong ang gubyerno. Kung may tulong man na ginawa ang lokal na gubyerno, pamimigay lang ng ¼ kilo ng pako.  Hindi namin maintindihan...saan namin ipapako ito, wala naman silang ibinigay na materyales na panggawa ng bahay. Kahit isang yero man lang, wala!

Maigi-igi ang kalagayan ng mga organisadong magsasaka. Sa tulong ng mga kasama sa kilusan ay  nakapagmobilisa ng ayuda mula sa labas, kaya nakapagpalitaw ng mga materyales sa pabahay.

Sa darating na Nobyembre 8, may isang taon nang pagsukat. Sisingilin namin muli si Aquino. 

Pagkaraan ng isang taon, malaki ang pasalamat ng SPL at masa sa pagtulong ng Pulang hukbo. Dahil sa kanila, naibsan ang karalitaang idinulot na dagdag na paghihirap na bagyong Yolanda. Nagpapasalamat talaga ang mamamayan na nailibre ang kanilang mga bata sa ulan, init at hamog, nang maitayo muli ang kanilang mga bahay. Ibang-iba ang Pulang hukbo sa reaksyunaryong gubyerno.”

Tinanong ng kasama kung ano na ang kanilang mga plano ngayon. Lumiwanag ang mukha ni Ka David.

“Plano naming patuloy na magpalawak ng pag-oorganisa sa mga magsasaka para tuluy-tuloy ang kampanya sa pagbangon. Sa tulong ng hukbo, tuluy-tuloy din ang kampanya namin sa pagtatanim ng saging, mga halamang-ugat...at sinimulan na rin namin ang mga pangmatagalang tanim. Ikinakampanya naming paunlarin mga kabukiran na halos kinalbo ng Yolanda. SP