Labanan ang malalalang patakaran ni Aquino sa huling taon ng kanyang panunungkulan

Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 30, 2014


Translation: Struggle against Aquino’s worsening policies during its last year in office

Lalo pang lalala sa korapsyon ang rehimeng Aquino at magpatutupad ng pinakamalalang mga patakaran nito sa susunod na taon habang nag-iipon ito ng pondo para sa eleksyon, tinitiyak ang pagtalima sa kontrata sa mga kaalyadong malalaking kumprador at mga katuwang na dayuhang kapitalista, nagsisilbing lalo sa pangangailangan ng militar ng US sa bansa at pinakakawalan ang mga desperadong hakbang ng panunupil upang pigilan ang paglago ng rebolusyonaryong kilusan.

Nais bitagin nang maaga ng naghaharing reaksyunaryong sistema ang mamamayan sa sarswelang eleksyong 2016. Gayunpaman, magiging abala ang masang anakpawis ng mga manggagawa, magsasaka, mala-proletaryado at mababang kitang mga empleyado at propesyunal sa pakikibaka para ipagtanggol at isulong ang kanilang kagalingan sa harap ng lumalalang sosyo-ekonomikong kalagayan.


Sa harap ng lahat nang ito, dapat itaas ng sambayanang Pilipino ang antas ng kanilang paglaban at lampasan ang igting at lawak ng kanilang pakikibaka sa nakaraang tatlong dekada. Dapat silang maglunsad ng mas malalaki at sunud-sunod na multisektoral at pambansang mga pakikibakang pang-ekonomya, pampulitikang laban at mga kampanyang pampropaganda.

Inihanda na ng rehimeng Aquino ang entablado para sa isang mayor na labanan sa pamamagitan ng plano nitong pagtataas ng pasahe sa metrorail sa Enero 4 nang halos 90% upang makatupad ang gubyerno ng Pilipinas sa mga kontratang pinasok sa mga Ayala at Pangilinan. Ang planong pagtataas ng pasahe sa tren ay dagdag na pasanin ng mga manggagawa, estudyante at karaniwang mamamayan na sumasakay sa tren araw-araw. Dapat nilang biguin ang plano ng rehimeng Aquino na itaas ang pasahe sa tren ngayong Enero at labanan ang kontratang magpapahintulot sa malalaking grupo ng mga kumprador na magtaas ng pasahe sa metrorail taun-taon upang tiyakin ang kanilang tubo.

Ang pakikibaka para labanan ang pagtataas ng pasahe sa metrorail ay mahigpit na kaugnay ng pakikibaka upang igiit ang makabuluhang pagbababa ng presyo ng mga produktong petrolyo, kuryente at tubig, maging ng pamasahe at bayarin sa eroplano, barko at byaheng-prubinsyang bus sa harap ng malaking pagbaba ng presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilihan. Sa hindi pagbababa ng presyo, tumatabo ng malaking tubo ang malalaking kapitalistang kumprador sa kapinsalaan ng mamamayan.

Sa harap ng tumataas na halaga ng mga produkto at serbisyo, makatarungan din na igiit ng sambayanang Pilipino ang isang pambansang minimum na sahod na P16,000 kada buwan. Upang isulong at paigtingin ang pakikibakang ito, absolutong kailangan na magkaisa ang lahat ng sektor at ilunsad ang pakikibakang masa upang igiit ng isang pambansang pagtataas sa minimum na sahod, wakasan ang patakaran ng rehiyunalisasyon ng sahod at ang "two-tiered" (dalawang andana) na sistemang pasod ni Aquino, at ang pagwawakas sa kontraktwalisasyon maging ng ibang pakanang sa pleksibleng paggawa.

Dapat paigtingin ng sambayanang Pilipino ang kanilang pakikibaka upang igiit ang pagpapawalambisa sa Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) at labanan ang pagtatayo ng base militar at mga pasilidad ng US sa mga lugar na tusong tinaguriang Agreed Locations (Pinagkasunduang mga Lugar). Habang nasa poder ang kanilang maaasahang papet na si Aquino, gusto ng US na ipirme na ang mga kasunduan para sa pagdaong ng mga barkong pandigma ng US at ang paghimpil ng mga sundalo ng US at mga kagamitang pandigma sa mga pasilidad na ito, partikular sa mga kampo militar ng AFP sa Palawan, Subic at Nueva Ecija.

Dapat suportahan nang lubos ng sambayanang Pilipino ang pakikibaka ng pamilya ni Jennifer Laude upang makamit ang katarungan para sa kanyang pagkamatay sa kamay ng sundalong Amerikano na si Joseph Scott Pemberton. Dapat nilang kundenahin ang rehimeng Aquino sa paninikluhod sa US sa usapin ng kustodiya sa suspek at iangat ito sa paggigiit ng pagpapawalambisa sa Visiting Forces Agreement (VFA) na nagpapahintulot sa gubyerno ng US na pangibabawan ang Pilipinas na paglabag sa soberanya ng bansa.

Dapat ilantad ng sambayanang Pilipino ang rehimeng Aquino bilang traydor ng bansa sa pagsisilbi bilang papet ng militar ng US. Dapat nilang pagliyabin ang diwang patriyotiko ng kasalukuyang henerasyon ng mga kabataan sa pamamagitan ng pag-aalala sa makasaysayang pakikibaka para sa pambansang kalayaan, sa henosidyo at brutalidad ng kolonyalismo ng US at ang dakilang armadong paglaban ng sambayanang Pilipino. Dapat mamuno ang mga estudyante at intelektwal sa gera sa propaganda upang ilantad at labanan ang maka-US at maka-imperyalistang pag-iisip na isinasakatuparan ng rehimeng Aquino bilang pagbibigay-matwid sa mga patakarang neoliberal nito.

Dapat iangat ng sambayanang Pilipino ang kanilang pagiging mapagbantay at labanan ang plano ni Aquino at ang kanyang mga alagad para sa huling hirit na pagtutulak ng pag-amyenda sa konstitusyon ng 1987. Ang pangunahing layunin ni Aquino ay tanggalin ang mga probisyon na nagpoprotekta sa pambansang patrimonya upang pahintulutan ang pag-aari ng lupa ng dayuhan, ng ganap na liberalisasyon ng dayuhang pamumuhunan maging ng pasok at labas ng dahuyang kapital at kalakalan. Ang pagtatanggal sa gayong probisyon ay hiniling ng gubyerno ng US bilang kundisyon ng pag-anib ng Pilipinas sa Trans Pacific Partnership Agreement na pinamumunuan ng US. Ang pakanang pagbago sa konstitusyon ay naglalayon ding tanggalin ang probisyon na nagbabawal sa pasilidad militar ng dayuhan upang ganap na maalis ang mga ligal na hadlang para makapagtatag ng presensyang militar ang US sa bansa.

Mayroon o walang pagbago sa konstitusyon, nakatakdang pahintulutan ni Aquino ang operasyon ng mas maraming kumpanya sa pagmimina at plantasyon kapalit ng mga lagay. Dapat magkaisa ang sambayanang Pilipino upang ipagtanggol ang patrimonya at kapaligiran ng bansa. Dapat din nilang batikusin ang plano ng rehimeng Aquino na pahintulutan ang dayuhang kapital na magdala ng luma at maruming mga plantang pinatatakbo ng uling (karbon) sa tabing ng pagharap sa diumanong kakulangan sa kuryente na pabor sa mga Cojuangco at iba pang kaalyadong malalaking kumprador.

Ginagawa ng panel sa negosasyon ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang lahat ng pagsisikap upang muling buhayin ang nabahurang negosasyong pangkapayapaan sa rehimeng Aquino upang harapin ang mga ugat ng gera sibil at magkapagbuo ng mga kasunduan hinggil sa mga repormang sosyo-ekonomiko, pampulitika at konstitusyunal maging ng dispusiyon ng mga pwersa. Gayunpaman, patuloy na nais ng rehimeng Aquino na balewalain ang mga kasunduan ng NDFP-GPH simula pa noong 1992, gamitin ang negosasyong pangkapayapaan bilang instrumento ng pasipikasyon o lansihin ang rebolusyonaryong armdong pwersa na isuko ang kanilang mga armas. Dapat magkaisa ang sambayanang Pilipino na itulak ang rehimeng Aquino na itaguyod at irespeto ang lahat ng mga nakaraang kasunduan at nang sa gayon ay palayain ang mga nakapiit na mga konsultant ng NDFP sa usapang pangkapayapaan.

Maari nilang kunin ang atensyon ni Pope Francis sa kanilang mga tampok na isyu sa okasyon ng pagbisita niya sa Enero 15. Dapat nilang ilantad ang brutalidad ng Oplan Bayanihan ng rehimeng Aquino, igiit na irespeto ang mga karapatang-tao at makibaka para pagbayarin ang rehimeng Aquino at mga upisyal nito sa mga krimeng ginawa ng armadong pwersa nito sa nakaraang limang taon.

Sa harap ng samutsaring problema at mga isyu, walang ibang magagawa ang sambayanang Pilipino kundi ang iangat ang kanilang demokratikong pakikibakang masa at paglaban sa isang mas bagong yugto. Dapat nilang sikaping paigtingin ang kanilang pakikibaka upang buuin ang lakas para patalsikin ang rehimeng Aquino.

Bilang pagsuporta sa pakikibaka ng sambayanang Pilipino laban sa rehimeng Aquino, nananawagan ang PKP sa Bagong Hukbong Bayan na patuloy na paigtingin ang rebolusyonaryong armadong pakikibaka sa pamamagitan ng paglulunsad na mas malalaking taktikal na opensiba laban sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine National Police at iba pang armadong organisasyon ng reaksyunaryong estado. Dapat ilunsad ang mga taktikal na opensibang ito sa buong kapuluan upang ibayong banatin ang limitadong rekurso ng AFP at mapigilan itong magkonsentra ng pwersa nito sa isang rehiyon sa isang takdang panahon. Sa pamamagitan ng pamumuno ng PKP, magkakamit ang rebolusyonaryong armadong pakikibaka ng mas malalaking tagumpay sa susunod na isa o dalawang taon.