Kabataang Makabayan 50TH: Pamatan-on magpasakop sa inaway banwa!

Apo Mabini
Kabataang Makabayan, Central Negros
Nobyembre 30, 2014

Isa ka mapula nga pagsaludar sa tanan nga rebolusyonaryong martir sg KM!

Aton ginasaluduhan kag mataas nga pagkilala sa mga martir sang rebolusyon kaangay ni kaupod leonardo panaligan isganan nga katapo KM antes magpasakop sa npa kag na martir sa patag-awayan.

Ginkurit sg kasaysayan ang malahalon nga papel sg KM sa kabilogan nga paghimakas sg pumuluyong pilipino batok sa mapintas nga paghari sg dalagko nga agalon may duta kag dalagko nga kumprador burgesya kag ang padayon nga dominasyon sg imperyalistang us sa katilingban pilipino.


Ang pagtukod sg KM sadtong nov. 30, 1964, maathag nga kasugpon  sg demoratiko nga rebolusyon banwa sg katipunan nga ginpamunuan ni ka andres bonifacio.

Sa subong, sa bag-ong tipo sg demokratiko nga rebolusyon sang banwa(drb), yara na sa pagpamuno sg cpp ang partido sg anakbalhas ginagiyahan sg abanse nga teoriya sg marxismo-leninismo-maoismo.

Halin sa una nga kahublagan panadlong sg dekada 60, paghimakas batok sa diktaduryang marcos kag pagtukod sg npa sg dekada ’70, tubtob sa ika duha nga dungganon nga panadlong sg ’92, nangin katimbang na sg cpp ang KM sa pagpalapnag sg linya kag programa sg drb.
   
50 anyos na ka tuig nga pag-alagad sa pumuluyo, nagapakita sang determinasyon sang KM para isulong ang pangmalawigan nga inaway banwa.

Samtang nagapabilin ang mapiguson nga sistemang malakolonyal kag malapyudal nga nagapa-antus sa pumuluyong pilipino, linibo pa ka KM ang direkta mag-amot sang ikasarang, kinaadman kag kinaalam para sa pagpa abanse sang demokratiko nga rebolusyon sang banwa kag sosyalismo.

Sa sini nga ika-50 nga pagsukat sg KM, ginapanawagan ang pamatan-on, sa kubay sg kabataang istudyante, sa hanay sg mangunguma kag mamumugon nga pamatan-on, kag mga kabataan sa imol taga-syudad. Mag muklat kag mag-organisa makigbahin sa drb.

Magsuporta sa armadong paghimakas!

Makigbahin sa npa!

Mabuhay ang ika-50 nga pagsukat sg KM!