Ka Maui at Ka Santos

Sine Proletaryo
Disyembre 05, 2014
Download Yolanda: Mga Kwento ng rebolusyonaryong pagdaig sa kalamidad

Kabilang sina Ka Maui at Ka Santos sa mga Pulang mandirigma na nasa unahan ng pagtulong sa mamamayang sinalanta ng bagyong Yolanda noong Nobyembre 2013. Nakapaloob sila sa platun ng BHB sa Eastern Panay, isa sa mga lugar na hinambalos ng superbagyo.

Nakapanayam ng Sine Proletaryo ang dalawang Pulang mandirigma nitong Oktubre. Ikinuwento ng dalawa na nakisilong noon ang yunit nila sa bahay ng isang magsasaka nang humagupit ang bagyong Yolanda. Isinalaysay nila kung papaano sila nagtulung-tulong na hawakan ang bubong ng kubo na malao'y nabitawan din sa lakas ng hangin.


Matapos ang bagyo, maagap na tinasa ng Hukbo ang pinsala idinulot nito. Kaagad nilang binuo ang plano sa pagtulong sa mga baryo, laluna na sa pagpapasikad ng produksyon.

“Nag-usap kaagad ang mga kaupod (kasama) para pagplanuhan ang pagtulong (gaya ng) pagkumpuni sa mga nasirang bahay, paghawan ng mga nasirang daanan dahil sa kapal ng putik. Nagpatawag ng masmiting ang mga tagabaryo para pag-usapan ang mga nawalang yero, nawasak na mga tubigan at mga haligi ng bahay. Ni isang katiting o piso na tulong ay wala kaming hiningi sa masa.”

Hindi matatawaran ang laki ng ginampanang papel ng mga Pulang mandirigma sa pagtulong sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda noong nakaraang taon. Sa humigit-kumulang isang buwan mula nang humambalos ang bagyo, araw-araw silang nasa baryo para tumulong sa mga nasalanta. Ipinamalas nila ang diwa ng paglilingkod sa masa.

Hindi lingid kina Maui at Santos na nasalanta rin ang kanilang mga kaanak na malapit lang sa lugar nila. Nabahala sila hinggil sa nangyari sa kanilang mga pamilya dahil nasaksihan nila ang pinsaalng idinulot ng bagyo sa mga baryong kanilang tinutulungan.

Gusto sana noon ni Ka Santos na umuwi muna para tumulong dahil nabalitaan niya na natumba ang kanilang bahay. “Sumandig ako sa tiwala ng Partido at rebolusyon dahil mayroong organisasyon sa aming baryo at hindi naman pababayaan ang aking pamilya,” wika pa ni Santos. Sa panig naman si Maui, tiwala siya dahil ang kanyang pamilya ay aktibo ring kumikilos at tiyak nakagawa na sila ng mga paraan kung paano makakaagapay.

Naging inspirasyon ng dalawa ang malugod na pagtanggap sa kanila ng masa habang tumutulong. “Itinuon namin ang pagtulong sa pagkukumpuni ng mga bahay at pagsasalba sa mga naaning produkto.”

Nakita nila na wala nang ibang sasandigan ang masa kundi ang kanilang sarili at ang hukbong bayan. Malayung-malayo ito sa ibinigay na tulong ng reaksyunaryong gubyerno (na namigay ng mga si-rang pagkain at mabahong bigas) na labis-labis ang pagkaantala (halos tatlong buwan na matapos ang bagyo). Malala pa, tuluy-tuloy ang mga operasyong militar sa erya na naging abala sa pagsisikap ng mga tao na makabangon.

Ang mahigpit na pagkakaisa ng hukbong bayan at ng mamamayan ang dahilan kung bakit patuloy na sumusulong at lumalakas ang Bagong Hukbong Bayan. SP