Ka Inday

Sine Proletaryo
Disyembre 05, 2014Download Yolanda: Mga Kwento ng rebolusyonaryong pagdaig sa kalamidad

Nagbyahe nang tatlong oras sakay sa habal-habal, bago lumakad papunta sa kinaroroonan namin si Ka Inday, para paunlakan ang kahilingang mainterbyu kaugnay sa naging papel ng Maalyang Kilusan ngBagong Kababaihan (MAKIBAKA) tsapter  sa kanilang barangay sa pagharap ng pinsala ng bagyong Yolanda.

“Dumaranas ng kagutuman ang mga magsasaka sa aming lugar at buong Eastern Panay, dahil sa kahirapan. Hindi sila nakapagpatapos sa pag-aaral ng kanilang mga anak...Kaming kababaihan, sumasama sa pagtatanim para makatulong sa pagpapaaral sa kabataan na hindi man lamang makatapos ng hayskul. Lubhang mahirap ang kalagayan namin..” bungad na paglalahad niya.


“Lalong lumala pa ito pagkatapos ng Yolanda. Halos lahat ay natumba. Maraming nasalanta pati ang mga tubigan. Marami ang nagkasakit dahil sa bagyo. Sa ngayon, tapos na ang pag-ani pero mahirap pa rin ang kalagayan ng masa.

Nang humagupit ang Yolanda at pagkatapos nito, wala kaming matulugan, maliban lamang sa ginawa naming kubo para malagyan ng aming mga gamit. Nagtitiis kami sa hirap na kalagayang ito. May tatlong araw pa ang pag-ulan pagkatapos ng Yolanda. Pagdating ng isang linggo, may tulong na bigas na dumating mula sa gubyerno. Pero hindi makain ito dahil mabaho at sira na yung bigas at delata. Hindi rin halos kainin ng mga aso. “

Tuluy-tuloy sa paglalahad si Ka Inday. Masisilip sa kanyang pananalita ang malalim niyang pag-unawa sa mga partikular na suliraning kinakaharap ng mga kababaihang magsasaka at pagsalig sa rebolusyonaryong lakas.

“Gumawa ang MAKIBAKA, kasama ang Partido at Hukbo, ng mga proposal, apela na tulong sa ibang bansa...tulong para makarekober ang mga kabarangayan. Kumilos ang MAKIBAKA para sa unti-unting pagbangon, pagtipon ng mga tulong mula sa labas. Gumawa ang MAKIBAKA ng plano sa paghingi ng tulong na bigas, kagamitan sa paggawa ng bahay, at produksyon. Kalaunan, nagproyekto kami ng storage ng mga binhi, nang sa gayon, kung may dumating na kalamidad sa hinaharap ay may makukunan pa ring suplay para sa pagpapatuloy ng aming produksyon.

Ang gubyernong lokal at nasyunal ay pareho-parehong hanggang pangako lamang. Walang resulta! Wala kaming maaasahan sa reaksyunaryong gubyerno.”

Nagpalawig siya sa naging pagtugon ng kanilang asosasyon:

“Sa pagpupunyagi ng MAKIBAKA, ginamit nito ang kolektibong lakas, kumilos at lumahok sa mga rali. Nagparami ito ng pwersa.

Lumahok din ang kababaihan sa pagtatanim, sa suyuan sa produksyon. Aktibong pumapel ito sa mga barangay sa pagbibigay ng mga ayuda, bukod sa sarili naming barangay. Mulat itong nagpataas ng antas ng kamulatang pampulitika at nag-inisyatiba sa pagpapalawak ng kinikilusan.”

Kung ikukumpara sa nakaraan, noo’y maliit ang aming pwersa at mababa pa ang pag-uunawa. Ngayon, dumami na ang kasapian at tumaas ang lebel ng kamulatang pampulitika.”

Tinanong namin siya kung ano pa ang naging mga gawain ng kasapian ng MAKIBAKA.

“Sumama kami sa pag-organisa ng kababaihan, sa okupasyon ng lupa para magbungkal ito, maging sa pag-aararo ng lupa. Unti-unti naming pinapalawak ang binungkal na lupa. Alinsunod din sa kamalayan ng kababaihan ang paglahaok sa produksyon at pakikibaka para sa lupa...”

Lumalim pa ang takbo ng talakayan, nagbahagi pa si Ka Inday ng mayaman nilang karanasan sa anti-pyudal na pagpapakilos. Hasa sa kilusang masa, mataas ang moral at handa sa higit na pagpapataas ng antas ng kanilang organisasyon at pagkilos si Ka Inday. Nangingiting nakikinig ang asawa niya na aktibo rin sa kilusan. SP